Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/22323
Title: Kryzys imigracyjny w UE i sposoby jego rozwiązania
Other Titles: Migration crisis in the EU and ways to resolve it
Authors: Adamczyk, Anita
Keywords: imigranci
uchodźcy
kryzys imigracyjny
relokacja
przesiedlenie
Unia Europejska
immigrants
refugees
immigration crisis
relocation
resettlement
the European Union
Issue Date: 2016
Publisher: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM
Citation: Przegląd Politologiczny, 2016, nr 3, s. 41-65.
Abstract: Przedmiotem rozważań niniejszego artykułu są zagadnienia związane z działaniami UE w zakresie rozwiązania kryzysu imigracyjnego w okresie od początku 2015 roku do końca pierwszego kwartału 2016 roku. W artykule dokonana została analiza ilościowa zjawiska imigracji do UE. Uwypuklono sytuację w Niemczech ze względu na największe zainteresowanie tym krajem ze strony potencjalnych uchodźców. Rozważaniu poddane zostały także polityka imigracyjna UE oraz działania zmierzające do rozwiązania kryzysu imigracyjnego (w tym relokacja, przesiedlenie, powroty oraz współpraca z państwami pochodzenia imigrantów i tranzytu – Turcją, państwami Bałkanów Zachodnich i Afryki). W artykule pokazano rozłam w państwach członkowskich i tym samym brak solidarności w rozwiązywaniu problemu.
The subject of the considerations in this paper are the issues related to the activities of the EU to solve the immigration crisis in the period from early 2015 to the end of the first quarter of 2016. This paper describes the phenomenon of immigration into the EU in terms of a quantitative analysis. It highlights the situation in Germany, which is the main destination of potential refugees. The author discusses EU immigration policy and the efforts to solve the immigration crisis (relocation, resettlement, return and cooperation with countries of origin and transit - Turkey, the Western Balkans and Africa). The paper reveals the split in member states and the resulting lack of solidarity in solving the problem.
URI: http://hdl.handle.net/10593/22323
DOI: 10.14746/pp.2016.21.3.3
ISSN: 1426-8876
Appears in Collections:Przegląd Politologiczny, 2016, nr 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Anita Adamczyk, Kryzys imigracyjny w UE i sposoby jego rozwiązania.pdf947.71 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.