Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/17507
Title: Technologies de l'information et de la communication dans la formation initiale des futurs enseignants de français langue étrangère. Exploitation de missions virtuelles
Authors: Stańczyk, Joanna
Keywords: Kształcenie nauczycieli
Teacher training
Formation initiale
Interakcje społeczne
Social interactions
Interactions sociales
Refleksja
Reflectivity
Réflexion
Rozwiązywanie problemów
Problem solving
Résolution de problèmes
TIK
ICT
TIC
Wirtualne misje
Webquests
Missions virtuelles
Issue Date: 2016
Publisher: Wydział Neofilologii UAM w Poznaniu
Series/Report no.: Dysertacje Wydziału Neofilologii UAM w Poznaniu;7
Abstract: Celem książki jest opracowanie modelu kształcenia przyszłych nauczycieli języka francuskiego przygotowującego ich do ciągłego rozwoju zawodowego i osobistego. Ustanowiony profil zawodowy, określony jako „stawanie się ekspertem poprzez działanie eksperckie” (fr. expert en devenir), wskazuje cechę główną prowadzonych działań zawodowych i oznacza świadome korzystanie z wiedzy i umiejętności, umiejętność oceny własnych potrzeb kształceniowych poprzez analizę wyników podjętych działań, prowadzenie refleksji zawodowej już na etapie kształcenia. Do realizacji modelu opracowano przestrzeń dydaktyczną (fr. dispositif formatif) zawierającą odpowiednie zasoby (wirtualne misje, blogi, platformę edukacyjną) i stanowiącą środowisko umożliwiające prowadzenie wskazanych działań kształceniowych. Zakres rozważań wyznaczają poznawcza koncepcja konstruowania wiedzy uwzględniająca afektywny wymiar uczenia się oraz podejście socjokonstruktywistyczne. Sprawność i skuteczność kształceniowa modelu, opartego na refleksji i na interakcjach, została zweryfikowana poprzez obserwację, opis i wyjaśnienie podjętych działań kształceniowych i konstruowanych umiejętności. Ze względu na skoncentrowanie pracy na szczegółowej analizie procesów uczenia się/kształcenia (fr. apprentissage/formation), zastosowano metodologię „badanie w działaniu - kształcenie” (fr. recherche-action-formation) i wynikające z niej techniki zbierania danych: ankiety, wywiady, pisanie narracyjne, zapisy dyskusji.
The book aims at constructing an education model for future teachers, which assumes that they receive training that prepares them for continuous professional as well as personal development. The proposed professional profile, determined as 'becoming an expert through performing expert-related activities' (French: expert en devenir), indicates the main feature of professional activities and involves making informed decisions concerning practical application of his or her knowledge and skills, independent evaluation of his or her own educational needs through analyzing the results of the previously undertaken actions, and professional reflectivity observable as early as in the process of the training. The model has been constructed around a specially designed pedagogical framework (French: dispositif formatif) that contains appropriate teaching resources (enquiry-oriented lesson formats such as WebQuests, blogs, an educational platform) and provides a favourable environment for the pedagogical activities in question. The scope for the presently discussed issues is determined mainly by the cognitive theory of knowledge construction wherein the affective dimension of the learning process and the socio-constructivist approach are given sufficient consideration. The effectiveness and efficiency of the model, based on reflectivity and interaction, has been verified through observation, description and explanation of the undertaken educational actions and thereby constructed knowledge and skills. Due to the fact that the book focuses mainly on the detailed analysis of the learning/ training processes (French: apprentissage/ formation) the applied methodology was centred around the 'action research – [teacher] training' paradigm (French: recherche-action-formation), thus the utilized research techniques of data collection: questionnaire, interview, narrative action evaluation report, discussion transcription.
L'élaboration d'un modèle de formation des futurs enseignants de français, susceptible de les préparer au développement professionnel et personnel continu, constitue l'objectif principal du livre. Le profil professionnel prôné, « expert en devenir », suppose dès la formation initiale un recours conscient au savoir et aux compétences, une capacité à évaluer ses propres besoins formatifs par l'analyse des effets des actions entreprises et une réflexion professionnelle qui deviennent ainsi la qualité principale des activités professionnelles entreprises. La réalisation du modèle élaboré a été entreprise dans un dispositif formatif composé des ressources choisies (missions virtuelles, blogs, plate-forme éducative) et constituant un environnement propice à l'exécution des activités de formation. Le cadre théorique de l'étude est fondé sur la conception cognitive de la construction des connaissances avec sa dimension affective et sociale de l'approche socioconstructiviste. L'efficience et l'efficacité formatives du modèle, basé sur la réflexion et l'interaction, ont été vérifiées par l'observation, la description et l'explicitation des activités formatives menées et des connaissances en construction. Étant donné la focalisation de la recherche sur une analyse détaillée des processus de « l'apprentissage/formation », la méthodologie de la « recherche-action-formation » a été mise en place avec comme techniques de collecte de données : enquêtes, interviews, écriture narrative, discussions.
URI: http://hdl.handle.net/10593/17507
DOI: 10.14746/9788394601751
ISBN: 978-83-946017-5-1
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Stanczyk_9788394601751.pdf4.55 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons