Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/1632
Title: Indukowana prądem dynamika spinowa w zaworach spinowych
Other Titles: Current-induced dynamics in magnetic nanopillars
Authors: Baláž, Pavel
Advisor: Barnaś, Józef. Promotor
Keywords: spintronika
spintronics
zawory spinowe
spin valves
dynamika magnetyczna
magnetic dynamics
magnetoopór
magnetoresistance
ścianka domenowa
domain wall
Issue Date: 19-Dec-2011
Abstract: W dysertacji rozpatrzono problem spinowo-zależnego transportu elektronów oraz indukowaną prądem dynamikę w metalicznych zaworach spinowych. Dynamika namagnesowania badana jest za pomocą symulacji numerycznych opartych na równaniu Landau-Lifshitza-Gilberta oraz na modelu spinowo-zależnego transportu dyfuzyjnego. Dynamika magnetyczna badana jest w różnych strukturach takich jak zawory spinowe pojedyncze i podwójne, zawory z prostopadłym polaryzatorem oraz ze złożoną warstwą swobodną. Badania skupiają się na możliwościach indukowanego prądem przełączania namagnesowania oraz indukowanej prądem precesji magnetycznej bez zewnętrznego pola magnetycznego. Ponadto, badane są także nieliniowe efekty magnetooporowe w podwójnych zaworach spinowych oraz indukowany prądem moment siły działający na ściankę domenową typu Neela.
The thesis discusses problems of the spin-dependent electric transport and current-induced dynamics in metallic spin valve structures. The magnetization dynamics is studied by means of numerical simulations, which are based on the Landau-Lifshitz-Gilbert equation and the diffusive spin-dependent transport model. Dynamics of various structures, like single and dual spin valves, spin valves with perpendicular polarizer and with composite free layers, is examined. The main focus is on the current-induced switching and the possibility of current-induced steady magnetization precessions without an external magnetic field. Additionally, nonlinear properties of magnetoresistance in dual spin valves and current-induced spin transfer torque acting on a Neel domain wall are studied.
Description: Wydział Fizyki: Zakład Fizyki Mezoskopowej
URI: http://hdl.handle.net/10593/1632
Appears in Collections:Doktoraty (WF)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp otwarty/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
balaz_phdthesis.pdf11.59 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.