Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/22501
Title: Przykłady działań polskich i niemieckich organizatorów publicznego transportu zbiorowego na rzecz partycypacji mieszkańców miast w bieżącym koordynowaniu i zarządzaniu siecią transportu miejskiego
Other Titles: Examples of activities of Polish and German public transport organizers for the participation of urban residents in the current coordinating network and management of urban transport
Authors: Tomaszyk, Mikołaj
Keywords: zarządzanie publicznym transportem miejskim
obszary funkcjonalne dużych miast
partycypacja obywatelska
nowe technologie w transporcie miejskim
management of urban public transport
functional areas large cities
citizens participation
new technologies at urban public transport
Issue Date: 2016
Publisher: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM
Citation: Przegląd Politologiczny, 2016, nr 4, s. 207-228.
Abstract: Organizacja i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym jest jednym z ważniejszych zadań władz samorządowych. Mając na względzie dynamicznie zmieniające się uwarunkowania polityki transportowej współczesnych miast, działania w tym obszarze stanowią wyzwanie polegające na standaryzacji oferty przewozowej, dopasowaniu jej do potrzeb przewozowych i oczekiwań mieszkańców nie tylko pojedynczych miast, ale całych obszarów metropolitalnych. Jednym ze sposobów na dopasowanie oferty przewozowej do potrzeb przewozowych jest jej bieżące koordynowanie w oparciu o diagnozę i analizę zgłaszanych postulatów przewozowych. W znacznie szerszym kontekście polityka informacyjna organizatorów i operatorów publicznego transportu publicznego wpisuje się w elementy nowoczesnego zarządzania obszarami miejskimi i spełnia postulaty koncepcji smart city. Ponadto otwartość podmiotów odpowiedzialnych za zarządzanie transportem miejskim stanowi przykład deliberacyjnych metod wspierania władz samorządowych w zarządzaniu miastem. Autor podejmuje temat aktywności zarządzających jednostkami odpowiedzialnymi za transport publiczny na rzecz partycypacji obywatelskiej na obszarach funkcjonalnych: Berlina, Warszawy, Krakowa, Trójmiasta, Lipska i Stuttgartu.
Organisation and management of the public transport is one of the most important tasks of local authorities. Having regard to the dynamically changing conditions of transport policy of modern cities, activities in this area are the challenge of the standardisation of transport offers, match it to the transport needs and expectations of the inhabitants not only individual cities, but the entire metropolitan areas. One of the ways to transport the transport needs matching listings is the current coordinate based on diagnosis and analysis of the reported demands. In a much broader context of information policy and public operators of public transport is part of the modern management of urban areas and meets the demands of the smart city concept. In addition, the openness of the entities responsible for the management of urban transport is an example of deliberation methods to support local authorities in the management of the city. The author takes on the activity of the managing entities responsible for public transport for citizens participation in the functional areas: Berlin, Warsaw, Krakow, Gdansk, Leipzig and Stuttgart.
URI: http://hdl.handle.net/10593/22501
DOI: 10.14746/pp.2016.21.4.16
ISSN: 1426-8876
Appears in Collections:Przegląd Politologiczny, 2016, nr 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mikołaj Tomaszyk, Przykłady działań polskich i niemieckich organizatorów publicznego transportu zbiorowego .pdf399.72 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.