Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/21635
Title: Więzienne macierzyństwo. Studium socjopedagogiczne
Other Titles: Motherhood in prison – a sociopedagogical study
Authors: Matysiak-Błaszczyk, Agata
Keywords: macierzyństwo
więzienie
nadzorowane macierzyństwo
dzieci w izolacji
sytuacje trudne
Issue Date: 2016
Publisher: Wydawnictwo Naukowe UAM
Citation: Matysiak-Błaszczyk A., Więzienne macierzyństwo. Studium socjopedagogiczne. Wydanie I, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2016, s. 286
Series/Report no.: Psychologia i Pedagogika;
Abstract: The monograph deals with the experience of serving a prison sentence for women with young children. It determines the social presence of mothers in the active motherhood in correctional facilities. However, daily life as experienced by children is set by prison conditions. The narrative presented in the book on the one hand describes the situation of women incarcerated in active motherhood, and on the other that of children whose development begins “under supervision”. The author uses elements of the sociopedagogical theory of socialization with particular emphasis on social processes of socialization activities aimed at shaping social actors with a real involvement in their environments in which they are active. She focusses her scientific considerations on socialization processes – their essential nature, mechanisms and consequences, whether associative or dissociative, with respect to the category of women and children in question. These processes always play out in contexts which may be termed ‘toposes’ or environments. The book is addressed to policy-makers in support systems understood in the wider sense, e.g. In the penitentiary system, probation officers and social workers supporting families. The book may also be of interest to students of educational pedagogy, sociology, psychology and law, as well as those who care about the plight of young children in Poland.
Praktykę odbywania kary pozbawienia wolności przez kobiety z małymi dziećmi autorka uczyniła przedmiotem niniejszej monografii. Stanowi ją i określa społeczna obecność matek pozostających w fazie aktywnego macierzyństwa w instytucji totalnej jaką jest zakład karny. Zatem codzienność doświadczania świata przez dziecko ma swój początek w warunkach więziennych. Podjęta w monografii narracja dotyczy z jednej strony opisu i wyjaśnienia sytuacji kobiet – matek będących w fazie aktywnego macierzyństwa, a przebywających w warunkach zakładu karnego, a z drugiej zaś strony dzieci, które inicjują swoje człowieczeństwo w sytuacji karnie „nadzorowanej”. W prezentowanej czytelnikowi książce wykorzystane zostały elementy socjopsychologicznej teorii socjalizacji ze szczególnym zwróceniem uwagi na społeczne praktyki socjalizacyjne zmierzające do formowania osób społecznych doświadczających realnego uczestnictwa w środowiskach swojej życiowej aktywności. Autorka skoncentrowała naukowe rozważania na istocie, mechanizmach i konsekwencjach przebiegu procesu socjalizacji (czy to asocjacyjnej, czy dysocjacyjnej), w odniesieniu do specyficznej interesującej autorkę kategorii kobiet i ich dzieci. Procesy te przebiegają zawsze w jakichś kontekstach określanych mianem toposów lub środowisk. Książka adresowana jest do decydentów szeroko rozumianych systemów pomocowych np. systemu penitencjarnego i pomocy społecznej w Polsce, dla praktyków resocjalizacji, pracowników socjalnych, kuratorów sądowych i asystentów rodziny. Adresatami książki mogą być także studenci pedagogiki, socjologii, psychologii i prawa, jak również osoby którym los małego dziecka w Polsce nie jest obojętny.
URI: http://hdl.handle.net/10593/21635
ISBN: 978-83-232-3045-8
ISSN: 0083-4254
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNUAM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Matysiak_Blaszczyk_Wiezienne_Macierzynstwo_druk_okladka_2016.pdf2.4 MBAdobe PDFView/Open
Matysiak-Blaszczyk_Wiezienne_Macierzynstwo_29_7_2016_RC – 4 kor.pdf1.23 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.