Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/23629
Title: Ludzie, przestrzeń i przedmioty w instytucji totalnej. Codzienność w hitlerowskim obozie koncentracyjnym na Majdanku
Other Titles: People, space and things in a total institution. Everyday life in the Nazi concentration camp at Majdanek
Authors: Posłuszny, Łukasz
Advisor: Krajewski, Marek. Promotor
Keywords: Instytucja totalna
materialność
socjologia przedmiotów
obóz koncentracyjny
Majdanek
Total institution
materiality
sociology of things
concentration camp
Issue Date: 2018
Abstract: Podstawowym celem dysertacji jest usystematyzowanie i rozwinięcie Goffmanowskiej koncepcji instytucji totalnych, w której kanadyjski badacz pozostawił wiele niedopowiedzeń oraz zbyt mało uwagi poświęcił znaczeniu materialności i miejscu przedmiotów w jej funkcjonowaniu. Rozważania skupiają się na przypadku obozu koncentracyjnego jako jednego z wyróżnionych przez Goffmana typów instytucji totalnej. Badanie dotyczy nie tylko okresu, w którym formalnie funkcjonowały obozy koncentracyjne, ale wykracza poza ich fizyczne trwanie. Z wyborem obozu koncentracyjnego jako przykładu instytucji totalnej wiąże się drugi cel, czyli próba rozwinięcia teoretycznego potencjału socjologii przedmiotów. Zależało mi na skonfrontowaniu jej ustaleń z sytuacją odmienną od jej tradycyjnego kontekstu badawczego, tj. skrajnie zdeprywowanego pod względem materialnym życia społecznego w obozie koncentracyjnym. Tego typu odwrócenie perspektywy rodzi nowe problemy, ale również dostarcza wyjaśnień i poszerza horyzont teoretyczny socjologii przedmiotów. Trzeci, nie mniej ważny cel dysertacji, to poszerzenie wiedzy o funkcjonowaniu obozów koncentracyjnych i samego mechanizmu Zagłady, rozważanych nie tylko z perspektywy działania instytucji, ale również pomijanych w badaniach, indywidualnych, codziennych aktywności jej aktorów zakotwiczonych w wielu mikroświatach społecznych.
Main purpose of the dissertation is to systematize and develop the concept of Erving Goffman's total institution in which the Canadian researcher has left many gaps and paid too little attention to the role of material objects in total institutions. Project considerations are devoted to the concentration camp as one of the types of total institutions. The study concern is not only the period in which concentration camps formally operated, but it extends beyond their physical endurance. The choice of the concentration camp as an example of a total institution is related to the second objective, which is an attempt to develop a theoretical potential of sociology of things. I confront its findings and legacy with a situation different from its conventional research context, i.e. social life in a concentration camp which is extremely deprived in terms of material conditions. This perspective raises new problems, but also provides explanations and broadens the theoretical horizon of sociology of things. The third, equally important goal of the dissertation is to widen the knowledge on concentration camps and the Holocaust mechanisms, considered not only from the perspective of the institution which manages material culture settings, but also those overlooked in studies, i.e. individual daily activities of its actors which are anchored in many micro social worlds.
Description: Wydział Nauk Społecznych
URI: http://hdl.handle.net/10593/23629
Appears in Collections:Doktoraty (WNS)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ł. Posłuszny - rozprawa doktorska.pdf
  Restricted Access
4.47 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.