Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/17892
Title: Od akwawity do Amatora - wódka w polskiej kulturze. Rekonesans badawczy
Other Titles: From aquavitae to Amator [Lover] – vodka in polish culture. A study of the problem
Authors: Graf, Magdalena
Cieliczko, Małgorzata
Keywords: wódka
literatura
poezja
onomastyka
mikrohistorie
zwrot ku rzeczom
przedmiot
kultura materialna
farmakon
vodka
literature
onomastics
microhistory
return to things
object
material culture
pharmakon
Issue Date: 2016
Publisher: Wydawnictwo Naukowe Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
Citation: "Język. Religia. Tożsamość" 2016, nr 1, s. 5-26
Abstract: Przedmiotem artykułu jest wódka oglądana z perspektywy filologicznej (kulturowej, literackiej, językowej), metodologicznie łączącej podejście mikrohistoryczne ze zwrotem ku przedmiotom. Autorki prezentują istotne zagadnienia związane z kulturą tworzenia i spożywania tego trunku (zarówno w przeszłości, jak i współcześnie) oraz jego obecnością w polskich tekstach literackich (pamiętnikarskich, poetyckich i prozatorskich). Istotną częścią artykułu jest refleksja nad językowym aspektem obecności alkoholu: od licznych nazw gatunkowych i potocznych wariantów leksemu wódka, po charakterystyczne dla najnowszej polszczyzny, liczne nazwy własne.
The article is about vodka that is studied from a philological perspective (cultural, literary, linguistic). The methodology used in the text is a combination of the microhistory and the object-turn. Authors present important issues connected to the culture of producing and consuming this alcoholic beverage (in the past and nowadays) and the forms of its presence in polish literature (i.e. in memoirs, poetry, novels). Significant part of the article is the linguistic research: from the names of specific kinds of vodka and colloquial variants of lexeme vodka to characteristic for the latest Polish language numerous proper names.
URI: http://hdl.handle.net/10593/17892
ISSN: 2083-8964
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WFPiK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
M. Cieliczko, M. Graf, Od akwawity do Amatora - wódka w polskiej kulturze.pdf415.68 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons