Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/23210
Title: Umowy prawa cywilnego w przekładzie koreańsko-polskim i polsko-koreańskim
Other Titles: Civil law contracts in Korean- Polish and Polish-Korean translation
Authors: Wojtasik-Dziekan, Emilia
Advisor: Kyong-Geun, Oh. Promotor
Keywords: Polska
Poland
Korea Południowa
South Korea
przekład prawny specjalistyczny
legal translation
prawo cywilne
civil law
umowy
contracts of civil law
Issue Date: 2018
Abstract: Praca składa się z czterech (4) głównych rozdziałów. Pierwszy prezentuje przegląd badań w dziedzinie przekładoznawstwa oraz przekładu specjalistycznego w Polsce i Korei Południowej, drugi przedstawia wybrane cechy języka prawa tych obu krajów w ujęciu komparatywnym. Trzeci odnosi się do opisu zagadnienia zobowiązań umownych, podczas gdy ostatni, czwarty, stanowi analizę poszczególnych klauzul z wybranych polskich i koreańskich umów prawa cywilnego, wraz z propozycjami przekładu. Pierwszy rozdział skupia się głównie na przeglądzie stanu badań w Polsce i Korei ze szczególnym uwzględnieniem proponowanych podejść do przekładu prawnego i prawniczego, technik i strategii tłumaczeniowych (por. np. Vermeer 1978, Kierzkowska 2002, Matulewska 2013). Drugi rozdział poświęcony jest cechom języka prawa i obejmuje analizę porównawczą wybranych cech leksykalnych i gramatycznych języka prawa Polski i Korei. Analiza obejmuje m.in: terminologię specjalistyczną i potoczną, polisemię i homonimię, homofonię i monografię, archaizmy i metafory oraz neologizmy, nominalizację, kolokacje, określenia czasu i modalność deontyczną itp. Rozdział trzeci prezentuje podłoże prawne z zakresu prawa cywilnego obu krajów, ze szczególnym uwzględnieniem prawa zobowiązań umownych i jego najważniejszych zagadnień. Obok przeglądu ustawowych umocowań dla umów sprzedaży, najmu, dzierżawy, darowizny oraz na wykonanie usług zawiera także wstępne ustalenia terminologiczne dla tych umów. Rozdział czwarty stanowi analizę porównawczą klauzul ogólnych obserwowalnych w zaprezentowanych w rozdziale trzecim umowach, wraz z ich obszernym omówieniem językowym, terminologicznym. Podane są zestawienia terminologiczne oraz zaobserwowane schematy zdaniowe.
Thesis consist of four (4) main chapters, of which the first one is dedicated mostly to the theory of translation in Poland and Korea, the second gives an overview of Polish and Korean language of law whilst the third one describes Polish and Korean legal reality. The last chapter is dedicated mainly to the translation of Polish and Korean contracts and agreements with the Polish civil law constituting a basis for the comparative analysis of the research corpus. The very first chapter of this thesis focuses mostly on the theory of translation. Not only are the main theories on specialized translation, also called translation of Languages for Special Purposes (LSP), briefly described, but also some theories of legal translation are presented. In the second one, numerous features of the language of law are analysed and described. The features are amply illustrated with examples from Polish and Korean language of the law. The following features are presented: technical terms, semi-technical terms and vernacular language terminology, polysemy and homonymy, homophones, archaisms and metaphors. Also, nominalization was described in this subchapter. Another group of features are phraseological ones such as collocations, time expressions, deontic modality. The third chapter is dedicated to a description of Korean and Polish contract law and contractual legal reality. The last chapter of this thesis is dedicated completely to the translation of Polish and Korean civil law contracts. Since there are many types of contracts there was a need to choose one uniform method of comparison of research results. All contracts are divided into general clauses, which can be found in all agreements and particular clauses typical for a specific type of a contract. Each clause is analyzed and translated both ways, with the main phrases and terminology compared.
Description: Wydział Neofilologii
URI: http://hdl.handle.net/10593/23210
Appears in Collections:Doktoraty (WN)
Doktoraty 2010-2021 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
dysertacja doktorska Emilia Wojtasik-Dziekan.pdf
  Restricted Access
12.53 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.