Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/22052
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorBarburska, Olga-
dc.date.accessioned2018-03-13T13:25:08Z-
dc.date.available2018-03-13T13:25:08Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.citationRocznik Integracji Europejskiej, 10/2016, s.335-352.pl
dc.identifier.issn1899-6256X-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/22052-
dc.description.abstractW artykule podjęto próbę analizy tego, w jaki sposób Unia Europejska odgrywa charakterystyczną dla siebie międzynarodową rolę tzw. „łagodnej potęgi” (soft power). W rozważaniach wzięto pod uwagę fakt, że UE oddziałuje na swoje otoczenie zewnętrzne za pomocą przede wszystkim środków o charakterze politycznym, dyplomatycznym, ekonomicznym, kulturowym itp., a nie poprzez zastosowanie „twardych” (hard) instrumentów przymusu (w tym siły zbrojnej). Koncepcja Unii Europejskiej jako soft power posłużyła jako punkt wyjścia do prezentacji innych teorii bezpośrednio z nią związanych, w pierwszym rzędzie koncepcji UE jako civilian power, a następnie normative power i innych teorii pochodnych. Uwzględniają one rozmaite aspekty specyfiki Unii Europejskiej jako unikatowego uczestnika współczesnych stosunków międzynarodowych, powstrzymującego się od wykorzystywania siły militarnej i promującego wartości demokratyczne.pl
dc.description.abstractThe article attempts to analyze how the European Union plays its distinctive international role as a so-called soft power. The paper takes into account the fact that the EU acts on its external environment using primarily of a political, diplomatic, economic and cultural means, and not through the use of ‘hard’ instruments of coercion (including the armed forces). The concept of the European Union as a ‘soft power’ serves as a starting point for the presentation of other theories directly related to it – in the first place the concept of the EU as a ‘civilian power’ and ‘normative power’ and other theories derivatives. They take into account various aspects of the specificity of the European Union as a unique participant in contemporary international relations, restraining from using military force and promoting democratic values.pl
dc.language.isopolpl
dc.publisherWydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniupl
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesspl
dc.subjectUnia Europejskapl
dc.subjectsoft powerpl
dc.subjectcivilian powerpl
dc.subjectnormative powerpl
dc.subjectpolityka zagraniczna UEpl
dc.subjectEuropean Unionpl
dc.subjectsoft powerpl
dc.subjectcivilian powerpl
dc.subjectnormative powerpl
dc.subjectforeign policy of the EUpl
dc.titleArgument siły czy siła argumentów? Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych jako 'soft power'pl
dc.title.alternativeThe argument of power, or power of arguments? The European Union in international relations as a ‘soft power’pl
dc.typeArtykułpl
dc.identifier.doi10.14746/rie.2016.10.21-
Appears in Collections:Rocznik Integracji Europejskiej, 10/2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OLGA BARBURSKA Argument siły czy siła argumentów Unia Europejska w stosunkach.pdf340.91 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.