Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/1773
Title: Organizacja przestrzenna systemu ratownictwa medycznego w Polsce
Other Titles: Spatial organisation of the emergency medical system in Poland
Authors: Kisiała, Wojciech
Advisor: Parysek, Jerzy J. Promotor
Keywords: ratownictwo medyczne
emergency medical services
dostępność
accessibility
organizacja przestrzenna
spatial organisation
Issue Date: 17-Jan-2012
Abstract: Dysertacja mieści się w nurcie geograficznych badań nad zdrowiem i jego ochroną, a jej przedmiotem był polski system świadczenia usług ratunkowo-medycznych. Głównym zamiarem opracowania było przedstawienie organizacji przestrzennej systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne w kontekście dostępności oferowanych usług oraz możliwości optymalizacji rozmieszczenia ruchomych jednostek systemu. W ramach teoretycznego wprowadzenia do podjętej w pracy problematyki, zawarto rozważania na temat geografii medycznej i dostępności ochrony zdrowia oraz dokonano przeglądu geograficznych badań nad ratownictwem medycznym. W dalszej części pracy szeroko opisano polski system ratownictwa medycznego, ze szczególnym uwzględnieniem jego organizacji instytucjonalno-prawnej, charakterystyki jednostek systemu oraz źródeł i sposobów finansowania usług ratunkowych. Wyniki przeprowadzonej inwentaryzacji zasobów oraz analizy funkcjonowania szpitalnej oraz przedszpitalnej części systemu ratownictwa medycznego pozwoliły na stwierdzenie zależności pomiędzy organizacją przestrzenną a dostępnością usług ratunkowo-medycznych. Zastosowana w toku prowadzonych badań analiza regresji pozwoliła na zidentyfikowanie czynników wezwań ratunkowych oraz ich geograficznego zróżnicowania. Pracę zakończono próbą opracowania modelu optymalizującego rozmieszczenie ruchomych jednostek systemu na obszarze aglomeracji poznańskiej.
The dissertation is an example of a geographical study of health and its protection, and its subject is the Polish system of emergency medical services. The chief aim of the dissertation was to present the spatial organisation of the State Emergency Medicine system in terms of access to the services offered and a possible optimisation of the distribution of its mobile units. As a theoretical introduction to the subject, some observations on medical geography and access to health-care were made, and a survey of the geographical research on emergency medicine was undertaken. In the next part of the work, the Polish emergency medical system was described at length, with special focus on its institutional-legal organisation, characteristics of its units, and the sources and ways of financing emergency services. The results of the inventory of resources and the analysis of the hospital-based and pre-hospital part of the emergency medical system revealed a dependence between the spatial organisation and the access to emergency medical services. Regression analysis applied in the research enabled to identify factors of emergency calls and their geographical heterogeneity. The dissertation closes with a proposal of a model optimising the distribution of the system's mobile units in the Poznań agglomeration.
Description: Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych: Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej
URI: http://hdl.handle.net/10593/1773
Appears in Collections:Doktoraty (WNGiG)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DOKTORAT.pdf
  Restricted Access
8.61 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.