Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/21891
Title: Reprezentacja i partycypacja. Radni miejscy wobec idei i mechanizmów partycypacji obywatelskiej
Other Titles: Representation and Participation. The Attitude of City Councillors Towards the Concept and Mechanisms of Citizen Participation
Authors: Radzik-Maruszak, Katarzyna
Pawłowska, Agnieszka
Keywords: demokracja
democracy
reprezentacja
representation
partycypacja
participation
obywatele
citizens
współrządzenie
governance
Issue Date: 2017
Publisher: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM
Citation: Przegląd Politologiczny, 2017, nr 1, s. 83-101.
Abstract: W wielu państwach europejskich w okresie ostatnich kilkudziesięciu lat zauważyć można transformację lokalnej demokracji przedstawicielskiej. Jest to zarówno wynikiem wdrożenia reform inspirowanych koncepcjami Nowego Zarządzania Publicznego (New Public Management), lokalnego współrządzenia (local governance), zmian o charakterze strukturalno-funkcjonalnym, jak i poszerzających się mechanizmów uczestnictwa obywatelskiego. Ostatnia z tendencji w sposób szczególnie wyraźny uwidacznia się w Polsce, w samorządach dużych miast. Celem artykułu jest przedstawienie stosunku radnych do idei i mechanizmów partycypacji obywatelskiej oraz określenie stopnia wpływu tychże na pozycję i rolę rad w procesie rządzenia. Artykuł opiera się na badaniach empirycznych przeprowadzonych w 18 miastach polskich. Wyniki badań wskazują, że radni miejscy generalnie popierają ideę szerszego angażowania mieszkańców w proces decyzyjny. Większość z nich uznaje jednak funkcjonujące w ich miastach formy uczestnictwa obywatelskiego za wystarczające, postulując jednocześnie usprawnienie ich działania.
Over recent decades, many European countries have witnessed a transformation of local representative democracy. This has resulted both from the reforms inspired by the concepts of New Public Management, local governance, structural and functional changes as well as the expanding mechanisms of citizen participation. The latter trend is especially visible in large Polish cities. The main objectives of this article are to present the attitude of city councilors towards the concept and mechanisms of citizen participation and to examine whether this ‘extended participation’ influences the status and role played by city councils in the governing process. The article is based on empirical research conducted in 18 Polish cities. The results indicate that elected representatives, in general, support the idea of ‘citizens’ involvement in the decision-making process. Most of them, however, recognize the current mechanisms of civic engagement as sufficient, promoting the need to streamline their operation.
URI: http://hdl.handle.net/10593/21891
DOI: 10.14746/pp.2017.22.1.6
ISSN: 1426-8876
Appears in Collections:Przegląd Politologiczny, 2017, nr 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Katarzyna Radzik-Maruszak, Agnieszka Pawłowska,Reprezentacja i partycypacja. Radni miejscy wobec idei i mechanizmów partycypacji obywatelskiej.pdf582.77 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.