Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/14302
Title: Substantywno-substantywne konstrukcje łącznikowe o znaczeniu osobowym we współczesnym języku rosyjskim
Other Titles: Hyphenated compound nouns denoting people in contemporary Russian
Дефисные субстантивно-субстантивные конструкции личной семантики в современном русском языке
Authors: Murawska, Paulina
Advisor: Kaliszan, Jerzy. Promotor
Keywords: analityzm
analytism
аналитизм
paradygmatyka
paradigmatic
парадигматика
jednolitość semantyczna
semantic homogenity
семантическая цельность
konstrukcje łącznikowe
hyphenated structures
дефисные конструкции
nazwy osobowe
nouns denoting people
личные наименования
Issue Date: 9-Feb-2016
Abstract: Niniejsza rozprawa poświęcona jest statusowi substantywno-substantywnych konstrukcji łącznikowych o znaczeniu osobowym we współczesnym języku rosyjskim. Omawiane obiekty językowe, takie jak мужчина- метросексуал, женщина-стиль czy умник- разумник, pojawiają się w języku rosyjskim w związku z aktywnie rozwijającą się tendencją do analitycznego tworzenia nazw obiektów i zjawisk otaczającej człowieka rzeczywistości. Cel rozprawy stanowi wieloaspektowa charakterystyka relacji semantycznych, w jakie wchodzą ze sobą rzeczowniki stanowiące komponenty omawianych konstrukcji. Na część zasadniczą pracy składa się pięć rozdziałów, z czego dwa pierwsze stanowią ogólne wprowadzenie do prezentowanej tematyki, a trzy pozostałe skupiają się na wnikliwej i wielostronnej analizie właściwości semantycznofunkcjonalnych zgromadzonego materiału badawczego. Wyrazistość, ogromny potencjał komunikacyjny oraz zdolność do odzwierciedlania w strukturze semantycznej pozajęzykowych relacji między poszczególnymi obiektami otaczającej człowieka rzeczywistości czynią z badanych w pracy konstrukcji prawdziwą skarbnicę informacji o istotnym znaczeniu psycholingwistycznym i lingwokulturologicznym.
This paper is devoted to the status of hyphenated nouns denoting people in contemporary Russian. Linguistic objects, such as мужчина- метросексуал, женщина-стиль или умник- разумник, that are being discussed in the paper occur in the Russian language due to rapidly growing tendencies towards the formation of analytical nominals of objects and phenomena of the human reality. The aim of this work is to conduct versatile characteristics of semantic relations occurring between two nouns which are components of the analyzed structures. The paper consists of five chapters, of which the first two are general introduction to the study area, and the other three are devoted to a detailed and comprehensive analysis of semantic and functional properties of the collected linguistic material. Expressiveness, great communicative potential and the ability to reflect extra-linguistic relationships between the individual objects of human reality in the semantic structure of hyphenated compound nouns makes the explored linguistic objects a significant source of relevant information from the psycholinguistics and cultural linguistics perspective.
Настоящая работа посвящена статусу дефисных субстантивно-субстантивных конструкций личной семантики в современном русском языке. Обсуждаемые языковые объекты, такие как мужчина-метросексуал, женщина-стиль или умник-разумник, возникают в русском языке в связи с активно развивающейся тенденцией к аналитическому образованию наименований объектов и явлений окружающей человека действительности. Цель работы заключается в проведении многоаспектной характеристики семантических отношений, в которые вступают друг с другом имена существительные, представляющие собой компоненты анализируемых конструкций. Основная часть работы состоит из пяти глав, из чего две первые являются обшим введением в изучаемую область, а три остальные посвящаются подробному и разностороннему анализу семантико-функциональных свойств собранного языкового материала. Выразительность, большой коммуникативный потенциал и способность отражать в семантической структуре внеязыковые отношения между отдельными объектами окружающей человека действительности делают исследуемые в работе конструкции существенным источником психолингвистически и лингвокультурологически значимой информации.
Description: Wydział Neofilologii: Instytut Filologii Rosyjskiej. Zakład Języka Rosyjskiego
URI: http://hdl.handle.net/10593/14302
Appears in Collections:Doktoraty (WN)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp otwarty/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Murawska_rozprawa_doktorska.pdf1.61 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.