Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/14895
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKrzyminiewski, Ryszard. Promotor-
dc.contributor.authorKubiak, Tomasz-
dc.date.accessioned2016-09-13T10:42:21Z-
dc.date.available2016-09-13T10:42:21Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/14895-
dc.descriptionWydział Fizykipl_PL
dc.description.abstractCelem pracy było zbadanie metodą spektroskopii elektronowego rezonansu paramagnetycznego właściwości funkcjonalizowanych powierzchniowo nanocząstek magnetytu w roztworach wodnych, surowicy i pełnej krwi ludzkiej. W eksperymentach wykorzystano 5 typów nanocząstek magnetytu, które różniły się sposobem modyfikacji powierzchni, zarówno pod względem pokrycia (PEG albo silan) jak i dołączonych ligandów (doksorubicyna albo znacznik spinowy 4-amino-TEMPO). Pomiary przeprowadzone metodą EPR udowodniły wpływ środowiska na właściwości nanocząstek Fe3O4. Pokazano, że parametry szerokiej linii EPR od magnetytowych rdzeni nanocząstek nie tylko silnie zależą od temperatury, ale różnią się w zależności od funkcjonalizacji powierzchni nanocząstek i ośrodka w jakim się one znajdują. Zastosowanie metody komputerowego zwiększania rozdzielczości sygnałowej (CREM) pozwoliło ponadto wyodrębnić z szerokiego sygnału EPR od rdzeni nanocząstek wąską linię z g = 1,99, której występowanie ma związek z powierzchnią rdzenia nanocząstek. W pracy pokazano również, że anizotropia ruchu dołączonego do nanocząstek znacznika spinowego 4-amino-TEMPO odzwierciedla właściwości ośrodka, w jakim znajdują się nanocząstki oraz sposób przyłączenia rodnika do ich powierzchni. Wyznaczono czasy korelacji rotacyjnej znaczników dołączonych do nanocząstek w wodzie, surowicy i krwi. Dla widm znaczników wolno rotujących w niskich temperaturach przeprowadzano symulacje w programie EasySpin. Dodatkowo w pracy zidentyfikowano centra paramagnetyczne występujące w próbkach surowicy i pełnej krwi przed dodaniem nanocząstek.pl_PL
dc.description.abstractThe aim of the study was to investigate the properties of the surface-functionalized magnetite nanoparticles in aqueous solutions, serum and human whole blood by means of electron paramagnetic resonance spectroscopy. Five types of magnetite nanoparticles, which differ both in terms of coating (PEG or silane) and attached ligands (doxorubicin or a spin label 4-amino-TEMPO) were used in experiments. EPR measurements proved the impact of the environment on the properties of Fe3O4 nanoparticles. Research showed that the parameters of a broad EPR line from the core of magnetite nanoparticles not only strongly depend on temperature but also vary due to the functionalization of the surface of particles and the medium in which they are dispersed. The use of the Computer Resolution Enhancement Method (CREM) allowed to extract a narrow line with g = 1.99 from a broad EPR signal from the core of nanoparticles. The presence of this narrow component is related to the phenomena occurring on the surface of the core of nanoparticles. The study showed also that the anisotropy of the motion of the spin label 4-amino-TEMPO reflects the properties of the medium and the manner of the attachment of the radical to the surface of nanoparticles. Values of rotational correlation time of spin label were determined for nanoparticles in water, plasma and blood. EasySpin simulations were made for the slow-motional EPR spectra of spin label in low temperature. Moreover, the paramagnetic centers present in serum and whole blood prior to the addition of nanoparticles were identified.pl_PL
dc.language.isopolpl_PL
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesspl_PL
dc.subjectnanocząstki magnetytupl_PL
dc.subjectmagnetite nanoparticlespl_PL
dc.subjectspektroskopia EPRpl_PL
dc.subjectEPR spectroscopypl_PL
dc.subjectludzka krew pełnapl_PL
dc.subjectwhole human bloodpl_PL
dc.subjectznaczniki spinowepl_PL
dc.subjectspin labelspl_PL
dc.subjectfunkcjonalizacja powierzchnipl_PL
dc.subjectsurface functionalizationpl_PL
dc.titleBadanie metodą EPR funkcjonalizowanych nanocząstek magnetytu w surowicy i pełnej krwi ludzkiejpl_PL
dc.title.alternativeEPR study of functionalized magnetite nanoparticles in serum and whole human bloodpl_PL
dc.typeDysertacjapl_PL
Appears in Collections:Doktoraty (WF)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp otwarty/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tomasz Kubiak praca doktorska.pdf3.78 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.