Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/22498
Title: Unia Europejska wobec bezpieczeństwa żywnościowego
Other Titles: European Union in the face of food security
Authors: Puślecki, Zdzisław W.
Keywords: Unia Europejska
bezpieczeństwo żywnościowe
ochrona konsumentów
bezpieczna żywność
poziom cen
niestabilność cen
European Union
food security
consumers protection
safe food
price volatility
Issue Date: 2016
Publisher: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM
Citation: Przegląd Politologiczny, 2016, nr 4, s. 169-178.
Abstract: Celem głównym artykułu jest przedstawienie istotnej kwestii stanowiska Unii Europejskiej wobec bezpieczeństwa żywnościowego. W UE ochrona zdrowia ludzkiego, zdrowia zwierząt i roślin na każdym etapie procesu produkcji żywnościowej ma priorytetowe znaczenie. Problem ten jest ściśle związany z nadmierną niestabilnością cen surowców, w tym także artykułów żywnościowych, co wpływa zarówno na producentów, jak i na konsumentów i wywołuje poważne skutki dla bezpieczeństwa żywnościowego. Warto podkreślić, że w okresie charakteryzującym się nagłymi zmianami cen żywności, takim jak lata 2007–2008, nastąpiło pogorszenie sytuacji żywnościowej w wielu ubogich krajach rozwijających się. Przewidywano, że wzrost cen żywności z 2010 r. może doprowadzić do dalszego rozszerzenia się zjawiska niedożywienia, zapotrzebowania na pomoc humanitarną oraz dalszej intensyfikacji napięć i niepokojów społecznych wśród słabszych konsumentów na świecie. Ważną rolę w zmianie tej sytuacji może odegrać Światowa Organizacja Handlu (WTO) oraz Unia Europejska. Kwestie bezpieczeństwa żywnościowego także dla Unii Europejskiej są równocześnie niezwykle ważne i aktualne zarówno z punktu widzenia teoretycznego, jak i praktycznego.
The main objective of this paper is to present the attitude of the European Union to the issue of food security. Price volatility in the global market has a significant impact on the economic security of the participants. This particulary applies to commodity price volatility. Excessive volatility in commodity price effects both producers and consumers has a serious implication for food security. In the context of globalisation in a period characterized by sudden changes in food prices, such as for 2007–2008, the food situation in many poor developing countries worsend. It was expected that the increase in food prices in 2010 may lead to the further spread of the phenomenon of malnutrition and further intensification of tensions and unrest among the weaker consumers in the world. An important role in changing this situation can be played by the World Trade Organisation (WTO) and European Union. Food security issues also for the European Union are very important and actual both from theoretical and practical point of view.
URI: http://hdl.handle.net/10593/22498
DOI: 10.14746/pp.2016.21.4.13
ISSN: 1426-8876
Appears in Collections:Przegląd Politologiczny, 2016, nr 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zdzisław W. Puślecki, Unia Europejska wobec bezpieczeństwa żywnościowego.pdf307.69 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.