Książki/rozdziały (WNUAM)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 253
 • Item
  Akta sejmikowe województw poznańskiego i kaliskiego. Lata 1676-1695
  (Wydawnictwo Naukowe UAM, 2018) Zwierzykowski, Michał; Kołodziej, Robert; Kamieński, Andrzej
 • Item
  Akta sejmikowe województw poznańskiego i kaliskiego. Lata 1668-1675
  (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2018) Zwierzykowski, Michał; Kołodziej, Robert; Kamieński, Andrzej
  Tom obejmuje materiały źródłowe wytworzone przez sejmik województw poznańskiego i kaliskiego oraz powstałe w związku z jego funkcjonowaniem w latach 1676-1695. Jest kontynuacją dzieła edytorskiego zapoczątkowanego ponad 60 lat temu przez Włodzimierza Dworzaczka, a podjętego 2008 r. przez Michała Zwierzykowskiego. Wcześniej ukazały się tomy obejmujące lata 1572-1632 (Dworzaczek), 1696-1732, 1733-1763 (Zwierzykowski), 1668-1675 (Zwierzykowski, Kołodziej, Kamieński). Edycja powstała w wyniku wieloletniej kwerendy w archiwach i bibliotekach w kraju i za granicą. Obejmuje zarówno najważniejsze dokumenty z punktu widzenia sejmiku, jak lauda, instrukcje posłom na sejmy, do króla, manifestacje składane przez funkcjonariuszy sejmikowych, a także obszerne materiały powstające przed sejmikiem i po zakończeniu jego obrad - uniwersały, instrukcje i inne dokumenty królewskie, korespondencja pochodząca od sejmikowej szlachty oraz odpowiedzi na nią. Uwzględniono również liczne i różnorodne informacje o sejmiku i przygotowaniach doń, zawarte w listach prywatnych, relacjach i diariuszach obrad sejmikowych. Poprzednie tomy, wydane przez M. Zwierzykowskiego nagrodzono Nagrodą Indywidualną MNiSzW (2009) oraz I Nagrodą im. S.K. Kuczyńskiego w konkursie Studiów Źródłoznawczych (20216), zyskały również wiele pozytywnych recenzji w renomowanych czasopismach naukowych.
 • Item
  „Literatury mniejsze” Europy romańskiej 3. Pośród literatur świata
  (Wydawnictwo Naukowe UAM, 2017) Loba, Mirosław; Łuczak, Barbara; Gregori, Alfons
  Romance world occupy in global literary and cultural exchange. The articles included herein address various aspects of the topic, such as the tension between global and local phenomena, between the centre and the periphery, the relationship between the writer and the reader, contemporary migration writing, or the phenomena of importation and reinterpretation of literary models and schemes, placing them in the context of changes occurring in the contemporary world.
 • Item
  „Literatury mniejsze” Europy romańskiej
  (2012) Loba, Mirosław; Łuczak, Barbara; Gregori, Alfons
  The present volume is an attempt at presenting and analysing unique features of those Romance literatures which have been developing in the shadow of dominant literatures, cultures and languages. The articles included herein address various aspects of this subject: they discuss the notion of “minor literatures” within the sphere of Romance cultural and linguistic influence, they indicate the complexity of cultural relations between centre and periphery, they demonstrate how a crucial role literature plays in the construction of individual and collective identity, and signal some social and political problems which must be faced by authors who want to distance themselves from the dominant political life.
 • Item
  Written Moroccan Arabic. A study of qualitative variational heterography
  (Wydawnictwo Naukowe UAM, 2019) Michalski, Marcin
  Dialekt marokański języka arabskiego coraz częściej znajduje zastosowanie w piśmie - przy użyciu alfabetu arabskiego. Ponieważ nie ma on norm pisowni (ortografii), autorzy stosują, często niekonsekwentnie, własne systemy pisowni. Książka jest pierwszym tak obszernym opisem dziejącego się na naszych oczach krystalizowania się pisowni jednego z głównych dialektów arabskich. opis oparty jest na korpusie obejmującym blisko 2000 stron tekstów literackich wydanych drukiem w latach 1991-2012. Skupia się na kwaliatywnej heterografii wariantywnej, czyli zapisie jednej formy fonetycznej przy użyciu form graficznych, w których użyto różnych grafów (liter). Na podstawie wybranych z korpusu 250 przykładów minimalnych par heterograficznych autor wyróżnia pary grafów będących ze sobą w relacji wariancji różnych typów. Niektóre z tych relacji posłużyły mu do zaproponowania inwentarza grafemów dialektu marokańskiego. Autor stawia również pytania o zasady rządzące poszczególnymi zapisami oraz o jednostki nieulegające wariancji, czyli kwaliatywne inwarianty graficzne.
 • Item
  Formes du vivant, formes de littérature
  (Wydawnictwo Naukowe UAM, 2019) Loba, Mirosław; Łuczak, Barbara
 • Item
  Orientacje zawodowe młodzieży z Zespołów Szkół Zawodowych
  (Wydawnictwo Naukowe UAM, 2016) Myszka-Strychalska, Lucyna
 • Item
  Cyfrowa rewolucja w badaniach eksperymentalnych. Studium metodologiczno-filozoficzne
  (Wydawnictwo Naukowe UAM, 2013) Leciejewski, Sławomir
  The main objective of this book is to provide answers to two fundamental questions from the fi eld of philosophical refl ection on science and its development. Firstly, if the use of computer in empirical studies has created a brand new computer style of scientifi c research; secondly, whether computer has revolutionized experimental studies. When providing the answers, monograph refer to the well-known concepts of thought developed by Ludwik Fleck, the style of scientifi c research by Alistair Cameron Crombie and its further modifi cations, as much as to several concepts of scientifi c revolutions (by Thomas Samuel Kuhn, Bernard Cohen and Steven Shapin).
 • Item
  Życie codzienne (w) Archiwum
  (Wydawnictwo Naukowe UAM, 2019) Zawodna-Stephan, Marta
 • Item
  Gość w dom. Współczesne praktyki przyjmowania gości
  (Wydawnictwo Naukowe UAM, 2019) Mateja-Jaworska, Bogumiła; Skowrońska, Marta
 • Item
  Badania życia codziennego w Polsce. Rozmowy (nie)codzienne
  (Wydawnictwo Naukowe UAM, 2019) Mateja-Jaworska, Bogumiła; Zawodna-Stephan, Marta
 • Item
  Piłka nożna. Tożsamość, kultura i władza
  (Wydawnictwo Naukowe UAM, 2017) Melosik, Zbyszko
 • Item
  Zasada zdolności płatniczej a polski system podatkowy
  (Wydawnictwo Naukowe UAM, 2018) Drozdowski, Edgar Krzysztof
 • Item
  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Historia i luminarze nauki
  (Wydawnictwo Naukowe UAM, 2019) Kozłowska, Monika
  Tradycje akademickiego kształcenia rolniczego sięgają drugiej połowy XIX w., a rozwój, trwający przez cały okres II Rzeczypospolitej i lata powojenne, od roku 1951 był kontynuowany na uczelni autonomicznej. W kolejnych latach zmieniała się jej nazwa i podejmowane koncepcje badawcze oraz powiększała się i doskonaliła oferta kształcenia, dostosowywana do wymagań otoczenia społeczno-gospodarczego. W monografii przedstawiono fakty i wydarzenia opisujące rozwój uczelni, jej przeobrażenia, szkoły i kierunki badawcze, a także udział kadry i studentów w życiu naukowym, społeczno-politycznym oraz gospodarczym. Udokumentowane dane historyczne opatrzono komentarzami i opiniami. Na szczególną uwagę zasługuje rozdział, w którym opisano luminarzy nauki, twórców szkół naukowych, mistrzów i mentorów. Ich biografie dają okazję do głębokiej refleksji nad istotą nauki oraz kształcenia akademickiego w przeszłości i w rzeczywistości dzisiejszego UPP. Niewątpliwie szkoły naukowe uformowane przez znakomitych mistrzów opierały się na ich szerokim i rzetelnym wykształceniu. Wielu z przedstawionych luminarzy nabywało szlify akademickie na niejednym uniwersytecie europejskim. Stąd erudycja i zwyczajna mądrość. Zastanawia ich entuzjazm, mimo przeżyć okupacyjnych i powojennych represji. Zdumiewa pokora i skromność. Godna podziwu jest pasja oraz pracowitość w służbie nauce i człowiekowi.
 • Item
  Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu w latach 1950–2019
  (Wydawnictwo Naukowe UAM, 2019) Jurek, Tomasz; Łuczak, Maciej; Wyszowska, Izabela
  Książka jest efektem pracy zespołu autorów z Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu i przedstawia dzieje tej Uczelni w latach 1950-2019. W rozdziale I przywołano tradycje kształcenia w zakresie wychowania fizycznego na Uniwersytecie Poznańskim (1919-1950), a w następnych częściach ukazano rozwój samodzielnej Uczelni, początkowo Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego, potem Akademii Wychowania Fizycznego. Autorzy odtworzyli kolejne etapy przekształceń organizacyjnych i zarządzania Szkołą, dokonali charakterystyki obiektów dydaktyczno-sportowych, przybliżyli rolę Akademii w środowisku, a także ukazali życie studenckie oraz proces dydaktyczny na poszczególnych wydziałach: Wydziale Wychowania Fizycznego Sportu i Rehabilitacji, Wydziale Turystyki i Rekreacji oraz Zamiejscowym Wydziale Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp. W ostatniej części znajdują się biogramy luminarzy nauki, którzy kształtowali oblicze badawcze Uczelni. Książka zawiera także niezbędny wstęp i zakończenie w formie podsumowania oraz pożyteczny wykaz nazwisk i streszczenie w języku angielskim. Występują w niej liczne ilustracje, w tym tabele, wykresy i interesujące fotografie, ukazujące wydarzenia, pracowników i studentów, bazę materialną w okresie niemal siedmiu dekad działalności poznańskiej AWF.
 • Item
  Luminarze nauki Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1919-2019
  (Wydawnictwo Naukowe UAM, 2019) Pilarczyk, Zbigniew
  Uniwersytet jest wspólnotą uczonych i studentów, przede wszystkim jednak Uniwersytet to wspólnota rozumu. Jego wyrazem jest aktywność naukowa profesorów. Celem publikacji jest przedstawienie dorobku naukowego Uniwersytetu Poznańskiego oraz jego kontynuatora, jakim jest Uniwersytet im. Adama . Mickiewicza w Poznaniu. W układzie alfabetycznym przedstawiono sylwetki blisko 200 profesorek i profesorów reprezentujących wszystkie dziedziny badań, posiadających imponujący dorobek naukowy oraz dydaktyczny, a przede wszystkim będących twórcami „szkoły naukowej". Dość liczną grupę stanowią osoby biorące czynny – i to nie tylko naukowy – udział w budowaniu Uniwersytetu Poznańskiego, pierwszej polskiej uczelni wyższej w tej części Rzeczypospolitej, z której wyrósł obecny Uniwersytet – jedna z lepszych placówek prowadzących pracę naukowo-badawczą w Polsce, a w niektórych dziedzinach i za granicą. Publikacja powstała przy współpracy 160 autorów biogramów, uznanych naukowców, ich uczniów oraz współpracowników. Jednak książka nie tylko prezentuje sylwetki uczonych – to na dobrą sprawę historia Uniwersytetu Poznańskiego.
 • Item
  Dzieje Uniwersytetu w latach 1945–2019
  (Wydawnictwo Naukowe UAM, 2019) Jankowiak, Stanisław; Schramm, Tomasz
  Dzieje Uniwersytetu w Poznaniu w latach 1945-2019, przedstawiane w rozmaitych aspektach, wpisane są w dzieje Polski na przestrzeni kilkudziesięciu lat. Historycznie czas ten dzieli się na dwa wyraźne okresy przedzielone cezurą roku 1989. Znajdowały one odzwierciedlenie w funkcjonowaniu uczelni, w czym kontekst społeczno-polityczny nieustannie przeplatał się ze spełnianiem zasadniczych zadań uniwersytetu, to znaczy prowadzeniem badań naukowych i działalności dydaktycznej. Ten pierwszy aspekt widoczny jest w rozdzieleniu wspomnianą datą rozdziałów zatytułowanych „Uniwersytet w przestrzeni publicznej". Obecny jest jednak i w pozostałych. Autorzy starali się przedstawić, obok informacji o charakterze kronikarskim, także atmosferę zmieniającego się czasu; niektóre z opracowań mają przy tym charakter pionierski.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego