Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/22151
Title: Unia Europejska dziś i jej niepewna przyszłość. Cz.I
Other Titles: The European Union at present, and its uncertain future. Part I
Authors: Fiszer, Józef M.
Keywords: Unia Europejska
integracja
kryzys finansowy
ład międzynarodowy
Zachód
Rosja
Ukraina
European Union
integration
financial crisis
international order
West
Russia
Ukraine
Issue Date: 2015
Publisher: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Citation: Rocznik Integracji Europejskiej, 9/2015, s.39-55.
Abstract: Nie ulega wątpliwości, że Unia Europejska, będąca efektem europejskiej integracji jest w historii stosunków międzynarodowych bezprecedensowym podmiotem. Jest symbolem nowej, jednoczącej się Europy, która po negatywnych doświadczeniach postanowiła stać się kontynentem bezpiecznym, a więc wyeliminować raz na zawsze wojnę z życia jej państw i narodów. Niestety, idei „wiecznego pokoju”, o czym marzyło wielu polityków i filozofów do dnia dzisiejszego nie udało się do końca zmaterializować. Co więcej, niedawne wojny na Bałkanach i obecna wojna rosyjsko-ukraińska tę ideę wciąż uniemożliwiają wprowadzić do stosunków międzynarodowych w Europie. Celem niniejszego artykułu jest pokazanie Unii Europejskiej dziś, po dziesięciu latach od poszerzenia w 2004 roku jej składu o kolejne dziesięć państw, w tym aż osiem z byłego bloku wschodniego. Artykuł ten ukazuje atuty i słabości UE, która choć uległa dzięki temu poszerzeniu na Wschód daleko idącemu wzmocnieniu, to jednak dziś nie radzi sobie z wieloma problemami ekonomicznymi, politycznymi, społecznymi i międzynarodowymi. W artykule próbuję dać odpowiedź na wiele pytań dotyczących współczesnej UE, m.in. dlaczego tak się dzieje i jakie są tego przyczyny oraz jakie dla niej są perspektywy w XXI wieku. Tezą główną jest tutaj stwierdzenie, że UE wymaga kapitalnego remontu, tak, aby mogła dalej rozwijać się i być motorem integracji Europy. Jeśli zaś to nie nastąpi, to UE zacznie się rozpadać i w końcu rozpadnie się lub stanie się co najwyżej strefą wolnego handlu.
There is no doubt that the European Union, which is the result of European integration, is an unprecedented entity in the history of international relations. It is a symbol of a new, united Europe, which, after negative experiences, decided to become a safe continent, and therefore eliminate once and for all war from the life of its states and nations. Unfortunately, the idea of ‘eternal peace,’ which many politicians and philosophers dreamed about, has failed to be fully implemented to this day. Moreover, the recent war in the Balkans and the current Russian-Ukrainian war still make this idea impossible in international relations in Europe. The purpose of this paper is to present the European Union today, ten years after its 2004 en-largement by a further ten countries, including eight from the former Eastern bloc. The paper shows the strengths and weaknesses of the EU, which - although significantly strengthened by the Eastern enlargement - still cannot cope with many economic, political, social and international problems. The author of this paper tries to come up with answers to many questions concerning the present EU: why is this happening, what are the reasons for it and what are the prospects for the EU in the 21st century. The main thesis is that the EU needs overhauling, so it can continue to grow and be an engine of European integration. If this does not happen, though, the EU will begin to crumble and eventually disintegrate, or become no more than a free trade zone.
URI: http://hdl.handle.net/10593/22151
DOI: DOI : 10.14746/rie.2015.9.3
ISSN: 1899-6256X
Appears in Collections:Rocznik Integracji Europejskiej, 9/2015

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
JÓZEF FISZER Unia Europejska dziś i jej niepewna przyszłość. Cz. I.pdf106.62 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.