Rocznik Integracji Europejskiej, 11/2017

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 29
 • Item
  Poland and the Comecon – EEC relations
  (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2017) Barabasz, Adam
  The main aim of this paper is to present the long and complicated process of establishing contacts between Comecon and the EEC and developing their trade relations. The paper also discusses the Polish attitude to the EEC at a time when Poland as a member of Comecon could not reject the principles that guided socialist states. As time went by, Poland sought different methods to develop its collaboration with the EEC, as it realized that this was the only way to avert the downturn of Polish economy, thereby exerting a positive impact on the attitude of Polish society in the long run.
 • Item
  Kryzys migracyjny w Unii Europejskiej z perspektywy Bałkanów Zachodnich
  (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2017) Podgórzańska, Renata
  Uwzględniając złożony charakter migracji, artykuł koncentruje się na problemie percepcji kryzysu z punktu widzenia Bałkanów Zachodnich, a przede wszystkim na wskazaniu implikacji kryzysu migracyjnego dla państw tego obszaru. Artykuł nie ma na celu całościowej analizy problemu migracji, koncentruje się jedynie na wybranych kwestiach postrzeganych jako istotne. Implikacje kryzysu migracyjnego dla państw zachodniobałkańskich należy rozpatrywać na kilku poziomach. Po pierwsze, należy mieć na uwadze konsekwencje, jakie wywołuje kryzys migracyjny na poziomie poszczególnych państw, chociażby w kontekście ich bezpieczeństwa. Drugi poziom analizy, to relacje dwustronne i implikacje kryzysu dla ich charakteru i dynamiki. Trzeci, to współpraca regionalna państw Bałkanów Zachodnich. Czwarty zaś, to relacje UE – państwa Bałkanów Zachodnich.Kryzys migracyjny z perspektywy państw Bałkanów Zachodnich skłania do sformułowania kilku wniosków. Po pierwsze, oddziaływanie kryzysu migracyjnego na poszczególne państwa w regionie jest zróżnicowany. Po drugie, kryzys migracyjny uwypuklił mankamenty dotychczasowej współpracy państw regionu, akcentując różnice stanowisk i postaw w kontekście sposobów radzenia sobie z następstwami kryzysu. Po trzecie, żadne z państw regionu nie stanowi punktu docelowego dla imigrantów, a jedynie państwo tranzytowe w ich drodze do zasobniejszych państw zachodnich. Po czwarte, kryzys migracyjny może mieć dynamizujący wpływ na proces integracji z UE z zastrzeżeniem wypełniania przez państwa aspirujące wymogów formalnych.
 • Item
  Market protection policy of the European Union against imports from China
  (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2017) Skrzypczyńska, Joanna
  The aim of this paper is to analyze the European Union’s trade policy with regard to China in the context of the changes related to the expiry of the transitional period of China’s membership of the WTO in December 2016. The expiry of this transitional period necessitates certain changes in anti-dumping proceedings of the European Union. In order to achieve the purpose of the paper it has been assumed that granting or denying market economy status to China is primarily a political decision which requires taking into account contradictory interests of the EU member states.
 • Item
  Stosunki Unia Europejska – Chiny w XXI wieku
  (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2017) Fisher, Józef M.
  Nie ulega wątpliwości, że zarówno Unia Europejska, jak i Chiny odgrywają dziś obok Stanów Zjednoczonych – główne role na arenie międzynarodowej. We wzajemnych relacjach mają status partnerów strategicznych i starają się rozwijać współpracę we wszystkich dziedzinach, ale też występują między nimi różnice zdań i stanowisk w wielu istotnych sprawach. Na łamach niniejszego artykułu próbuję pokazać przesłanki, szanse i zagrożenia dla obu tych aktorów na arenie międzynarodowej oraz ich wzajemne relacje dziś i w przyszłości. Ponadto próbuję zweryfikować kontrowersyjną moim zdaniem hipotezę, lansowaną przez wielu badaczy, a która zakłada, że wiek XXI będzie wiekiem Azji, czyli de facto Chin. Na temat współczesnych Chin i ich roli na arenie międzynarodowej oraz stosunków z Unią Europejską ukazało się już dużo publikacji na całym świecie, ale wciąż nie wiemy dokąd tak naprawdę Chiny zmierzają i czy Unia Europejska nie rozpadnie się w XXI wieku? Istnieją też wątpliwości odnośnie chińskiego „zwrotu w kierunku multilateralizmu”. Zdaniem niektórych badaczy, ma on całkowicie pozorny charakter i służy tylko do kamuflowania dalekosiężnych celów ChRL, czyli przejęcia przez nią kontroli nad światem w drugiej połowie XXI wieku.
 • Item
  „Demokracja międzyrządowa” – w kierunku rekonstrukcji polskiej koncepcji reformy instytucjonalnej UE
  (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2017) Tosiek, Piotr
  Celem niniejszego artykułu jest zidentyfikowanie głównych problemów aktualnej ogólnoeuropejskiej debaty o reformie instytucjonalnej UE, wyodrębnienie podstawowych elementów polskiej koncepcji „demokracji międzyrządowej”, a także dokonanie wstępnej krytycznej analizy dwóch zoperacjonalizowanych składników tej koncepcji. Główną myślą jest stwierdzenie, że prowadzona w Europie debata o reformie UE nie znajduje odzwierciedlenia w koncepcji „demokracji międzyrządowej” bazującej na mispercepcji i podejściu ideologicznym. Teoretycznym tłem artykułu jest międzyrządowość, w którym procesy integracyjne ocenia się z perspektywy państwa członkowskiego. Potrzeby abstrakcyjnie rozumianego państwa powinny znaleźć swoje odzwierciedlenie w konstrukcji systemu instytucjonalnego UE, ale warunkiem istnienia właściwego systemu jest prowadzenie przez państwa działań dostosowanych do rzeczywistości politycznej.
 • Item
  The role of ethno-regional parties in European integration. Is it a distractor or a catalyst?
  (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2017) Trosiak, Cezary
  In the article, the author seeks to find what role regional parties should and can perform in the process of European integration. The significance of this question stems from the fact that regional parties tend to face reluctance from the political authorities and societies of “nationalizing states.” In the introduction, the author shows how approach to regionalism changed in Europe in the mid-1980s, most prominently in the concept of “new regionalism.” He continues to describe the ongoing debate on what regional parties and their particular form, ethno-regional parties, are and the roles they perform in the political systems of contemporary European states. An example is also provided of the political rivalry in the region and the general principles governing competition at the region level. The author believes that the insights into the functioning of regional party systems can be useful in analyzing socio-political processes, especially in Upper Silesia.
 • Item
  Aksjologia Europejskiej Partii Ludowej
  (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2017) Burgoński, Piotr
  Europejska Partia Ludowa nazywana jest „partią wartości” z tego powodu, iż w swoich programach i działaniu odwołuje się do chrześcijańsko-demokratycznych wartości. Analiza dokumentów programowych EPL z lat 1992–2014 ujawniła, że EPL prezentuje swoje wartości na różne sposoby. Przyjętym przez siebie wartościom nadaje ona odświętny charakter, wartości te wykorzystuje do racjonalizacji działań politycznych oraz traktuje je jako funkcjonalne składniki systemu politycznego. Dokumenty programowe EPL w miejscach, gdzie mowa jest o wartościach, zawierają również ślad gry o władzę, w jakiej uczestniczyła EPL w badanym okresie. Ponadto analiza dokumentów pokazuje, że w EPL pojawiła się tendencja do redefinicji tożsamości tego ugrupowania politycznego. Stało się to za sprawą osłabienia czy nawet zanegowania dotychczasowej metafizyki, w której zakotwiczone były wartości stanowiące podstawę tożsamości EPL.
 • Item
  The influx of persons seeking international protection in Poland compared to other EU states during the EU migration crisis (2014–2016)
  (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2017) Adamczyk, Anita
  The article discusses issues related to the EU migration crisis of 2014–2016. It offers a quantitative analysis of refugee flows to EU countries, including Poland. The article presents the response of individual EU states to the influx of persons seeking international protection post 2014 and the attempts to tackle the immigration problem at the EU level. It focuses on the refugee influx into Poland and examines the origins and numbers of persons who received international protection during the period in question under various legal decisions.
 • Item
  Migrations from Eastern Europe – opportunities and threats to the European Union
  (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2017) Szabaciuk, Andrzej
  Celem artykułu jest analiza sytuacji migracyjnej Unii Europejskiej w kontekście procesów społeczno-politycznych obserwowanych w najbliższym sąsiedztwie zjednoczonej Europy. Przybliżymy w skrócie podstawowe wyzwania, z jakimi zmierzyć się musi obecnie Unia Europejska, w kontekście masowego napływu imigrantów/uchodźców z Południa, naświetlimy mało znany problem migracji zarobkowych z państw obszaru poradzieckiego oraz podejmiemy próbę oceny potencjalnych skutków wspomnianego zjawiska.
 • Item
  Kryzys imigracyjny w UE w latach 2015–2017. Aspekty prawne i polityczne
  (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2017) Kosman, Michał
  Inspiracją do przygotowania powyższego artykułu stał się kryzys imigracyjny, który dotknął Unię Europejską z początkiem drugiej dekady XXI wieku, gdy do Europy zaczęły przybywać z niespotykaną wcześniej intensywnością rzesze imigrantów uciekających przed przemocą bądź ubóstwem. Dokonano w nim przeglądu najistotniejszych podstaw prawnomiędzynarodowych dotyczących uchodźców, poczynając od konwencji genewskiej z 1951 r. Szczególna uwaga została położona na główne akty z zakresu Wspólnego Europejskiego Systemu Azylowego oraz analizę istotniejszych treści kluczowych decyzji Rady UE dotyczących relokacji imigrantów z lat 2015–2016, jak również porozumienia pomiędzy UE a Turcją na temat odsyłania nielegalnych imigrantów. W dalszej części dokonano przybliżenia danych statystycznych dotyczących przyznawania ochrony międzynarodowej w UE oraz analizy treści skarg Słowacji i Węgier przeciwko decyzjom o relokacji. Artykuł podsumowują wnioski i rekomendacje odnośnie zarządzania kryzysem migracyjnym.
 • Item
  Quo Vadis Turcjo – koniec europejskiego kierunku w polityce zagranicznej Turcji?
  (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2017) Adamczyk, Artur
  Turcja od czasu powstania republiki w 1923 r. ukierunkowana była na westernizację i budowanie ścisłych kontaktów z państwami europejskimi. Także po zakończeniu drugiej wojny światowej i powstaniu systemu dwublokowego zadecydowała o członkostwie w bloku państw kapitalistycznych jako sojusznik w ramach NATO oraz aspirant do członkostwa we Wspólnotach Europejskich. Rozpad systemu jałtańskiego i powstanie układu multipolarnego stał się wyzwaniem dla kształtowania nowych kierunków w polityce zagranicznej Turcji, osłabił równocześnie jej związki z Zachodem. Ankara uwierzyła bezkrytycznie we własny potencjał i możliwości pełnienia roli mocarstwa regionalnego i państwa euroazjatyckiego budującego swoje wpływy na obszarze dawnego Imperium Otomańskiego. Wydaje się jednak, że bezkrytyczna samoocena i wygórowane ambicje przerosły możliwości polityków tureckich.
 • Item
  Unia Europejska wobec konfliktu izraelsko-palestyńskiego w latach 2009–2017
  (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2017) Zając, Justyna
  W latach 2009–2017 Unia Europejska kontynuowała swoją dotychczasową politykę wobec konfliktu izraelsko-palestyńskiego, jednak w obliczu dynamicznie zmieniających się uwarunkowań wewnętrznych i międzynarodowych polityka ta staje się coraz mniej efektywna. Problemy, z jakimi Unia Europejska i jej państwa członkowskie borykają się od kilku lat Brexit, destabilizacja obszaru Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu, kryzys ukraiński, zmieniający się układ sił w świecie to najważniejsze determinanty obecnej polityki UE wobec konfliktu izraelsko-palestyńskiego. W ich wyniku rola Unii Europejskiej w rozwiązywaniu konfliktu izraelsko-palestyńskiego, na tle innych aktorów, maleje.
 • Item
  Asserting the leadership in Brexit negotiations
  (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2017) Niklewicz, Konrad
  The Brexit negotiations, by far one of the most challenging issues the European Union faced in 2017, proved to be yet another opportunity for EU institutions the European Parliament, the European Commission and the Council to engage in sort of a power game. Although all three institutions actively took part in it, the European Parliament’s involvement was the most visible and vocal. As it going to be demonstrated, the EP tried to use the Treaty’s Article 50 proceedings to reassert its position within the EU’s institutional framework. It attempted to achieve this goal through purposeful communication, hence fitting the constructivist model of political and institutional agents’ interaction. The European Parliament’s activity may also be analysed in the context of historical institutionalism, explaining Parliament’s specific behaviour: its continuous quest for more power. As the Brexit negotiations have not yet concluded by the time of writing, the author calls for further research on the topic of intra-institutional dynamics. Evidence gathered so far strongly suggest that the United Kingdom’s exit from the European Union might permanently influence the relations of power between the major EU institutions.
 • Item
  Referenda and their impact on the future of a united Europe. Brexit and the shape of the European Union
  (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2017) Musiał-Karg, Magdalena
  The practice of using direct democracy in the European Union’s countries shows that ‘European’ issues have become an increasingly popular subject of public debate and then of referendum votes. The use of national referenda in deciding on European integration process is not a new phenomenon the first referendum on this subject was held in 1972. Since then European integration has been the subject of sixty popular votes in EU member states, candidate states and in third countries. It can be said that the majority of experience related to direct democracy in the EU is rather positive, but there have been some votes that have brought serious problems to the European Union. One such example is the British referendum of 2016 on further membership of the EU. This referendum provoked a huge debate on the future shape of the Community and the further directions of integration in Europe. The main objective of this paper is to answer the question of the impact of European referenda on the future shape of the EU (with particular attention paid to the 2016 referendum on Brexit).
 • Item
  Wiederaufleben der deutsch-französischen Partnerschaft? Eine Bestandsaufnahme im doppelten Wahljahr 2017
  (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2017) Wernert, Yann
  This article argues that the relations between France and Germany have gained a new dynamic since the French elections of 2017. While president Macron shares more common views with the German left, he will most likely accommodate with conservative parties as well. Euro-pean reforms have to be expected in the fields of finance, social and defence policy.
 • Item
  Francja a Europa w programie Frontu Narodowego i deklaracjach Marine Le Pen
  (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2017) Malendowicz, Paweł
  Głównym zagadnieniem poruszanym w artykule jest Francja i Europa w programie Frontu Narodowego i deklaracjach Marine Le Pen. Front Narodowy jest francuską partią polityczną o proweniencji nacjonalistycznej. Nacjonalizm jest kierunkiem myśli politycznej, w którym idea narodu i państwa narodowego jest wartością nadrzędną. Front Narodowy powstał w 1972 roku. Został założony przez Jeana-Marie Le Pena. Obecnie jego liderką jest jego córka Marine Le Pen. Z jej wypowiedzi wynika żądanie rozwiązania Unii Europejskiej. W jej opinii najważniejszym problemem narodów Unii jest imigracja. Nacjonaliści obawiają się wielokulturowości, imigrantów i islamu.
 • Item
  Niemcy w procesie liberalizacji rynku energii Unii Europejskiej na przykładzie sektora elektroenergetycznego
  (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2017) Molo, Beata
  Problematyka artykułu koncentruje się na wybranych aspektach procesu liberalizacji rynku energii elektrycznej w Niemczech w kontekście zainicjowanej w latach 90. XX wieku liberalizacji rynku energii elektrycznej (i gazu ziemnego) w Unii Europejskiej. W artykule przedstawiono kształt sektora energii elektrycznej w Niemczech przed liberalizacją, jak również przykłady nadużywania przez niemieckie przedsiębiorstwa energetyczne RWE i E.ON pozycji dominującej w tym sektorze. Ponadto artykuł prezentuje wpływ liberalizacji na rynek energii elektrycznej w Niemczech przez pryzmat zmiany struktury tego rynku.
 • Item
  The results of German European policy under Angela Merkel (2005–2017)
  (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2017) Koszel, Bogdan
  During the three administrations of Chancellor Angela Merkel, Germany has become an unquestioned leader of the European Union. Owing to its enormous economic capacity and the weaknesses of its main partners – France and the United Kingdom – Germany managed to enforce its own solutions to the financial crisis in the eurozone and resolving the conflict in Ukraine. It was highly problematic, however, to Europeanize the problem of immigrants, and the Euroconstitution and the implementation of the European Neighbourhood Policy should be viewed as failures.
 • Item
  Ansätze künftiger deutscher Russlandpolitik in Wahlprogrammen von sechs politischen Parteien zur Bundestagswahl 2017
  (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2017) Franzke, Jochen
  In this article the electoral programs for the Bundestag elections on 24 September 2017 of six German political parties (CDU/CSU, SPD, Left Party, Bündnis90/Die Grünen, FDP, and AfD) will be evaluated for their statements on the future German and European policy on Russia. These political parties were selected because they have a realistic chance of being elected into the 19th German Bundestag. The most critical view on the relations with Russia is to be found in the liberal election program. Here, the Russian government is directly called upon to stop immediately the unlawful occupation of the Crimea and the war in the Eastern Ukraine. The most uncritical view on relations with Russia is to be found the election program of the Left party. Criticism of Russian policy in Ukraine is not practiced. However, it calls for a large number of unilateral advance steps by Germany, the EU and NATO, to meet Russia. The will ingness to dialogue with the government of Russia contains all six electoral programs under evaluation. Elements of deterrence only contains the program of the FDP. Three scenarios for Germany’s future relations with Russia are possible.
 • Item
  Rywalizacja Unii Europejskiej i Rosji na obszarze Bałkanów Zachodnich
  (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2017) Olszewski, Paweł; Chojan, Adrian
  W niniejszym artykule autorzy prezentują relacje pomiędzy Federacją Rosyjską a Unią Europejską w kontekście rywalizacji o wpływy na obszarze Bałkanów Zachodnich. Szczególną uwagę autorzy zwracają na przecinające się linie interesów i niemniej ważne aspekty historycznej partycypacji w stosunkach wewnątrz regionu obu aktorów. W artykule zarówno poruszono kwestie polityczne, społeczne jak i gospodarcze, które stanowią meritum wzajemnych relacji zarówno na przestrzeni Federacja Rosyjska – Unia Europejska, jak i pomiędzy oboma aktorami a państwami regionu.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego