Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/23128
Title: Citizens’ initiatives in Switzerland
Other Titles: Inicjatywa ludowa w Szwajcarii
Authors: Rachwał, Marcin
Keywords: direct democracy
popular initiative
Switzerland
demokracja bezpośrednia
inicjatywa ludowa
Szwajcaria
Issue Date: 2014
Publisher: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM
Citation: Przegląd Politologiczny, 2014, nr 3, s. 33-43.
Abstract: The aim of this study is to determine the role of popular initiative in the political system of Switzerland. The term ‘popular’, or ‘citizens’ initiatives’ refers to the procedures that allow citizens to bring new issues to the political agenda through collective action, that is, through collecting a certain number of signatures in support of a policy proposal. Citizens’ initiative in Switzerland allows for any group outside parliament to put a proposal on the table. The proposal has to suggest a constitutional amendment. Changes to laws or any other government regulations cannot be the subject of a popular initiative at national level in Switzerland. Of the 174 initiatives that have made it to the polls, only 18 (10 per cent) had been approved prior to 2010, all the others were rejected. Initiatives are launched for numerous reasons. The agenda-setting effect is relevant for all initiatives. Parties and interest groups also launch initiatives for more strategic reasons. In Switzerland the institutions of direct democracy, including the popular initiative on constitutional amendments, play a most prominent role, both in terms of frequency and in terms of impact, in a political system shaped by consensus politics and a rather stable party system.
Celem niniejszego artykułu było ustalenie roli, jaką pełni inicjatywa ludowa w systemie politycznym Szwajcarii. Inicjatywę ludową (obywatelską) możemy zdefiniować jako procedurę, która umożliwia obywatelom przedstawienie swoich propozycji ustawodawczych (konstytucyjnych) poprzez zgromadzenie wymaganej liczby podpisów pod wnioskiem. Inicjatywa ludowa w Szwajcarii pozwala grupom obywateli złożyć propozycje w zakresie zmiany konstytucji. Należy podkreślić, iż na poziomie federacji nie funkcjonuje inicjatywa w zakresie ustawodawstwa zwykłego. Spośród 174 inicjatyw ludowych, które zostały poddane pod głosowanie w referendum, do roku 2010 jedynie 18 (10%) zyskało aprobatę większości. Pozostałe wnioski odrzucono. Inicjatywy są zgłaszane z różnorodnych powodów. Elementem wspólnym jest efekt tworzenia programu politycznego. Partie polityczne oraz grupy interesu podejmują inicjatywy także z powodów strategicznych. W Szwajcarii instytucje demokracji bezpośredniej (w tym inicjatywa ludowa) odgrywają istotną rolę, zarówno w zakresie częstotliwości stosowania, jak i pod względem wywieranego wpływu, w systemie politycznym ukształtowanym przez politykę porozumienia i dość stabilny system partyjny.
URI: http://hdl.handle.net/10593/23128
DOI: 10.14746/pp.2014.19.3.3
ISSN: 1426-8876
Appears in Collections:Przegląd Politologiczny, 2014, nr 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Marcin Rachwał, Citizens’ initiatives in Switzerland.pdf80.15 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.