Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/14863
Title: Ocena humanistyki w świetle wyzwań Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki
Authors: Kulczycki, Emanuel
Keywords: National Programme for the Development of Humanities
Narodowy Program Rozwoju Humanistyki
research policy
research policy
scientometrics
naukometria
humanities
humanistyka
Issue Date: 2016
Citation: Kulczycki, E. (2016). Ocena humanistyki w świetle wyzwań Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Zagadnienia Naukoznawstwa, 52(1 (207)), 149-162.
Abstract: The article discusses the challenges of the Ministry of Science and Higher Education’s programme in Poland, i.e. the National Programme for the Development of Humanities. It describes the regulations on the basis of which the programme has been conducted in 2015. In accord with the current form of the programme, the paper presents three issues that result from the research policy in Poland: (1) how disciplines in the humanities and in the social sciences can be differentiated, (2) how the output of the Principal Investigator in the humanities can be evaluated, and (3) how the term ‘national’ in the name of programme can be interpreted. The article concludes with a discussion of the consequences of financing research in the form of research projects rather than in the form of scholarships for research.
W artykule omówione są wyzwania stojące przed realizacją programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, czyli Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Prezentowane zagadnienia odnoszą się do aktualnej edycji realizowanej w 2015 roku. Artykuł prezentuje trzy problematyczne kwestie, które wynikają z polityki naukowej realizowanej w Polsce: (1) sposób odróżniania dyscyplin humanistycznych od dyscyplin z nauk społecznych; (2) sposób oceny dorobku kierownika projektu w naukach humanistycznych oraz (3) interpretowanie terminu „narodowy” w nazwie ministerialnego programu. Zakończenie artykułu omawia konsekwencje polityki naukowej koncentrującej się na finansowaniu projektów a nie na finansowaniu długoletnich badań.
Sponsorship: Artykuł powstał w ramach prac grupy badawczej Scientometrics. Polish Research Group (http://scientometrics.amu.edu.pl) realizującej projekt pt. „Współczesna polska humanistyka wobec wyzwań naukometrii” finansowany ze środków Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, numer decyzji 0057/NPHR3/H11/82/2014.
Description: Za lekturę i uwagi do pierwszej wersji tekstu dziękuję Anecie Drabek i Ewie Rozkosz.
URI: http://hdl.handle.net/10593/14863
ISSN: 0044-1619
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kulczycki_ocena_humanistyki_w_swietle_wyzwan_narodowego_programu_rozwoju_humanistyki.pdf172.69 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.