Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM, 2017, nr 7

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 18 of 18
 • Item
  Glosa krytyczna do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 lipca 2014 r., sygn. I FSK 1109/13
  (Wydawnictwo Naukowe UAM, 2017) Tim, Artur
  Paradoks występujący na gruncie podatku od towarów i usług w latach 2004-2009, wynikający z niewłaściwej implementacji dyrektywy 2006/112, ustanawiającej wspólny system podatku od wartości dodanej, umożliwiał dokonywanie czynności zwolnionych z VAT, przy jednoczesnym zachowaniu prawa do odliczenia podatku naliczonego od towarów i usług wykorzystywanych do wykonywania nieprawidłowo zwolnionych czynności. Na przykładzie Gminy K. w glosie przedstawiono możliwość wykorzystania paradoksu w planowaniu podatkowym, opartym na ugruntowanej linii orzeczniczej sądów krajowych, zyskującym aprobatę doktryny, a także pośrednio wynikającym z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. W tak zarysowanym kontekście, Autor dokonuje analizy wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, uwzględniającego orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-319/12 Akademia Biznesu, zmieniające ugruntowaną linię dotyczącą możliwości stosowania paradoksu. W efekcie, planowanie podatkowe związane z wykorzystaniem paradoksu, oparte na solidnych podstawach, zostało zrównane z uchylaniem się od opodatkowania. Zastosowanie prounijnej wykładni prawa podatkowego, przy zupełnym pominięciu zasad pewności prawa, ochrony praw nabytych i uprawnionego oczekiwania – obecnych także na gruncie prawa Unii Europejskiej – stało się de facto ustanowieniem pułapki dla podatnika, co zostało na gruncie niniejszej pracy poddane krytyce.
 • Item
  Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 25 października 2016 r., sygn. SK 71/13
  (Wydawnictwo Naukowe UAM, 2017) Stanosz, Kacper
  W głosowanym orzeczeniu Trybunał Konstytucyjny uznał, że ustawodawca niewłaściwie wyważył ochronę praw wierzyciela i dłużnika w sytuacji ustanowienia zabezpieczenia przez obciążenie nieruchomości hipoteką przymusową. Artykuł zawiera analizę orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego oraz rozważania na temat powiązanych instytucji, jak art. 754(1) § 1 Kodeksu postępowania cywilnego, a także proponowane rozwiązania przedstawionego problemu.
 • Item
  Prawo do obrony osoby podejrzanej w polskim procesie karnym
  (Wydawnictwo Naukowe UAM, 2017) Wróbel, Piotr
  Prawo do obrony to zbiór wszelkich uprawnień, które przysługują stronie biernej procesu karnego w celu odparcia oskarżenia, zmniejszenia odpowiedzialności karnej oraz innych uciążliwości w procesie karnym. Zasada ta ma swoje podstawy w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz kodeksie postępowania karnego. Zgodnie z dyspozycją art. 6 k.p.k. prawo do obrony przysługuje podejrzanemu oraz oskarżonemu. Tymczasem w procesie karnym uczestniczy również osoba podejrzana, która nie jest formalnie podejrzanym, ale skupiają się wokół niej działania organów procesowych. Bardzo często staje się ona stroną postępowania przygotowawczego. Tematem artykułu jest kwestia prawa do obrony z punktu widzenia osoby podejrzanej. Od wielu lat pozostaje ona pomijana w polskim ustawodawstwie, chociaż była przedmiotem rozważań doktryny. W tekście poddano rozważaniom dotychczasowe propozycje na definicję osoby podejrzanej, a także przeanalizowano obecny zakres prawa do obrony w ujęciu konstytucyjnym, konwencyjnym i kodeksowym. Stanowi to bazę do ustalenia, czy osobie podejrzanej w obecnym stanie prawnym przysługuje prawo do obrony i czy jest ono odpowiednio realizowane. Przedstawione zostały również postulaty de lege ferenda – sformułowano propozycję definicji osoby podejrzanej i umiejscowienia jej w kodeksie postępowania karnego, a także sugestię dotyczącą lepszej realizacji prawa do obrony w praktyce.
 • Item
  Prawnoautorska ochrona pomysłu
  (Wydawnictwo Naukowe UAM, 2017) Wróbel, Maciej
  Zgodnie z art. 1 ust. 2(1) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, pomysł nie podlega ochronie prawnoautorskiej. Jednakże zmieniające się realia, w szczególności rynkowe, sprawiają, że sądy coraz częściej, przy spełnieniu określonych przesłanek, obejmują ochroną prawnoautorską również specyficznie ujęty pomysł, który przecież co do zasady ochronie nie podlega. Należy również mieć na uwadze, że samo pojęcie „pomysłu” nie zostało zdefiniowane przez ustawodawcę. Powyższe implikuje dodatkowe trudności przy interpretacji opisywanego zagadnienia. Analizując orzecznictwo Sądu Najwyższego w powyższym zakresie, a także poglądy doktryny, można dojść do wniosku, że nie sam pomysł, ale jego sposób wyrażenia może zostać objęty ochroną prawnoautorską. Aby jednak tak się stało, niezbędne jest, żeby sposób wyrażenia pomysłu spełniał przesłanki pozwalające uznać go za utwór, chociażby nieukończony. Za te niezbędne przesłanki należy uznać przejaw działalności o charakterze twórczym i indywidualnym, ustalony w jakiejkolwiek formie. Zakres ochrony przyznany wyrażonemu pomysłowi wpływa na ewentualną możliwość korzystania z niego przez inne podmioty. O ile bowiem korzystanie z cudzego pomysłu jest dozwolone (irrelewantne dla prawa autorskiego), w przypadku utworu o takim zezwoleniu nie można już mówić. Problem pojawia się bowiem w sytuacji, gdy dany pomysł przybrał już postać chronionego utworu i ewentualne posłużenie się nim może wiązać się z narażeniem na poniesienie odpowiedzialności prawnoautorskiej. Orzecznictwo dostarcza coraz więcej przykładów, w których ta kwestia była szczegółowo rozważana, a z uwagi na stopień skomplikowania zagadnienia, stwierdzić należy, że każdy przypadek w zasadzie musi być rozstrzygany indywidualnie. Niniejsza publikacja analizuje powyższą kwestię, zarówno z punktu widzenia materialnoprawnego, jak i pod kątem wydanych orzeczeń.
 • Item
  Dobro wspólne w Konstytucji III RP
  (Wydawnictwo Naukowe UAM, 2017) Słup, Paweł
  Art. 1 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. deklaruje, że Rzeczpospolita Polska stanowi dobro wspólne wszystkich obywateli. Pojęcie dobra wspólnego sięga swoimi korzeniami idei republikańskiej oraz myśli chrześcijańskiej. Co więcej, można wyróżnić dwie różne tradycje myślenia o dobru wspólnym: klasyczną, skupiającą się na dobru wspólnym rozumianym jako warunkach niezbędnych obywatelom do rozwoju oraz etatystyczną, która koncentruje się na interesie państwowym i racji stanu. Te dwie tradycje myślenia o dobru wspólnym mają także swoje normatywne odzwierciedlenie w polskim konstytucjonalizmie. Już w Konstytucji 3 Maja widać pewne nawiązania do klasycznego pojmowania dobra wspólnego. Natomiast tradycja racji stanu wpłynęła przede wszystkim na kształt Konstytucji kwietniowej. Tradycja ta została jednak świadomie porzucona przez ustrojodawcę w Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r. na rzecz powrotu do koncepcji klasycznej. Mimo to, konstytucyjna zasada dobra wspólnego nie zawsze jest rozumiana w orzecznictwie w sposób spójny z zamysłem ustrojodawcy. Zrozumienie różnych tradycji ideowych stojących za pojęciem dobra wspólnego wydaje się być istotne dla właściwej praktyki stosowania i stanowienia prawa.
 • Item
  Ekonomiczna analiza prawa konstytucyjnego a funkcjonowanie organów władzy państwowej
  (Wydawnictwo Naukowe UAM, 2017) Skoczylas, Dominika
  Celem pracy jest wskazanie powiązań i zależności istniejących pomiędzy ekonomią a prawem na przykładzie ekonomicznej analizy prawa konstytucyjnego. Autorka koncentruje się na kwestiach związanych z funkcjonowaniem i strukturą organów władzy państwowej w sensie ekonomicznym oraz bada również pod względem relacji ekonomia – prawo, ustrój kraju oraz prawa i wolności wynikające z konstytucji. Ponadto wyjaśnia, że nie bez znaczenia są związki istniejące pomiędzy określonymi regulacjami a rozwojem gospodarczym państwa i jego dynamiką. Ekonomiczne następstwa zjawisk prawnych stanowią bowiem odzwierciedlenie ustanowionych, a później stosowanych przez kompetentne organy państwowe przepisów prawa, które mają istotny wpływ na procesy gospodarcze. Prawo zatem traktowane jako dobro publiczne określa pozycję ekonomiczną danego państwa. Przyjęte metody badawcze obejmują komparatystyczną analizę tekstów podstawowych aktów prawnych z wykorzystaniem literatury przedmiotu.
 • Item
  Rzecznik Finansowy – „nowa-stara” ochrona konsumenta?
  (Wydawnictwo Naukowe UAM, 2017) Rzeszowski, Jakub
  Przedmiotem artykułu jest nowa instytucja Rzecznika Finansowego funkcjonująca w polskim porządku prawnym. Autor porusza problematykę kompetencji Rzecznika Finansowego w zakresie ochrony konsumenta. Zwraca uwagę na genezę powstania instytucji, zadania i korzyści dla konsumenta. Jak wynika z zamieszczonych w artykule rozważań, Rzecznik Finansowy stoi na straży ochrony konsumenta, czyli słabszej strony stosunku prawnego w starciu z podmiotami rynku finansowego. W podsumowaniu pracy autor zwrócił uwagę, że bez aktywności konsumenta nie będzie dobrze funkcjonującego Rzecznika Finansowego.
 • Item
  Postępowanie w sprawie skargi na ogłoszenie organizatora o woli bezpośredniego zawarcia umowy w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym
  (Wydawnictwo Naukowe UAM, 2017) Rozczyński, Beniamin
  Niniejszy artykuł ma na celu poruszenie problematyki związanej z istotną dziedziną życia publicznego, jaką jest transport publiczny. Zaprezentowano w nim badania dotyczące prawnych regulacji związanych z publicznym transportem zbiorowym, w szczególności na poziomie lokalnym. Autor skupił się na problematyce związanej z postępowaniem w sprawie skargi na ogłoszenie organizatora o woli bezpośredniego zawarcia umowy. W pierwszej kolejności przedstawiono podstawowe regulacje prawne związane z publicznym transportem zbiorowym oraz aktualną sytuację społeczno-gospodarczą. Opisana została kwestia legitymacji prawnej do wniesienia skargi na ogłoszenie organizatora o woli bezpośredniego zawarcia umowy. Zgodnie z przepisami ustawy o publicznym transporcie zbiorowym podmiotem uprawnionym do wniesienia skargi jest ten, który jest lub był zainteresowany zawarciem danej umowy i któremu grozi powstanie szkody w wyniku zarzucanego naruszenia przepisów prawa Unii Europejskiej lub ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. W dalszej kolejności została poruszona problematyka związana z przedmiotem skargi w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz czynności, które podlegają zaskarżeniu. Wskazano na rozbieżności doktrynie i orzecznictwie, które są istotne z punktu widzenia podmiotu zainteresowanego zawarciem umowy z operatorem w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Brak wyraźnej linii orzeczniczej naraża podmioty zainteresowane zawarciem umowy na poniesienie znacznych strat finansowych, bez możliwości dochodzenia swych praw przed sądami administracyjnymi. Zdaniem autora należy kontynuować prace nad ustawą o publicznym transporcie zbiorowym zmierzające do jej nowelizacji oraz zmiany tych przepisów, które mogą stanowić zagrożenie dla rozwoju rynku przewozów pasażerskich.
 • Item
  Familial searching w polskiej praktyce śledczej (szanse i zagrożenia)
  (Wydawnictwo Naukowe UAM, 2017) Podemska, Agnieszka
  Familial searching stanowi metodę wyszukiwania w bazie profilu DNA, który będzie podobny do zabezpieczonego na miejscu zdarzenia. Technika ta jest obecnie stosowana przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Przyczyniła się ona do rozwiązania wielu trudnych spraw karnych, w których jedynym dowodem był ślad biologiczny pozostawiony na miejscu przestępstwa. W związku ze stosowanym przez organy śledcze instrumentem pojawia się jednak szereg wątpliwości natury etycznej. Zasadne wydaje się więc rozważenie szans i zagrożeń, jakie niosłoby za sobą wprowadzenie familial searching do polskiego porządku prawnego.
 • Item
  Kształt systemu politycznego Konfederacji Szwajcarskiej
  (Wydawnictwo Naukowe UAM, 2017) Misiaszek, Martyna; Wrzalik, Magdalena
  System polityczny Konfederacji Szwajcarskiej jest systemem, który stanowi przykład dla współczesnych rozwiązań demokratycznych. Specyfika oddolnej organizacji państwa szwajcarskiego sugeruje, by specyfiki jego funkcjonowania poszukiwać od poziomu gminy poprzez kanton ku całej federacji. Należy wskazać, że filarem szwajcarskiego federalizmu jest silna samodzielność kantonów wobec władzy federalnej. Warto podkreślić, że specyficzny charakter systemu rządów oparty jest o zasadę dominacji parlamentu, układ zależności pomiędzy poszczególnymi instytucjami władzy państwowej przyczyniają się do instytucjonalnego zdominowania procesów politycznych, przy tym ograniczony do minimum stopień politycznej rywalizacji sprzyja z jednej strony realizacji merytorycznych działań politycznych, z drugiej stabilności. Należy również wskazać na rozbudowaną instytucję demokracji bezpośredniej, która pozostawia ostateczny głos obywatelowi.
 • Item
  Konstrukcja umowy ubezpieczenia odpowiedzialności członków zarządów spółek handlowych
  (Wydawnictwo Naukowe UAM, 2017) Grzelak, Kinga; Pietruszka, Artur
  W artykule została podjęta próba analizy zasad odpowiedzialności cywilnej członków zarządów spółek handlowych na gruncie k.s.h., a także możliwych rozwiązań konstrukcyjnych umowy ubezpieczenia takiej odpowiedzialności. Na wstępie opisano przyczyny wyodrębnienia szczególnego rodzaju ubezpieczenia, jakim jest ubezpieczenie D&O, a także jego ewolucję. Ponadto, artykuł relacjonuje recepcję tego specyficznego produktu ubezpieczeniowego na polskim rynku ubezpieczeń. Dalsza część rozważań jest poświęcona wskazaniu poszczególnych źródeł odpowiedzialności członków zarządów spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów k.s.h. Istotnym problemem, jaki pojawia się w tej części analizy, jest kwestia charakteru odpowiedzialności z art. 299 k.s.h. W doktrynie zarysowały się przeciwstawne stanowiska co do tego, czy ma ona charakter odszkodowawczy. Przyjęcie jednego z rozwiązań pociąga za sobą daleko idące konsekwencje na gruncie prawa ubezpieczeniowego, bowiem decyduje o możliwości skorzystania z actio directa. Umowa ubezpieczenia D&O może zostać skonstruowana w dwóch podstawowych wariantach – w pierwszym ubezpieczony zawiera umowę we własnym imieniu i na własny rachunek, natomiast w drugim – umowie na rzecz osoby trzeciej. Ów drugi wariant dominuje w obrocie gospodarczym, wobec czego został on omówiony szerzej. Szczególne znaczenie dla omawianego ubezpieczenia ma możliwość zawarcia umowy ubezpieczenia na rzecz nieoznaczonej osoby trzeciej. Dalsza część artykułu została poświęcona zakresowi przedmiotowemu ubezpieczenia – omówione zostały poszczególne klauzule ubezpieczeniowe, oznaczone kolejnymi literami alfabetu. Stanowią one typowe, najczęściej występujące w praktyce warianty umowy ubezpieczenia D&O. Jedynie niektóre z tych klauzul prowadzą do objęcia ubezpieczonego umową ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Ostatnim z omówionych zagadnień są zdarzenia wyłączające odpowiedzialność ubezpieczyciela w ubezpieczeniu D&O.
 • Item
  Odpowiedzialność za szkodę spowodowaną ruchem pojazdu autonomicznego
 w systemie amerykańskiego prawa cywilnego
  (Wydawnictwo Naukowe UAM, 2017) Czenko, Magdalena
  Celem artykułu jest przedstawienie zagadnienia odpowiedzialności cywilnej za ruch pojazdów autonomicznych w systemie prawnym USA. Praca rozpoczyna się od zdefiniowania pojazdu autonomicznego jako pojazdu, który dzięki technologii zdolny jest do poruszania się bez kontroli lub nadzoru człowieka. Następnie przedstawione zostają poziomy automatyzacji (od 0 do 4). W dalszej części opisane są aktualne podstawy odpowiedzialności cywilnej za ruch pojazdu mechanicznego ze strony dwóch potencjalnie odpowiedzialnych podmiotów – kierowcy i producenta. Kierowca może odpowiadać za niedbalstwo (negligence), bądź poprzez konstrukcję odpowiedzialności nieopartej na winie (no-fault liability) lub odpowiedzialności obiektywnej (strict liability). Po stronie producenta w systemie amerykańskiego prawa cywilnego mamy do czynienia z mieszanką odpowiedzialności kontraktowej i odpowiedzialności za produkt. Odpowiedzialność ta może być oparta na dwóch podstawach: teorii odpowiedzialności (theories of liability) oraz teorii wad (types of defect), które to teorie zawierają w sobie wiele różnych podkategorii. Z opisu tego systemu wynika jego znaczna różnorodność, która sprawia, że możliwe jest na jego gruncie wypracowanie rozwiązań związanych z odpowiedzialnością za ruch pojazdów autonomicznych. Problemem nie jest zatem brak uregulowania, ale kwestia tego, czy możliwe rozwiązania są w istocie rozwiązaniami pożądanymi. W dalszej części pracy następuje analiza teorii, które dają się zastosować do problemu pojazdów autonomicznych wraz z oceną skutków ich zastosowania. Najlepszym rozwiązaniem kwestii odpowiedzialności za ruch pojazdów autonomicznych jest interwencja ustawodawcza. Wprowadzenie stosownej regulacji powinno być jednak poprzedzone szeroką dyskusją ekspertów z wielu dziedzin. Najbardziej racjonalne wydaje się przy tym obciążenie odpowiedzialnością producentów, mimo wielu głosów zmierzających do jej ograniczenia wobec tej grupy podmiotów.
 • Item
  Konstytucyjne uwarunkowania sądowej kontroli administracji publicznej w Austrii, Niemczech i Polsce
  (Wydawnictwo Naukowe UAM, 2017) Cheba, Szymon
  Rozważania zawarte w artykule dotyczą konstytucyjnych uwarunkowań sądowej kontroli administracji publicznej. Zostały opisane konstytucyjne rozwiązania przyjęte przez takie kraje jak Austria, Niemcy i Polska. W artykule przedstawione są kwestie związane z rozwojem i funkcjonowaniem sądownictwa administracyjnego we wspomnianych krajach. Szczególna uwaga poświęcona jest nowelizacji Konstytucji Austrii, która weszła w życie w dniu 1 stycznia 2014 roku, w ramach której stworzono dwuinstancyjne sądownictwo administracyjne i wyposażono austriackie sądy w szerokie kompetencje do merytorycznego orzekania. W artykule omówiono także kwestię zgodności rozwiązań przyjętych w Ustawie o zmianie ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi z dnia 9 kwietnia 2015 roku z Konstytucją RP. Zmiany te w swoich założeniach wpisują się w trend rozszerzania merytorycznych uprawnień orzeczniczych sądów administracyjnych. W treści artykułu zwrócono także uwagę na problem związany ze skutecznością sądowoadministracyjnej kontroli działań administracji publicznej.
 • Item
  Wnioskowy tryb dostępu do informacji publicznej – wybrane problemy i proponowane zmiany
  (Wydawnictwo Naukowe UAM, 2017) Bury, Paweł
  Artykuł koncentruje się zarówno na wybranych problemach praktycznych, jak i propozycjach zmian w trybie wnioskowym dostępu do informacji publicznej w Polsce. Dotychczasowa praktyka stosowania przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej ujawniła bowiem liczne wady i braki w obowiązującej regulacji prawnej.
 • Item
  Opinia biegłego lekarza jako dowód w procesie medycznym – wybrane aspekty
  (Wydawnictwo Naukowe UAM, 2017) Borys, Adrian
  W artykule przedstawiono wybrane aspekty prawne dotyczące wykorzystania opinii biegłego lekarza, która stanowi podstawowy dowód w procesie medycznym – procesie, w którym dochodzi się odszkodowania lub zadośćuczynienia związanego z wykonywaniem zawodu lekarza. Proces medyczny ze swojej specyficznej natury dla rozstrzygnięcia sprawy wymaga wiedzy specjalistycznej niekiedy z różnych dziedzin medycyny, dlatego dowód z opinii biegłego lekarza ma doniosłe znaczenie. W artykule zostało przedstawione w pierwszej kolejności pojęcie i znaczenie dowodu z opinii biegłego lekarza. Przedstawione zostały również relacje jakie zachodzą między dowodem z opinii biegłego lekarza a innymi środkami dowodowymi w ramach procesu medycznego. Ze względu na przemiany społeczne i zwiększenie świadomości prawnej pacjentów można zaobserwować wzrost liczby wszczynanych procesów sądowych przeciwko lekarzom, dlatego aspekt wykorzystania dowodu z opinii biegłego lekarza ma duże znaczenie praktyczne.
 • Item
  Ochrona danych osobowych świadka w świetle obowiązku składania zeznań na rozprawie głównej
  (Wydawnictwo Naukowe UAM, 2017) Boniec-Błaszczyk, Daria; Dobrzańska, Sara
  Przedmiotem niniejszego artykułu jest problem ochrony danych osobowych świadka w kontekście obowiązku składania przez niego zeznań na rozprawie głównej w polskim procesie karnym. Analiza obejmuje zarówno problematykę związaną z rolą świadka w procesie karnym, jak i zakresu dostępu do danych osobowych w toku rozprawy głównej, a także relacji, jaka zachodzi między zasadą jawności postępowania a zasadą ochrony danych osobowych. Przedstawiono także instytucje, których obowiązywanie w procesie karnym przyczynia się do ochrony danych osobowych świadka, zarówno w bezpośredni jak i pośredni sposób. Wskazano również, na zagrożenia jakie niesie za sobą obecnie dostrzegalna, w polskiej procedurze karnej, tendencja do zwiększania zakresu jawności postępowania oraz dostępu mediów do relacjonowania jego przebiegu, w kontekście ochrony danych osobowych.
 • Item
  Twórczość pracownicza w ujęciu prawnoautorskim
  (Wydawnictwo Naukowe UAM, 2017) Barszczewska, Karolina; Karykowska, Anna
  Artykuł porusza zagadnienie dotyczące sfery tworzenia utworów w ramach stosunków pracowniczych. Problematyka jest istotna z uwagi na szeroki zakres praktycznego zastosowania. Szczególnie istotna jest ona z perspektywy podmiotów, których dotyczy, a więc pracownika i pracodawcy. W związku z tym przytoczono ogólną zasadę, w myśl której prawo autorskie przysługuje twórcy utworu, a następnie powołano się na przepisy szczególne ustawy określające wyjątki od powyższej regulacji. Tematem rozważań uczyniono zatem twórczość pracowniczą w ujęciu ogólnym, a następnie dokonano jej konkretyzacji. Poruszono kwestię utworów naukowych stworzonych w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy i przysługującego uczelni pierwszeństwa do publikacji takiego utworu, a także prawa przysługujące pracodawcy do programów komputerowych stworzonych również w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy. Analizie poddano zatem nie tylko przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ale bazowano również na regulacjach obowiązującego Kodeksu Pracy.
 • Item
  Pojęcie inwestora zastępczego w procesie budowlanym
  (Wydawnictwo Naukowe UAM, 2017) Badecki, Daniel
  Niniejsze opracowanie dotyczy pojęcia inwestora zastępczego w polskim prawodawstwie i nauce materialnego prawa administracyjnego. Celem artykułu jest znalezienie odpowiedzi na pytanie o to kim jest inwestor zastępczy w procesie budowlanym i czy taki podmiot może w nim występować. Tenże proces ma przede wszystkim charakter publicznoprawny i różni się od procesu inwestycyjno-budowlanego, w którym duże znaczenie mają również regulacje prawa prywatnego. Powyższe stwierdzenie jest nie bez znaczenia dla rozumienia pojęcia inwestora zastępczego, którego definicji nie ma w polskim prawodawstwie. W procesie budowlanym inwestor ma prawa i obowiązki przede wszystkim o charakterze publiczno-prawnym, co rodzi konkretne konsekwencje prawne. Nie sposób nie zauważyć, że pojęcie inwestora zastępczego pojawia się w aktach normatywnych i jest powszechnie używane w języku prawniczym.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego