Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/14948
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorCichocki, Ryszard. Promotor-
dc.contributor.authorNowak, Witold-
dc.date.accessioned2016-10-04T09:10:03Z-
dc.date.available2016-10-04T09:10:03Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/14948-
dc.descriptionWydział Nauk Społecznych: Instytut Socjologiipl_PL
dc.description.abstractObszar tematyczny dysertacji wpisuje się w rozważania dotyczące relacji między kolektywnymi strukturami a zbiorowymi i indywidualnymi interesami w organizacjach formalnych. Głównym celem rozprawy doktorskiej jest przeprowadzenie kompleksowej analizy socjologicznej postaw pracowników trzech przedsiębiorstw przechodzących procesy transformacyjne wobec zmiany organizacyjnej. Dla osiągnięcia celu głównego zdiagnozowane zostały postawy pracowników tych organizacji gospodarczych wobec reform w kluczowych wymiarach. Wykorzystane zostały przy tym dominujące w badaniach nad zmianą organizacyjną koncepcje wskaźników postaw pracowników: gotowości do zmiany organizacyjnej, zaangażowania w zmianę organizacyjną, otwartości na zmianę organizacyjną oraz cynizmu dotyczącego zmiany organizacyjnej. Ponadto celem szczegółowym badania było zidentyfikowanie determinant postaw wobec zmiany organizacyjnej mieszczących się w sferze kultury organizacyjnej oraz pola organizacyjnego. Dla osiągnięcia przedstawionych powyżej celów dysertacji przeprowadzone zostały badania empiryczne metodą studium przypadku. Zgodnie z postulatem pluralizmu metodologicznego do modelu badania włączone były techniki badawcze należące zarówno do metodologii jakościowej, jak i ilościowej. Dysertacja dostarcza modelu eksplanacyjnego postaw wobec zmiany organizacyjnej oraz przedstawia wyniki jego empirycznej weryfikacji.pl_PL
dc.description.abstractThe topic of the dissertation refers to considerations of relations between collective structures and collective and individual interests in formal organizations. The main scientific aim of the thesis is conducting a comprehensive sociological analysis of employees’ attitudes towards organizational change in three enterprises under transformation. For attaining the main purpose employees’ attitudes towards organizational change were diagnosed in selected key dimensions. Particular attention was put on application of four dominant in research on organizational change concepts of constructs characterizing employees’ attitudes towards organizational change: readiness for change, commitment to change, openness to change, and cynicism about organizational change. Further research objectives cover identifying social determinants of attitudes towards organizational change with the special emphasis on the role of organizational culture and organizational field. The empirical study was based on the case study method. According to the methodological pluralism ideas the research model was composed of both qualitative and quantitative research techniques. The doctoral thesis provides an explanatory model of employees' attitudes toward organizational change and its empirical verification.pl_PL
dc.language.isopolpl_PL
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesspl_PL
dc.subjectzmiana organizacyjnapl_PL
dc.subjectorganizational changepl_PL
dc.subjectpostawy pracownikówpl_PL
dc.subjectemployees’ attitudespl_PL
dc.subjectkultura organizacyjnapl_PL
dc.subjectorganizational culturepl_PL
dc.subjectprocesy transformacyjnepl_PL
dc.subjecttransformation processespl_PL
dc.titlePostawy pracowników wobec zmiany organizacyjnej. Analiza socjologiczna na przykładzie przedsiębiorstw przechodzących procesy transformacyjnepl_PL
dc.title.alternativeEmployees' attitudes towards organizational change. Sociological analysis of enterprises under transformationpl_PL
dc.typeDysertacjapl_PL
Appears in Collections:Doktoraty (WNS)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
W.Nowak_Praca doktorska_Postawy pracowników wobec zmiany organizacyjnej.pdf
  Restricted Access
3.29 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.