Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/2373
Title: Religijne motywy w tworczości syberyjskiego pisarza Wiktora Astafjewa
Other Titles: Религиозные мотивы в творчестве писателя Виктора Астафьева
Religious theme in the writings of Siberian writer Victor Astafyev
Authors: Lorenc, Irina
Advisor: Popiel-Machnicki, Wawrzyniec. Promotor
Keywords: Astafjew Wiktor
Астафьев Виктор
Astafiew Wiktor
tradycja prawosławna
Православная традиция
Orthodox Tradition
tragedia
трагедия
tragedy
poczwenniczestwo
почвенничество
antyheroizm
антигероизм
antiheroism
Issue Date: 29-Mar-2012
Abstract: Odniesienia do Biblii, czyli politematyczna intertekstualność, zostały użyte przez twórców rozdzielających różne opinie i poglądy artystyczne. Temat religii był bardzo ważny w twórczości pisarzy prozy „wiejskiej”. W ZSRR wiele dziesięcioleci była prowadzona walka z religią, a tematyka religijna albo w ogóle nie istniała w literaturze, albo była pokazana w sposób negatywny. Pisarz Wiktor Astafjew przezwyciężył tą tendencję, poruszając problem religijności i duchowości narodu pod postacią kultu przyrody. Na prace Wiktora Astafjewa znaczący wpływ wywarły idee "poczwienniczestwa", którego przedstawiciele opierali swoje poglądy na tradycjach prawosławnych. Jego twórczość miała duży wpływ na popularność "prozy wiejskiej" w literaturze końca 20 wieku. W swojej „prozie wojennej" Astafjew stara się przedstawić rzeczywistość radzieckiej wojny oraz określić obiektywną prawdę o jej tragedii. Krytycy jednak oskarżali Astafjewa o promowanie pacyfizmu, antyheroizmu i antywojennych poglądów.
References to the Bible, a polythematic intertext, have been done by writers sharing different opinions and artistic outlooks. The issue of religion was very important in writings of Russian Village Prose Writers. In USSR throughout decades a fight against religion was led, and theme of religion either didn’t exist in the literature at all or was shown in the negative light. Victor Astafyev succeeded overcome this tendency, having raised the questions of religiosity and spirituality of the nation under the mask of nature cult. Victor Astafyev’s work was significantly influenced by ideas of “poczwienniczestwo” whose representatives supported views originating from the Orthodox Tradition. His work had a major impact on popularity of “country prose” in literature of the late 20th century. In his “warfare prose” Astafyev tries to depict the reality of the Soviet war and to define the objective truth about its tragedy. The critics, however, accused Astafyev of promoting pacifism, antiheroism and antiwar views.
Ссылки на Библию, то есть политематическая интертекстуальность, были использованы представителями творчества, которые имели различные мнения и взгляды на искусство. Тема религии в творчестве писателей «деревенщиков» была очень важной. В СССР долгие десятилетия велась борьба с религией, а религиозная тематика либо вообще отсутствовала в литературе, либо была показана в негативном свете. Писатель Виктор Астафьев преодолел эту тенденцию, поднимая проблему религиозности и духовности народа под видом культа природы. На произведения писателя большое влияние имели идеи «почвенничества», представители которого свои взгляды основывали на традициях Православия. Его творчество играло значительную роль в популяризации «деревенской прозы» в литературе конца 20-го века. В своей «военной прозе» Астафьев старается представить действительность советской войны, а так же определить объективную правду о её трагедии. Однако критики обвинили Астафьева в пацифизме, антигероизме и распространении антивоенных взглядов.
Description: Wydział Neofilologii: Instytut Filologii Rosyjskiej
URI: http://hdl.handle.net/10593/2373
Appears in Collections:Doktoraty (WN)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Microsoft Word - Praca doktorska Iriny Lorenc.doc.pdf
  Restricted Access
1.52 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.