Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/18811
Title: Ekonomiczna analiza prawa konstytucyjnego a funkcjonowanie organów władzy państwowej
Other Titles: Economic analysis of constitutional law and functioning of the state authorities
Authors: Skoczylas, Dominika
Keywords: ekonomiczna analiza prawa
economical analysis of law
organy administracji publicznej
public administration bodies
prawo konstytucyjne
constitutional law
władza państwowa
state authority
Issue Date: 2017
Publisher: Wydawnictwo Naukowe UAM
Citation: Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM, 2017, nr 7, s. 197-211
Abstract: Celem pracy jest wskazanie powiązań i zależności istniejących pomiędzy ekonomią a prawem na przykładzie ekonomicznej analizy prawa konstytucyjnego. Autorka koncentruje się na kwestiach związanych z funkcjonowaniem i strukturą organów władzy państwowej w sensie ekonomicznym oraz bada również pod względem relacji ekonomia – prawo, ustrój kraju oraz prawa i wolności wynikające z konstytucji. Ponadto wyjaśnia, że nie bez znaczenia są związki istniejące pomiędzy określonymi regulacjami a rozwojem gospodarczym państwa i jego dynamiką. Ekonomiczne następstwa zjawisk prawnych stanowią bowiem odzwierciedlenie ustanowionych, a później stosowanych przez kompetentne organy państwowe przepisów prawa, które mają istotny wpływ na procesy gospodarcze. Prawo zatem traktowane jako dobro publiczne określa pozycję ekonomiczną danego państwa. Przyjęte metody badawcze obejmują komparatystyczną analizę tekstów podstawowych aktów prawnych z wykorzystaniem literatury przedmiotu.
The aim of this thesis is to point out connections and relationships existing between the economy and the law on the example of the economic analysis of the constitutional law. The author concentrates on issues connected with the functioning and the structure of state authorities within economic terms, and also examines regime of the country and the rights and freedoms arising from the Constitution within economics-law relationship.. Moreover, it is explained that the relationships between particular regulations and economic development of the state and its dynamics are not irrelevant. The economic consequences of legal phenomena reflect established provisions of law having significant impact on economic processes which are then applied by the competent public authorities. Therefore, the law treated as a public welfare determines the economic position of the country concerned. Research methods contain a comparative analysis of contents of fundamental legal acts together with the publications in this field.
URI: http://hdl.handle.net/10593/18811
ISSN: 2299-2774
Appears in Collections:Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM, 2017, nr 7

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13_SKOCZYLAS.pdf358.12 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.