Postępowanie w sprawie skargi na ogłoszenie organizatora o woli bezpośredniego zawarcia umowy w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym

Loading...
Thumbnail Image

Date

2017

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe UAM

Title alternative

Proceedings regarding the complaint against the organizer’s announcement of the intention to conclude a direct agreement pursuant to the Public Transportation Act

Abstract

Niniejszy artykuł ma na celu poruszenie problematyki związanej z istotną dziedziną życia publicznego, jaką jest transport publiczny. Zaprezentowano w nim badania dotyczące prawnych regulacji związanych z publicznym transportem zbiorowym, w szczególności na poziomie lokalnym. Autor skupił się na problematyce związanej z postępowaniem w sprawie skargi na ogłoszenie organizatora o woli bezpośredniego zawarcia umowy. W pierwszej kolejności przedstawiono podstawowe regulacje prawne związane z publicznym transportem zbiorowym oraz aktualną sytuację społeczno-gospodarczą. Opisana została kwestia legitymacji prawnej do wniesienia skargi na ogłoszenie organizatora o woli bezpośredniego zawarcia umowy. Zgodnie z przepisami ustawy o publicznym transporcie zbiorowym podmiotem uprawnionym do wniesienia skargi jest ten, który jest lub był zainteresowany zawarciem danej umowy i któremu grozi powstanie szkody w wyniku zarzucanego naruszenia przepisów prawa Unii Europejskiej lub ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. W dalszej kolejności została poruszona problematyka związana z przedmiotem skargi w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz czynności, które podlegają zaskarżeniu. Wskazano na rozbieżności doktrynie i orzecznictwie, które są istotne z punktu widzenia podmiotu zainteresowanego zawarciem umowy z operatorem w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Brak wyraźnej linii orzeczniczej naraża podmioty zainteresowane zawarciem umowy na poniesienie znacznych strat finansowych, bez możliwości dochodzenia swych praw przed sądami administracyjnymi. Zdaniem autora należy kontynuować prace nad ustawą o publicznym transporcie zbiorowym zmierzające do jej nowelizacji oraz zmiany tych przepisów, które mogą stanowić zagrożenie dla rozwoju rynku przewozów pasażerskich.
The aim of the following article is to highlight the importance of the public transportation issues. The article presents a research concerning legal regulations on public transportation, especially on the local level. The author of the article focuses on issues connected with proceedings regarding the complaint against the organizer’s announcement of the intention to conclude a direct agreement. The first chapter is focused on presenting the basic legal regulations connected with public transportation as well as current political and economic situation in Poland. Then, the issue of the legal legitimacy to submit complaint against the organizer’s announcement of the intention to conclude a direct agreement is described. According to provisions of the public transportation act , an entity which shows (or has shown) an interest in concluding the agreement and which is threatened with damage due to the infringement of UE law and the public transportation act, is authorized to lodge the complaint. Moreover, the author analyses the subject of the complaint in court and administrative proceedings as well as actions which can be appealed against. . The discrepancies are highlighted between doctrine and jurisdiction which remind important from the perspective of the entity interested in concluding the agreement with the operator within the realms of the public transportation. Lack of clear line of jurisprudence exposes parties interested in the agreement conclusion to significant financial losses without the possibility of claiming their rights in administrative courts. According to the author, the works aiming at the amendment to the Public Transportation Act and the change to the provisions posing a threat against the development of the passenger transport market should be continued.

Description

Sponsor

Keywords

publiczny transport zbiorowy, public transport, postępowanie w sprawie skargi na ogłoszenie organizatora o woli bezpośredniego zawarcia umowy, proceedings on the organiser announcement complaint about a direct agreement will, organizacja publicznego transportu zbiorowego, organisation of the public transport

Citation

Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM, 2017, nr 7, s. 167-181

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego