Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/17680
Title: Przemiany wizerunku Kleopatry VII, królowej Egiptu. Między narracją historyczną a kulturą popularną
Other Titles: The Image of Cleopatra VII, queen of Egypt: Between Historical Narrative and Popular Culture
Authors: Kulpa, Karolina Anna
Advisor: Mrozewicz, Leszek. Promotor
Keywords: Kleopatra VII
Cleopatra VII
wizerunek
image
antyk
recepcja antyku
Antiquity
reception of Antiquity
recepcja w kulturze popularnej
reception in popular culture
Issue Date: 2017
Abstract: Celem dysertacji doktorskiej była weryfikacja hipotezy, że współczesny wizerunek Kleopatry ukształtowany został w efekcie zderzenia się jego wizji historycznej z obrazem lansowanym przez twórców kultury popularnej. . Wizerunek władczyni został potraktowany jako parafraza, która przeniknęła z opisów królowej w starożytnych źródłach literackich do dzieł artystycznych, szczególnie w wieku XIX, i poprzez intertekstualność jest obecna w różnych przejawach kultury popularnej. Jego analiza została przeprowadzona na wybranych reprezentatywnych przykładach z zakresu malarstwa kinematografii, telewizji, World Wide Web oraz produktów i usług komercyjnych. W dysertacji przyjęto perspektywę badawczą Visual Culture Studies oraz koncepcje badawcze z zakresu kulturoznawstwa i historii, wspierane przez socjologię wizualne. Taki warsztat badawczy pozwolił na pełne i oryginalne przebadania procesu powstania współczesnego obrazu antycznej władczyni. Może także stać się przyczynkiem do kolejnych badań nad rekonstrukcją czy raczej konstrukcją wizerunku osób znanych z historii, które są ważną częścią kultury popularnej.
The aim of this doctoral dissertation was to verify the hypothesis that the contemporary image of Cleopatra VII has been forged as a result of clash of its historical vision with the image promoted by the creators of popular culture. The image of the ruler was approached as a paraphrase, which was incorporated in the Antique literary sources and works of art, especially in the 19th century, and through intertextuality became present in various manifestations of popular culture. The analysis was conducted on selected representative examples from painting, cinematography, television, the Internet, as well as commercial products and services. The dissertation presupposed that by adopting the perspective of Visual Culture Studies and combining methodologies of two sciences, i.e. cultural studies and history, augmented by visual sociology. Such method enabled a comprehensive and original study of the process which brought forth the contemporary image of an ancient ruler. This will foster further research on the issue of historical reconstruction, or rather construction of the image of persons known from history which have also become an important part of popular culture.
Description: Wydział Nauk Społecznych
URI: http://hdl.handle.net/10593/17680
Appears in Collections:Doktoraty (WNS)
Doktoraty 2010-2021 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Karolina Anna Kulpa. Przemiany wizerunku Kleopatry VII...pdf
  Restricted Access
4.25 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.