Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/14303
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSkommer, Grzegorz. Promotor-
dc.contributor.advisorHorbowicz, Paulina. Promotor-
dc.contributor.authorJanik, Marta Olga-
dc.date.accessioned2016-02-10T08:45:19Z-
dc.date.available2016-02-10T08:45:19Z-
dc.date.issued2016-02-10-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/14303-
dc.descriptionWydział Neofilologii: Katedra Skandynawistykipl_PL
dc.description.abstractPrzedmiotem niniejszej rozprawy jest akwizycja kongruencji przymiotników przez polskojęzycznych uczących się języka norweskiego jako drugiego. Teoretyczną podstawę pracy stanowią kognitywne teorie akwizycji języka. Głównym celem rozprawy jest przedstawienie kompetencji polskojęzycznych uczących się w zakresie odmiany norweskich przymiotników poprzez analizę poprawnie i niepoprawnie odmienionych przymiotników oraz zbadanie czynników mogących oddziaływać na akwizycję. Pod uwagę wzięto następujące czynniki: 1) lingwistyczne (kontekst gramatyczny, w którym przymiotnik się znajduje i paradygmat odmiany, do którego należy dany przymiotnik), 2) psycholingwistyczne (transfer), 3) społeczne (ogólny poziom biegłości językowej, wiek, wykształcenie, liczba godzin kursu językowego, długość pobytu w Norwegii, znajomość języka angielskiego jako L3). Materiał badawczy rozprawy stanowią dane z korpusu ASK (The Norwegian Language Learner Corpus). Zawarte w nim wypracowania zostały napisane w sytuacji testowej. Analiza przedstawiona w niniejszej pracy opiera się na 200 tekstach napisanych przez 200 polskojęzycznych uczących się języka norweskiego. W badaniu transferowym ich performancja porównana została z perfomancją 200 angielskojęzycznych i 200 niemieckojęzycznych uczących się norweskiego.pl_PL
dc.description.abstractThe thesis gives an insight into the acquisition of adjective agreement by Polish learners of Norwegian as a second language basing on cognitive language acquisition theories. Its main aim is to show the Polish learners’ competence in inflecting the Norwegian adjectives by analyzing the correctly and incorrectly inflected adjectives, and to investigate factors that possibly influence the acquisition. The following factors are taken into consideration: 1) the linguistic factors (the grammatical context in which the adjectives were used, the inflectional paradigm of the adjectives), 2) the psycholinguistic factors (transfer), 3) the social factors (the general competences in Norwegian as a L2, age, education, the total number of course hours taken in Norwegian, length of stay in Norway, competences in English as a L3). The data used in this study come from the ASK corpus (The Norwegian Language Learner Corpus), where the participants wrote essays in a test situation. The analysis is based on 200 texts written by 200 L1 Polish learners of Norwegian. In the transfer investigation their performance is compared with the performance of 200 English and 200 German speaking learners of Norwegian.pl_PL
dc.description.abstractHensikten med denne avhandlingen er å undersøke hvordan polskspråklige innlærere av norsk som andrespråk tilegner seg norsk adjektivkongruens. Det teoretiske utgangspunktet til denne studien er kognitive teorier om andrespråkslæring. Avhandlingens hovedmål er å vise de polskspråkliges kompetanser i å samsvarsbøye norske adjektiver gjennom analysen av korrekt og ukorrekt bøyde adjektiver, og å undersøke faktorer som muligens kan påvirke kongruenstilegnelsen. Følgende faktorer er tatt i betraktning: 1) lingvistiske faktorer (den grammatiske konteksten som adjektivene befinner seg i, og bøyningsparadigmene adjektivene hører til), 2) psykolingvistiske faktorer (transfer), 3) sosiale faktorer (generelle kunnskaper i norsk, alder, utdanning, antall kurstimer i norsk, oppholdstid i Norge, kunnskaper i engelsk som S3). Datamaterialet utgjør dataene fra ASK korpuset (Norsk andrespråkskorpus). Det inneholder tekster skrevet i en testsituasjon. Min analyse bygger på 200 tekster skrevet av 200 polskspråklige norskinnlærere. I transferanalysen blir deres performanse sammenlignet med performansen til 200 engelskspråklige og 200 tyskspråklige norskinnlærere.pl_PL
dc.language.isootherpl_PL
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesspl_PL
dc.subjectjęzyk norweskipl_PL
dc.subjectNorwegianpl_PL
dc.subjectNorskpl_PL
dc.subjectodmiana przymiotnikówpl_PL
dc.subjectadjective inflectionpl_PL
dc.subjectadjektivbøyningpl_PL
dc.subjectkongruencjapl_PL
dc.subjectagreementpl_PL
dc.subjectkongruenspl_PL
dc.subjectkorpus ASKpl_PL
dc.subjectASK corpuspl_PL
dc.subjectASK-korpusetpl_PL
dc.subjecttransferpl_PL
dc.titleOdmiana przymiotnika w języku norweskim – akwizycja kongruencji przymiotnika u polskojęzycznych uczących się języka norweskiegopl_PL
dc.title.alternativeAdjective inflection in Norwegian – the acquisition of adjective agreement by Polish learners of Norwegianpl_PL
dc.title.alternativeAdjektivbøyning i norsk – kongruenstilegnelse hos polskspråklige norskinnlærerepl_PL
dc.typeDysertacjapl_PL
Appears in Collections:Doktoraty (WN)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp otwarty/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Marta_Janik-doktorat.pdf3.29 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.