Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/18808
Title: Familial searching w polskiej praktyce śledczej (szanse i zagrożenia)
Other Titles: Familial searching in the Polish investigation practice (opportunities and risks)
Authors: Podemska, Agnieszka
Keywords: wyszukiwanie rodzinne
familial searching
baza danych DNA
DNA database
profil genetyczny
genetic profile
Issue Date: 2017
Publisher: Wydawnictwo Naukowe UAM
Citation: Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM, 2017, nr 7, s. 151-165
Abstract: Familial searching stanowi metodę wyszukiwania w bazie profilu DNA, który będzie podobny do zabezpieczonego na miejscu zdarzenia. Technika ta jest obecnie stosowana przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Przyczyniła się ona do rozwiązania wielu trudnych spraw karnych, w których jedynym dowodem był ślad biologiczny pozostawiony na miejscu przestępstwa. W związku ze stosowanym przez organy śledcze instrumentem pojawia się jednak szereg wątpliwości natury etycznej. Zasadne wydaje się więc rozważenie szans i zagrożeń, jakie niosłoby za sobą wprowadzenie familial searching do polskiego porządku prawnego.
Familial searching is a method of looking for a profile in DNA database which is similar to the one secured on the crime scene. Familial searching is currently used mainly in the United States and Great Britain. This technique has been very useful in solving many difficult criminal cases in which biological trace left on the crime scene is the only evidence. However, several doubts of ethical nature arise regarding the instrument applied by the investigation authorities. It seems reasonable to consider the opportunities and risks related to familial searching when introduced to the Polish legal system.
URI: http://hdl.handle.net/10593/18808
ISSN: 2299-2774
Appears in Collections:Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM, 2017, nr 7

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10_PODEMSKA.pdf404.25 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.