Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/22089
Title: Common Commercial Policy of the European Union and its significance to the world trade. Transatlantic Trade and Investment Partnership case study
Other Titles: Wspólna Polityka Handlowa Unii Europejskiej i jej znaczenie dla handlu światowego. Studium przypadku Transatlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie Handlu i Inwestycji
Authors: Tkachuk, Aristom
Keywords: CCP
EU-U.S. trade
trade standards
TTIP
Wspólna Polityka Handlowa
handel UE-USA
standardy handlowe
TTIP
Issue Date: 2016
Publisher: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Citation: Rocznik Integracji Europejskiej, 10/2016, s.481-496
Abstract: The main aim of the paper involves evaluation of significance of the Common Commercial Policy (CCP) for the EU and understanding of its role in the global perspective. Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) bargaining is analysed through the prism of the CCP’s formation history, objectives, achievements and unresolved issues. An important result of the research is the conclusion that European’s/EU’s attempts to provide depoliticized common trade policy collide with its objectives of values’ exporting. Commitment to preferential treatment of developing and least developed countries creates a field of instability and endangerment of a double standards. Current EU-U.S. Free Trade Agreement talks remain a particular case that reveal gaps, but also achievements of the CCP and its role in the global trade. TTIP negotiations are a milestone in a process of the global trade standards elaboration. If exhausting bureaucratic bargaining looks uncomfortable for the U.S.’ realpolitik, it perfectly suits to the CCP which was creating the same way.
Główny cel niniejszej pracy obejmuje ocenę znaczenia Wspólnej Polityki Handlowej (WPH) dla UE i zrozumienie jej roli w perspektywie globalnej. Pertraktacje w sprawie Transatlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie Handlu i Inwestycji (TTIP) są analizowane przez pryzmat historii formacji, celów, osiągnięć i kwestii nierozwiązanych WPH. Ważnym wynikiem badania jest stwierdzenie, że Europejskie/Unijne próby prowadzenia odpolitycznionej wspólnej polityki handlowej kolidują z jej celami eksportu wartości. Zobowiązanie do preferencyjnego traktowania rozwijających się i najsłabiej rozwiniętych krajów stwarza pole niestabilności i zagrożenia podwójnych standardów. Aktualne rozmowy w sprawie strefy wolnego handlu pomiędzy EU i USA pozostają szczególnym przypadkiem, który ujawnia braki, ale także osiągnięcia WPH i jej rolę w handlu światowym. Negocjacje TTIP są kamieniem milowym w procesie opracowania globalnych standardów handlowych. Jeżeli wyczerpujące biurokratyczne pertraktacje wyglądają niewygodnie dla realpolitik Stanów Zjednoczonych, to świetnie pasują do WPH, która była tworzona w ten sam sposób.
URI: http://hdl.handle.net/10593/22089
DOI: 10.14746/rie.2016.10.30
ISSN: 1899-6256X
Appears in Collections:Rocznik Integracji Europejskiej, 10/2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ARTSIOM TKACHUK Common Commercial Policy of the European Union and its signi cance to the world.pdf369.46 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.