Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/23959
Title: Fotografia jako sieć. Formy, dylematy i konsekwencje przeobrażeń fotograficznych
Other Titles: Photography as a network. Forms, dilemmas and consequences of photographic transformations
Authors: Frąckowiak, Maciej
Advisor: Krajewski, Marek. Promotor
Keywords: fotografia
photography
sprawstwo
agency
sieć
network
nowe media
new media
aktywizm
activism
Issue Date: 2018
Abstract: Głównym przedmiotem rozprawy doktorskiej są podstawowe formy wykorzystania zdjęć w procesach modyfikowania relacji społecznych, zaś najważniejszym celem pracy pozostawała próba określenia w jakim zakresie aktywności tego rodzaju przekładają się na trwanie i reprodukowanie społecznego ładu. Realizacja wspomnianego celu wymagała zaproponowania takiej deskrypcji fotografii oraz dokonywanych za jej pomocą zmian, które w większym stopniu, niż dotychczas, uwzględniać będą kształt i dynamikę współczesnego porządku społecznego. Konieczne było również wypracowanie strategii badawczej umożliwiającej gromadzenie i opracowywanie informacji na temat przykładów takich interwencji. W rezultacie, w rozprawie proponuje się definicję fotografii jako sieci a także pojęcia przeobrażenia fotograficznego – obie te kategorie skonceptualizowano w oparciu o literaturę przedmiotu, a także obserwowane przemiany porządku społecznego. Analiza przypadków przeobrażeń fotograficznych zgromadzonych na podstawie obserwacji prowadzonej w Internecie pozwoliła na wyodrębnienie sześciu podstawowych form takich przekształceń: fotografowanie, gromadzenie zdjęć, upowszechnianie zdjęć, mobilizowanie sieci, rozprawianie o zdjęciach, a także regulowanie zdjęć i ich cyrkulacji. Interpretacja poszczególnych przypadków przeobrażeń mieszczących się w tych kategoriach umożliwiła wskazanie nie tylko na określone sposoby, w jakie fotografia przekształca dziś porządek społeczny, ale także na podtrzymywany przez to medium szerszy wzorzec zaangażowania jednostek w zmianę.
The main subject of the dissertation are the basic forms of using photographic images in the processes of modifying social relations, while the most important goal of the work was to determine to what extent such activities results in the reproduction of social order. This objective required also the proposition of such a definition of photography and changes made with it that will take into account the structure and dynamics of the contemporary world. It was also necessary to develop a research strategy enabling the gathering and analyzing examples of such interventions. As a result, the dissertation proposes the definition of photography as a network, as well as introduces the concept of photographic transformation - both categories were inspired by the literature and observed changes in the social order. Analysis of the cases of photographic transformations collected through the observations carried out in the Internet allowed to distinguish six basic forms of such transformations: photographing, gathering photos, disseminating photos, mobilizing networks, discussing photos, and regulating photos and their circulation. The interpretation of cases within these categories has enabled to point not only to the specific ways in which photography transforms the social order nowadays, but also to identify the pattern of individuals' involvement in change as is sustained by photographic medium.
Description: Wydział Nauk Społecznych
URI: http://hdl.handle.net/10593/23959
Appears in Collections:Doktoraty (WNS)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
M.Frąckowiak - rozprawa doktorska.pdf
  Restricted Access
4.81 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.