Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/18807
Title: Kształt systemu politycznego Konfederacji Szwajcarskiej
Other Titles: Shape of the political system of the Swiss Confederation
Authors: Misiaszek, Martyna
Wrzalik, Magdalena
Keywords: Konfederacja Szwajcarska
The Swiss Confederation
gmina
municipality
kanton
canton
federacja
federation
demokracja bezpośrednia
direct democracy
Issue Date: 2017
Publisher: Wydawnictwo Naukowe UAM
Citation: Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM, 2017, nr 7, s. 135-149
Abstract: System polityczny Konfederacji Szwajcarskiej jest systemem, który stanowi przykład dla współczesnych rozwiązań demokratycznych. Specyfika oddolnej organizacji państwa szwajcarskiego sugeruje, by specyfiki jego funkcjonowania poszukiwać od poziomu gminy poprzez kanton ku całej federacji. Należy wskazać, że filarem szwajcarskiego federalizmu jest silna samodzielność kantonów wobec władzy federalnej. Warto podkreślić, że specyficzny charakter systemu rządów oparty jest o zasadę dominacji parlamentu, układ zależności pomiędzy poszczególnymi instytucjami władzy państwowej przyczyniają się do instytucjonalnego zdominowania procesów politycznych, przy tym ograniczony do minimum stopień politycznej rywalizacji sprzyja z jednej strony realizacji merytorycznych działań politycznych, z drugiej stabilności. Należy również wskazać na rozbudowaną instytucję demokracji bezpośredniej, która pozostawia ostateczny głos obywatelowi.
The political system of the Swiss Confederation is a system that is an example for modern democratic solutions. The specificity of grass-roots organization of the Swiss State suggests that the specificity of its operation should be sought for from the level of the community through canton to the whole federation. It should be noted that the pillar of the Swiss federalism is strong independence of the cantons towards the federal government. It is worth noting that the specific nature of the system of government is based on the principle of domination of parliament; arrangement relationships between the various institutions of state power contribute to the institutional domination of the political processes, while limited to the minimum degree of political competition favors on the one hand the implementation of substantive policy action, and on the other - stability. It should also be pointed out to the extensive institution of direct democracy which leaves the final say to the citizen.
URI: http://hdl.handle.net/10593/18807
ISSN: 2299-2774
Appears in Collections:Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM, 2017, nr 7

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
09_MISIASZEK, WRZALIK.pdf337.32 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.