Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/18811
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorSkoczylas, Dominika-
dc.date.accessioned2017-07-21T07:56:12Z-
dc.date.available2017-07-21T07:56:12Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citationZeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM, 2017, nr 7, s. 197-211pl_PL
dc.identifier.issn2299-2774-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/18811-
dc.description.abstractCelem pracy jest wskazanie powiązań i zależności istniejących pomiędzy ekonomią a prawem na przykładzie ekonomicznej analizy prawa konstytucyjnego. Autorka koncentruje się na kwestiach związanych z funkcjonowaniem i strukturą organów władzy państwowej w sensie ekonomicznym oraz bada również pod względem relacji ekonomia – prawo, ustrój kraju oraz prawa i wolności wynikające z konstytucji. Ponadto wyjaśnia, że nie bez znaczenia są związki istniejące pomiędzy określonymi regulacjami a rozwojem gospodarczym państwa i jego dynamiką. Ekonomiczne następstwa zjawisk prawnych stanowią bowiem odzwierciedlenie ustanowionych, a później stosowanych przez kompetentne organy państwowe przepisów prawa, które mają istotny wpływ na procesy gospodarcze. Prawo zatem traktowane jako dobro publiczne określa pozycję ekonomiczną danego państwa. Przyjęte metody badawcze obejmują komparatystyczną analizę tekstów podstawowych aktów prawnych z wykorzystaniem literatury przedmiotu.pl_PL
dc.description.abstractThe aim of this thesis is to point out connections and relationships existing between the economy and the law on the example of the economic analysis of the constitutional law. The author concentrates on issues connected with the functioning and the structure of state authorities within economic terms, and also examines regime of the country and the rights and freedoms arising from the Constitution within economics-law relationship.. Moreover, it is explained that the relationships between particular regulations and economic development of the state and its dynamics are not irrelevant. The economic consequences of legal phenomena reflect established provisions of law having significant impact on economic processes which are then applied by the competent public authorities. Therefore, the law treated as a public welfare determines the economic position of the country concerned. Research methods contain a comparative analysis of contents of fundamental legal acts together with the publications in this field.pl_PL
dc.language.isopolpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Naukowe UAMpl_PL
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesspl_PL
dc.subjectekonomiczna analiza prawapl_PL
dc.subjecteconomical analysis of lawpl_PL
dc.subjectorgany administracji publicznejpl_PL
dc.subjectpublic administration bodiespl_PL
dc.subjectprawo konstytucyjnepl_PL
dc.subjectconstitutional lawpl_PL
dc.subjectwładza państwowapl_PL
dc.subjectstate authoritypl_PL
dc.titleEkonomiczna analiza prawa konstytucyjnego a funkcjonowanie organów władzy państwowejpl_PL
dc.title.alternativeEconomic analysis of constitutional law and functioning of the state authoritiespl_PL
dc.typeArtykułpl_PL
Appears in Collections:Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM, 2017, nr 7

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13_SKOCZYLAS.pdf358.12 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.