Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/2162
Title: Od wielkich do małych narracji. Definiowanie sztuki w kulturze płynności
Other Titles: From grand narrative to narrative. Defying art in the culture of liquidity
Authors: Golinowska, Karolina
Advisor: Dziamski, Grzegorz. Promotor
Keywords: sztuka współczesna
contemporary art
globalizacja
globalisation
rynek
market
polityka kulturalna
cultural policy
historia sztuki
art history
Issue Date: 24-Feb-2012
Abstract: Celem niniejszej rozprawy doktorskiej jest próba zdiagnozowania konsekwencji procesu globalizacji w odniesieniu do współczesnego świata sztuki. Proponowane ujęcie owych złożonych relacji zakłada, iż pojęcie praktyki artystycznej uległo znacznemu przeobrażeniu, podobnie jak i zmieniły się instytucje legitymizujące samą sztukę. Konstrukcja pierwszej części rozprawy sięga zatem do historycznego ujęcia pojęcia praktyki artystycznej. Poszczególne jej części odtwarzają wielkie narracje wybranych przedstawicieli historii sztuki. Krytyce historii sztuki jako dyscypliny wyrastającej z modernistycznych założeń poświęcona zostaje druga część rozprawy, odwołująca się do stanowisk dyskutowanych jeszcze w latach osiemdziesiątych. Trzecia część rozprawy wprowadza czytelnika w świat zachodniej dominacji. Poszczególne jej rozdziały stanowią historyczne stadia konceptualizacji problemów starannie analizowanych przez dyskurs postkolonialny. Stopniowo dokonywująca się absorpcja sztuki krajów postkolonialnych ostatecznie niweczy próby stworzenia jednolitej definicji sztuki. Jej jakość konstytuuje bowiem sektor rynkowy którego wzmożona rola sugeruje nastanie czasów sztuki globalnej. Owej wypracowanej przez Hansa Beltinga diagnozie na temat współczesnej sytuacji w jakiej znalazła się sztuka, poświęcona zostaje ostatnia część niniejszej rozprawy.
The main purpose of present doctoral thesis is an attempt to diagnose the consequences of globalization process with reference to contemporary art world. Proposed framing of those complex relations presume that the notion of art practice has been severely transformed, as well as the institutions legitimizing art has changed. The construction of first chapter refers to historical background of the notion of art practice. Its individual parts reconstruct grand narratives of particular representatives of art history. The second part of dissertation concentrates on critic of art history considered as a discipline based on modernist assumptions. It refers to some opinions that were discussed during the eighties. The third part of treatise exposes the reader to the world of western domination. Its individual parts consist of historical stages of conceptualization of dilemmas carefully analysed within postcolonial discourse. Consequently emerging absorption of art of postcolonial countries ultimately destroys any attempt to create homogeneous definition of art. Its quality is then constituted by world market whose increased role suggests the beginning of the times of global art. To this thesis advanced by Belting concerning contemporary art situation refers the last part of present dissertation.
Description: Wydział Nauk Społecznych: Instytut Kulturoznawstwa
URI: http://hdl.handle.net/10593/2162
Appears in Collections:Doktoraty (WNS)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Doktorat K. Golinowska.pdf
  Restricted Access
1.38 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.