Rozwój cyfrowych zasobów kultury finansowany ze środków europejskich w ramach projektów bibliotek i innych podmiotów sektora kultury

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018
Advisor
Editor
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu
Title alternative
The development of digital cultural resources financed from the European funds in the framework of projects implemented by libraries and other entities in the culture sector
Abstract
Artykuł prezentuje potencjalne źródła finansowania działań związanych z rozwojem cyfrowych zasobów kultury, możliwych do realizacji w ramach projektów indywidualnych i wspólnych podmiotów sektora publicznego, ze środków znajdujących się w dyspozycji programów operacyjnych. Dokonano w nim także analizy i syntezy szczegółowych opisów osi priorytetowych wybranych programów w celu identyfikacji podmiotów wsparcia, wysokości dofinansowania, priorytetów, działań i poddziałań, w ramach których istnieje możliwość finansowania rozwoju zasobów kultury w wersji elektronicznej. Przegląd regionalnych i krajowych programów operacyjnych unijnej perspektywy finansowej na lata 2014–2020 wskazuje m.in. na możliwość pozyskania środków unijnych na rozwój zasobów bibliotecznych, archiwalnych i muzealnych w wersji cyfrowej. Środki europejskie na cyfryzację zasobów kultury powinny być przede wszystkim pozyskiwane przez szeroko rozumiane partnerstwa podmiotów działających bezpośrednio i pośrednio na rzecz kultury. Stwarza to niepowtarzalną szansę wspólnego działania na rzecz zachowania cennych zasobów o charakterze zarówno kulturalnym, jak i naukowym. Istotny jednak jest fakt, że realizacja przedsięwzięć służących cyfryzacji zasobów publicznych finansowana z funduszy europejskich związana jest z koniecznością zapewnienia wkładu własnego pochodzącego ze środków krajowych znajdujących się co do zasady w dyspozycji podmiotów wspólnie realizujących projekty.
The article presents potential financing sources of the activities related to the development of digital cultural resources, which can be obtained within individual projects and common public sector entities from the funds at the disposal of operational programmes. An analysis and a synthesis of detailed descriptions of the priority axes of the selected programmes have also been made herein to serve identification of the entities providing support, the amount of funding, priorities, activities and subactivities, the scope of which gives a possibility of financing the development of cultural resources in a digital form. An overview of regional and national operational programmes from the EU financing perspective for years 2014–2020 points to a possibility of obtaining European funding of archival and museum library resources in a digital version. The European funds for the digitization of cultural resources should be, first of all, obtained by means of a broadly understood partnership of the entities working directly or indirectly for the culture. It creates a unique opportunity for a joint action with a goal of preserving valuable resources, both cultural and scientific. However, an important fact is that an implementation of projects for the digitization of public resources financed form the European funds is connected with the necessity of ensuring an own contribution from national sources, which are, as a rule, at the disposal of entities implementing joint projects.
Description
Sponsor
Keywords
cyfrowe zasoby kultury, digital cultural resources, środki europejskie, European funds, projekty biblioteczne, library projects, podmioty sektora kultury, culture sector entities
Citation
Jazdon K., red. nauk., Biblioteka naukowa: czy jeszcze naukowa? Poznań: Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, 2018, s.269-280.
DOI
Alternative location
Creative Commons License