Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/14898
Title: Uzasadnienie szczególnej ochrony ubezpieczonych na gruncie III filaru emerytalnego
Other Titles: Reasons for extra protection of the insured on the basis of the 3rd pillar of the pension system
Authors: Balcerowski, Maciej
Keywords: ubezpieczenia gospodarcze
insurance
ochrona konsumenta
consumer protection
trzeci filar
third pillar
emerytury
pension
ubezpieczenia na życie
life insurance
Issue Date: 2016
Publisher: Wydawnictwo Naukowe UAM
Citation: Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM, 2016, nr 6, s. 9-21.
Abstract: Reforma systemu emerytalnego polegająca na zmianie systemu zdefiniowanego świadczenia na system zdefiniowanej składki spowodowała zmniejszenie wysokości otrzymywanych świadczeń przez przyszłych emerytów. Działania takie zmusiły zainteresowanych do poszukiwania dodatkowych źródeł utrzymania. Jednym z takich źródeł może być uzupełniający system emerytalny, określany mianem trzeciego filaru emerytalnego. Jego cechą charakterystyczną jest dobrowolność. Dla jego rozwoju niezbędne jest zapewnienie wzmożonego poziomu ochrony ubezpieczonych. Środki te dotyczą zarówno ogólnej polityki konsumenckiej, jak i regulacji cywilnoprawnych oraz administracyjnoprawnych. W praktyce można wyróżnić dwa poziomy ochrony ubezpieczonych w ramach trzeciego filaru. Poziom pierwszy jest właściwy dla wszystkich ubezpieczonych, natomiast drugi poziom zawiera regulacje ograniczone do uzupełniającego systemu emerytalnego.
The reform of the pension system based on changing the defined benefits to a defined contribution system has resulted in the reduction in the amount of benefits received by future retirees. Such actions are forcing the interested parties to take actions in order to obtain additional sources of income. One way to accomplish the above is the supplementary pension scheme known as the third pillar of the pension system. Its characteristic feature is that it is voluntary. For its development it is necessary to provide increased level of protection for the insured. These measures concern both the general consumer policy and the regulations of civil and administrative law. In practice, there are two levels of policyholders’ protection in the third pillar. The first level is the right one for all the insured, while the second level contains regulations limited to a supplementary pension scheme.
URI: http://hdl.handle.net/10593/14898
ISSN: 2299-2774
Appears in Collections:Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM, 2016, nr 6

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01-Balcerowski.pdf304.48 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.