Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/22530
Title: Quo Vadis Turcjo – koniec europejskiego kierunku w polityce zagranicznej Turcji?
Other Titles: Quo Vadis Turkey – Is This The End of European Direction in Turkey’s Foreign Policy?
Authors: Adamczyk, Artur
Keywords: Turcja
Unia Europejska
Bliski Wschód
polityka zagraniczna
Turkey
European Union
Middle East
foreign policy
Issue Date: 2017
Publisher: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Citation: Rocznik Integracji Europejskiej, 11/2017, s.263-279.
Abstract: Turcja od czasu powstania republiki w 1923 r. ukierunkowana była na westernizację i budowanie ścisłych kontaktów z państwami europejskimi. Także po zakończeniu drugiej wojny światowej i powstaniu systemu dwublokowego zadecydowała o członkostwie w bloku państw kapitalistycznych jako sojusznik w ramach NATO oraz aspirant do członkostwa we Wspólnotach Europejskich. Rozpad systemu jałtańskiego i powstanie układu multipolarnego stał się wyzwaniem dla kształtowania nowych kierunków w polityce zagranicznej Turcji, osłabił równocześnie jej związki z Zachodem. Ankara uwierzyła bezkrytycznie we własny potencjał i możliwości pełnienia roli mocarstwa regionalnego i państwa euroazjatyckiego budującego swoje wpływy na obszarze dawnego Imperium Otomańskiego. Wydaje się jednak, że bezkrytyczna samoocena i wygórowane ambicje przerosły możliwości polityków tureckich.
Since the founding of the republic in 1923, Turkey has been geared towards westernization and building close contacts with European states. Even after the end of World War II and the emergence of the bipolar system, it decided on membership of the capitalist bloc as an ally within NATO and aspired to membership in the European Communities. The disintegration of the Yalta system and the creation of the multipolar system became a challenge for shaping new directions in Turkey’s foreign policy, and at the same time weakened its links with the Western allies. Ankara has started to believe uncritically in its own potential and capacity to act as a regional power and Eurasian state that was building its influence in the area of the former Ottoman Empire. It seems, however, that uncritical self-esteem and excessive ambition have outstripped the possibilities of Turkish politicians.
URI: http://hdl.handle.net/10593/22530
DOI: 10.14746/rie.2017.11.19
ISSN: 1899-6256X
Appears in Collections:Rocznik Integracji Europejskiej, 11/2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ARTUR ADAMCZYK Quo Vadis Turcjo – koniec europejskiego kierunku w polityce zagranicznej.pdf343.83 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.