Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/24074
Title: Niezrealizowane projekty twierdzy w Stargardzie
Authors: Podruczny, Grzegorz
Keywords: Prusy, Stargard, hugenoci, architektura obronna, fortyfikacja stała, fortyfikacja staropruska, twierdza
Prussia, Stargard, Huguenots, defence architecture, permanent fortification, old Prussian fortification, stronghold
Issue Date: 2016
Publisher: Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie
Citation: Stargardia X (2015), 281-295
Abstract: W Stargardzie zachowane są pozostałości fortyfikacji średniowiecznych i wczesnonowożytnych wzniesione między XIII a XVI w. i zmodernizowane w trakcie wojny trzydziestoletniej. Po jej zakończeniu inżynierowie brandenbursko-pruscy sporządzili trzy projekty modernizacji fortyfikacji. Najciekawszy zakładał przekształcenie Stargardu w regularną, obszerną twierdzę. W tym projekcie widać rozwiązania charakterystyczne dla fortyfikacji zachodnioeuropejskich (francuskich i niderlandzkich) z 2. połowy XVII i początków XVIII w. Jego autorem mógł być jeden z hugenockich inżynierów w służbie pruskiej.
Remains of medieval and early modern fortifications in Stargard erected between the 13th and the 16th centuries and modernised during the Thirty Years’ War survived down to out times. After the war ended Branderburg and Prussian engineers drawn three plans for the modernisation of fortifications. The most interesting one envisaged the transformation of Stargard into a regular, spacious stronghold. The plan displays solutions characteristic of West European fortifications (French and Dutch) from the second half of the 17th and the beginning of the 18th century. Its author might have been one of Huguenot engineers in Prussian service.
URI: http://hdl.handle.net/10593/24074
Appears in Collections:Artykuły naukowe (CP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Stargardia Podruczny.pdf355.22 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.