Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/1634
Title: Protokoły rozpraw sądowych XVII wiecznego Krymu. Analiza językowa i kulturowa
Other Titles: The proceedings of the hearings from seventeenth centuries Crimea. The linguistic and cultural analysis
Authors: Stefaniak-Rak, Katarzyna
Advisor: Jankowski, Henryk. Promotor
Keywords: Chanat Krymski
Crimean Khanate
Sąd szarijacki
Sharia court
Język prawniczy
Legal language
Issue Date: 2011
Abstract: Niniejsza rozprawa doktorska poświęcona została analizie języka kancelarii sądowych w Chanacie Krymskim na podstawie 10. tomu, który spisany został w Bahçesarayu pomiędzy rokiem 1666 a 1669/70 ). Zawiera 282 strony rękopisu, na których odnotowano 588 protokołów sądowych. Praca składa się z trzech części: opisowej (1), transkrypcji (2) i tłumaczenia (3). Część opisowa podzielona została na trzy rozdziały zawierające mniejsze podrozdziały: 1. Księgi sądowe XVII wiecznego Krymu na przykładzie 10 tomu; Typy dokumentów pojawiających się w księdze; Dokumenty sądowe jako źródło poznania administracji sądowej, właściwości sądów, a także kultury i stosunków społecznych na Krymie; Tematyka spraw; 2. Analiza zapisów; Analiza językowa zapisów; Imiona w tekście; Nazwy miejscowe w tekście); Zasięg terytorialny; Porównanie zapisków pochodzących z różnych ksiąg sądowych z Krymu oraz z Imperium Osmańskiego podobieństwa i różnice; Słownictwo i terminologa w protokołach krymskich i osmańskich; Elementy charakterystyczne dla języka krymskotatarskiego i innych języków kipczackich; 3. Analiza kulturowa protokołów rozpraw sądowych; Zagadnienia związane z kulturą materialną i duchową (na podstawie protokołów spadkowych); Jednostki miar i wag; Monety; Grupy etniczne i narodowości oraz nazwy określające przynależność do grupy wyznaniowych; Najciekawsze wątki; Tytulatura i zawody
This PhD thesis is about the language of sharia court in the Crimean Khanate. The 10th register was written in Bahçesaray between 1666 and 1669/70 (Gregorian calendar). It consists of 282 handwritten pages it gives 588 proceedings. The thesis needed to be divided into: the description (1), the transcription of the judicial book (2) and the translation of the transcription (3). The first of them consists of the three main chapters divided into subsections: 1. The judicial books from the seventeenth century Crimea based on the 10th volume; The types of the documents, The court proceedings as a recognition source of the court administration, the features of the judgments and the cultural and social relations on Crimea; The subject area of the 10th judicial book; 2. The analysis of the proceedings; The linguistic analysis of proceedings; The people’s names; The place names and the territorial scope; Comparison of the proceedings that were taken from different registers from the Crimea; Legal terminology in the Crimean and the Ottoman registers; The characteristic elements for the Crimean-Tatar language and other Kipchak languages; 3. Cultural analysis of the proceedings; The issues of the material and spiritual culture; Units of measures and weights; Monetary system; Different ethnics and religious groups; The most interesting motives; The titles and professions
Description: Wydział Neofilologii: Katedra Studiów Azjatyckich
URI: http://hdl.handle.net/10593/1634
Appears in Collections:Doktoraty (WN)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rozprawa doktorska_Katarzyna Stefaniak-Rak_2011.07.31.pdf
  Restricted Access
20.95 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.