Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/22023
Title: From Grammar to Discourse: Towards a Solipsistic Paradigm of Semiotics
Authors: Wąsik, Zdzisław
Keywords: semiotyka lingwistyczna
obiekty semiotyczne
perspektywy epistemologiczne
podejście ontologiczne
podejście gnozeologiczne
Issue Date: 2016
Publisher: Wydawnictwo Naukowe UAM
Citation: Wąsik Z., From Grammar to Discourse: Towards a Solipsistic Paradigm of Semiotics. Wydanie I, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2016, s. 368.
Series/Report no.: Filologia Angielska;50
Abstract: Pierwsza monografia akademicka eksponująca semiotykę lingwistyczną w teoretycznych i metodologicznych ramach epistemologii jako teorii wiedzy jak przedmioty badań naukowych istnieją i jak mogą one być poznawane w podejściach badawczych. Wykorzystywana jako podręcznik może zaoferować co najmniej trzy korzyści, które każdy naukowiec prowadzący seminaria specjalizacyjne lub student zgłębiający tajniki lingwistyki, semiotyki i komunikologii może przyjąć przez aklamację jako własne źródła inspiracji: po pierwsze – że obiekty semiotyczne są wieloaspektowe, po drugie – że właściwości przedmiotu badań semiotycznych można wydobyć poprzez wybór perspektyw epistemologicznych, i po trzecie – że wszystkie podejścia ontologiczne i gnozeologiczne są równorzędne do przedmiotu badań na poziomie metanaukowym. Łącząc poszukiwania odnoszące się do istoty znaku i znaczenia (odniesienia poza-znakowego) prowadzone przez przedstawicieli lingwistyki, filozofii czy logiki, autor postuluje, aby zjednoczyć domeny badań biologicznych i antropologicznych, zajmujących się naturą i kulturą człowieka, w jeden wspólny paradygmat naukowy badań nad językiem.
From Grammar to Discourse: Towards a Solipsistic Paradigm of Semiotics is the first academic monograph which exposes linguistic semiotics within the theoretical and methodological framework of epistemology as a theory of knowledge as objects of scientific investigations how they exist and how they can be cognized in investigative approaches. Utilized as a handbook it can offer at least three reasons, which any scholar conducting specialized seminars or a student who pursues the secrets of linguistics, semiotics and communicology may accept with acclamation as hi/her own source of inspiration: firstly, that the semiotic objects are multiaspectual, secondly, that the properties of the objects studied by semiotics might be exhibited through the choice of epistemological perspectives, and thirdly, that all ontological and gnoseological approaches to the investigative object are equal in right on the metascientific level. Bridging inquiries into the essence of sign and meaning (extra- semiotic reference) conducted by representatives of linguistics, philosophy or logic, the author postulates to unify the domains of anthropological and biological studies, dealing with human nature and culture, within a common paradigm of scientific studies on language.
URI: http://hdl.handle.net/10593/22023
ISBN: 978-83-232-3082-3
ISSN: 0554-8144
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNUAM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wasik_From_Grammar_2016_internet.pdf10.75 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.