Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/22087
Title: Institutional factors fostering internationalisation. The case of Polish policy towards OFDI
Other Titles: Instytucje w procesach internacjonalizacji przedsiębiorstw. Przypadek polityki wsparcia zagranicznych inwestycji bezpośrednich wychodzących z Polski
Authors: Götz, Marta
Jankowska, Barbara
Keywords: economic crisis
policy towards OFDI
Poland
internationalization
kryzys gospodarczy
polityka wobec BIZ wypływających
Polska
umiędzynarodowienie
Issue Date: 2016
Publisher: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Citation: Rocznik Integracji Europejskiej, 10/2016, s.447-460.
Abstract: This article touches upon the institutional aspect of internationalization processes. It focuses on the role of formal institutions in pursuing foreign direct investment (FDI). By discussing and evaluating the current policy towards outgoing FDI (OFDI) in Poland, we seek to assess the significance of state support after 2008 global economic turmoil. Drawing on available literature and mainly expert survey as qualitative method, we exemplify some of the challenges involved in designing and implementing policy which aim at facilitating OFDI. Presented findings shall be seen as starting point for further more detailed research. * Research project, No. 11430010 Small Grants Program of the International Visegrad Fund „Outward FDI policies in Visegrad Countries”.
Artykuł podejmuje zagadnienie instytucjonalnych aspektów internacjonalizacji przedsiębiorstw. Autorzy koncentrują uwagę Czytelnika na roli, jaką odgrywają formalne instytucje w procesach umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, w szczególności w zakresie zagranicznych inwestycji bezpośrednich. Celem artykułu jest prezentacja oraz próba oceny polityki wsparcia zagranicznych inwestycji bezpośrednich wychodzących z Polski po okresie globalnego kryzysu ekonomicznego 2008. Autorzy najpierw podjęli studia literaturowe w odniesieniu do instytucjonalnych aspektów umiędzynarodowienia, następnie przeprowadzili badania jakościowe z zastosowaniem metody wywiadu bezpośredniego z reprezentantami instytucji makro- i mezoszczebla (ministerstwo, władze regionalne, organizacje otoczenia biznesu). Wywiady pozwoliły na scharakteryzowanie podmiotowego oraz przestrzennego zorientowania polityki wsparcia zagranicznych inwestycji bezpośrednich wychodzących z Polski oraz na zasygnalizowanie wyzwań, jakie rysują się przed tą polityką po 2008 roku. Uzyskane rezultaty stanowią punkt wyjścia do dalszych, bardziej szczegółowych badań w przyszłości. * Projekt badawczy: No. 11430010 Small Grants Program of the International Visegrad Fund „Outward FDI policies in Visegrad Countries”
URI: http://hdl.handle.net/10593/22087
DOI: 10.14746/rie.2016.10.28
ISSN: 1899-6256X
Appears in Collections:Rocznik Integracji Europejskiej, 10/2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MARTA GÖTZ, BARBARA JANKOWSKA Institutional factors fostering internationalisation. The case of Polish policy towards OFDI.pdf314.84 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.