Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/2395
Title: Obrazy własne i obrazy obce – imagologiczne i ksenologiczne rozważanie nad tekstami eseistycznymi od roku 2002 do roku 2008 z polskiej oraz niemieckiej perspektywy
Other Titles: Selbstbilder und Fremdbilder – eine imagologische und xenologische Betrachtung essayistischer Texte von 2002 bis 2008 aus polnischer und deutscher Perspektive
Self-images and images of the other – an imagological and xenological view of essayistic texts from 2002 to 2008 from polish and german perspective
Authors: Zator, Joanna
Advisor: Wolting, Stephan. Promotor
Keywords: komunikacja interkulturowa
Interkulturelle Kommunikation
intercultural communication
imagologia
imagology
Imagologie
ksenologia
Xenologie
xenology
obraz własny
Selbstbild
self-image
obraz obcy
Fremdbild
image of the other
Issue Date: 10-Apr-2012
Abstract: Autorka rozprawy doktorskiej koncentruje się na analizie tekstów eseistycznych powstałych w latach 2002-2008. Niniejsza analiza dotyczy zarówno imagologicznego, jak i ksenologicznego sposobu wzajemnego postrzegania się dwóch narodów: Polaków i Niemców. Rozprawa doktorska składa się z trzech rozdziałów. Pierwsze dwa rozdziały dotyczą szczegółowej analizy ważnych dla pracy pojęć takich jak: tekst, komunikacja, komunikacja interkulturowa, obraz własny, obraz obcy, stereotyp, itd. Trzeci rozdział zawiera interpretację pięciu wybranych tekstów eseistycznych. Obrazy własne i obce zostają ze sobą porównane z perspektywy zarówno imagologii, jak i ksenologii.
Die Autorin der Dissertation konzentriert sich auf die Analyse der essayistischer Texte, die von 2002 bis 2008 veröffentlicht wurden. Die vorliegende Analyse bezieht sich auf imagologische und xenologische Betrachtung von zwei Nationen: Polen und Deutschen. Die Doktorarbeit besteht in drei Kapitel. Die ersten zwei Kapitel beschäftigen sich mit der Klärung der wichtigen für die Arbeit Begriffe: Text, Kommunikation, Interkulturelle Kommunikation, Selbstbild, Fremdbild, Stereotyp, usw. Im dritten Kapitel wird die Interpretation der ausgewählten essayistischen Texte in Erwägung gezogen. Selbstbilder und Fremdbilder werden miteinander aus der Perspektive der Imagologie und der Xenologie verglichen.
The author of the doctoral dissertation concentrates on essayistic texts analysis. The mentioned texts were published from 2002 to 2008. The analysis concerns both imagological and xenological way of perceiving of two nations: the Polish and the Germans. This PhD thesis consists of three chapters. The first two chapters illustrate definitions considered as important for the dissertation: text, communication, intercultural communication, self-image, image of the other, stereotype, etc. In the third chapter the essayistic texts are interpreted. Self-images and images of the other are compared with one another from both imagological and xenological perspective.
Description: Wydział Neofilologii: Instytut Lingwistyki Stosowanej
URI: http://hdl.handle.net/10593/2395
Appears in Collections:Doktoraty (WN)
Doktoraty 2010-2021 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rozprawa doktorska Joanna Zator.pdf
  Restricted Access
1.65 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.