Książki/rozdziały (Bib)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 54
 • Item
  Typologia zapisków o poznańskiej proweniencji w kalendarzach wielorocznych z XVI wieku. Rekonesans
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2019) Wójcik, Rafał
  Artykuł omawia sześć podstawowych typów zapisek rękopiśmiennych, które można było wyodrębnić na podstawie lektury sześciu zachowanych szesnastowiecznych efemeryd (kalendarzy wielorocznych) w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu. Właścicielami i autorami zapisek diariuszowych w tych efemerydach byli: Jan Żdżarowski, Kasper Goski, Adam Paulini z Pobiedzisk, niezidentyfikowany jezuita oraz co najmniej dwóch innych mieszkańców szesnastowiecznego Poznania, z których jeden mógł być lekarzem. Wszyscy autorzy i pierwsi właściciele efemeryd związani byli z Poznaniem, a także stanowili ówczesną elitę miasta (byli w przeważającej części bądź duchownymi, bądź medykami). Wyodrębniono sześć podstawowych typów marginaliów i rękopiśmiennych świadectw korzystania z druków oraz zwrócono uwagę na fakt, iż niektóre z nich mogą służyć pomocą przy identyfikacji kalendarzy i diariuszów pozbawionych jednoznacznych znaków proweniencyjnych.
 • Item
  Akademia Królewska
  (Wydawnictwo Miejskie Posnania, 2021) Skutecki, Jakub
  Pierwsza część książki „Collegium Minus w Poznaniu” wydanej w serii „Zabytki Poznania” poświęcona historii i architekturze siedziby pruskiej Akademii Królewskiej, która po I wojnie światowej stała się jednym z głównych gmachów Uniwersytetu Poznańskiego. Kompleks składający się z reprezentacyjnej Auli i budynku dydaktyczno-administracyjnego pierwotnie stanowił istotny element zaprojektowanego na początku XX wieku założenia architektoniczno-urbanistycznego tzw. Dzielnicy Zamkowej, po przejęciu przez władze polskie – jako Collegium Minus – stał się emblematem akademickiego Poznania.
 • Item
  Porajmos versus Holokaust. Wokół komiksu The Last Outrage. Story of Dina Gottliebova-Babbitt Rafaela Medoffa, Neala Adamsa i Joego Kuberta
  (Fundacja Instytut Kultury Popularnej, Biblioteka Uniwersytecka [Poznań], 2021) Wójcik, Rafał; Traczyk, Michał
  The study refers to a short comics regarding portraits of Sinti from Auswchitz-Birkenau, pictures by Dina Gottliebova-Babbitt. An author describes deliberate silences in the comic, a tendentious depiction of the whole tragic story. The article refers to three sides of the dispute - the artist (Dina Gottliebova), the Auschwitz Museum, as well as the Roma community. The dangers at the level of school education of young people associated with the one-sided and tendentious presentation of very difficult topics in works of popular culture are also indicated.
 • Item
  Die Kaiser-Wilhelm-Bibliothek in Posen
  (Verlag Ludwig, 2020) Skutecki, Jakub; Beuckers, Klaus Gereon; Meyer, Nils; Lindenhayn-Fiedorowicz, Agnieszka
  Historia powstania Biblioteki im. Cesarza Wilhelma w Poznaniu na przełomie XIX i XX wieku, oraz opis architektoniczny i funkcjonalny gmachu wznoszonego w gęsto zabudowanym centrum miasta.
 • Item
  Biblioteki w procesach naukowych
  (Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, 2018) Wojciechowski, Jacek
  Obok dotychczasowych badań dedukcyjnych, opartych na weryfikacji hipotez, realizuje się teraz również dynamiczne procesy naukowe: indukcyjne, polegające na dialogowym dochodzeniu do konkluzji. Wsparcie bibliotek polega na dostarczaniu zweryfikowanych informacji oraz materiałów, a także na opracowaniu specjalnych programów elektronicznych. Dla form nowych możliwa jest aranżacja dyskusji bezpośrednich lub online. W ofercie końcowej mieszczą się zaś: archiwizacja wyników w repozytoriach, edycje drukowane (za odpłatnością), opracowanie, rozpowszechnianie oraz międzybiblioteczna i otwarta promocja. Współpraca bibliotek z ich uczelniami jest więc obligatoryjna. A oprócz wspierania badań biblioteki naukowe powinny też realizować badania własne – samodzielnie.
 • Item
  Działalność naukowa Biblioteki Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
  (Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, 2018) Piotrowska, Ewa
  W artykule przedstawiono realizację zadań naukowych w systemie biblioteczno-informacyjnym Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (UP). Zaprezentowano zakres czynności na stanowisku sekretarza naukowego Biblioteki Głównej UP oraz obowiązujące na uczelni zasady powoływania osób na stanowiska bibliotekarzy dyplomowanych. Poddano analizie różne formy działalności naukowej: organizowane w bibliotece konferencje, seminaria, warsztaty dla bibliotekarzy, czasopismo elektroniczne i monografie wydawane przez bibliotekę, publikacje naukowe bibliotekarzy, udział w projektach, współpraca z bibliotekami zagranicznymi.
 • Item
  Działalność badawcza bibliotekarzy w świetle publikacji w czasopismach naukowych
  (Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, 2018) Dziak, Joanna
  Jednym z zadań biblioteki naukowej jest prowadzenie działalności naukowo-badawczej w zakresie bibliotekoznawstwa i dziedzin pokrewnych, a także w zakresie dziedzin nauki obsługiwanych przez bibliotekę. Zadanie to powinno być realizowane przez bibliotekarzy i dokumentalistów dyplomowanych, pracowników ze stopniem naukowym oraz aspirujących do awansu zawodowego. Na podstawie publikacji w czasopismach naukowych z zakresu bibliologii i informacji naukowej przeanalizowałam tematykę badań prowadzonych w polskich bibliotekach i podjęłam próbę określenia wkładu poszczególnych instytucji w rozwój polskiego bibliotekoznawstwa i nauk pokrewnych. Zwróciłam także uwagę na zagadnienie współpracy w działalności badawczej bibliotekarzy.
 • Item
  Misja wspierania nauki a misja społeczna bibliotek szkół wyższych – relacje i znaczenie w świetle badań funkcjonalności i wpływu
  (Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, 2018) Derfert-Wolf, Lidia
  W artykule przedstawiono cele i zadania wypełniania misji bibliotek szkół wyższych – wspierania nauki i edukacji oraz misji społecznej. Aktywności bibliotek w tym zakresie przeanalizowano w świetle strategii działania bibliotek oraz trendów ich rozwoju. Zaprezentowano modele badania funkcjonalności i wpływu bibliotek oraz przykładowe wskaźniki funkcjonalności dla polskich bibliotek szkół wyższych z projektu Analiza funkcjonowania bibliotek naukowych (AFBN).
 • Item
  Działania naukowe pracowników Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu w ostatnich dziesięciu latach (2007–2016) – analiza i efekty
  (Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, 2018) Jazdon, Krystyna; Szulc, Aleksandra
  Biblioteka naukowa funkcjonuje w otoczeniu stworzonym przez warunki prawne, statut uczelni, regulaminy oraz misję biblioteki. Organizuje dostępy do wiedzy, podejmuje działania dydaktyczne, promuje naukę. Zapewnia wysokiej jakości obsługę użytkowników, a pracownicy systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe. Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu współpracuje ze środowiskiem nauki i kultury, aktywnie włącza się w działania wspomagające budowanie społeczeństwa wiedzy.
 • Item
  Bibliotekarz – partnerem wspierającym pracowników naukowych i dydaktycznych w Politechnice Lubelskiej
  (Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, 2018) Pomorska-Kowalczyk, Anna; Wójcik, Justyna
  W bibliotekach akademickich w ramach działalności statutowej podejmowanych jest wiele przedsięwzięć wspierających naukę i dydaktykę. Organizowany jest warsztat pracy naukowej, dokumentowany jest dorobek naukowy. Biblioteki zaangażowane są również w prace związane z oceną parametryczną jednostek naukowych oraz coraz częściej włączane są w działalność wydawniczą uczelni. Prowadzą też własną działalność dydaktyczną. Poza regularnymi zajęciami dla studentów z zakresu wiedzy o zasobach i usługach biblioteki oraz informacji naukowej organizowane są seminaria z zakresu parametryzacji, open access i prawa autorskiego dla kadry naukowej. Autorki, na przykładzie działalności biblioteki Politechniki Lubelskiej, podjęły próbę przedstawienia roli biblioteki naukowej w funkcjonowaniu uczelni.
 • Item
  Bazy publikacji pracowników w ocenie sprawozdawców wydziałowych
  (Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, 2018) Maćkiewicz, Katarzyna
  Jednostki naukowe finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zostały zobowiązane do składania sprawozdań z publikacji pracowników zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie Systemu Informacji o Nauce. Niniejszy akt prawny m.in. określa terminy, zakres danych o publikacjach oraz miejsce deponowania sprawozdań. Nie reguluje sposobu gromadzenia danych, dlatego też uczelnie korzystają z komercyjnych programów baz danych, tworzą własne systemy lub indeksują dane jedynie w Polskiej Bibliografii Naukowej. Na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie dorobek naukowy jest wprowadzany do dwóch baz: Polskiej Bibliografii Naukowej i systemu Expertus firmy Splendor. Pomimo iż każdy z tych programów dostosowany jest do wymogów stawianych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, to osoby odpowiedzialne za wywiązywanie się z obowiązku ustawodawczego widzą niedoskonałości tych baz. Wśród sprawozdawców wydziałowych przeprowadzono badania, które miały na celu ocenę Bibliografii Publikacji Pracowników Uniwersytetu Warmińsko- -Mazurskiego w Olsztynie oraz Polskiej Bibliografii Naukowej.
 • Item
  Pokolenia Y i Z w bibliotece akademickiej. Wybrane aspekty działalności Biblioteki Głównej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
  (Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, 2018) Nowakowska, Kinga; Olejnik, Dorota
  Użytkownicy bibliotek akademickich to dziś przede wszystkim pokolenia Y i Z. Mają oni swoje potrzeby informacyjne, którym towarzyszą określone zachowania. Artykuł jest próbą ich opisania, jak również analizą problemu, czy i jak biblioteka akademicka odpowiada na te potrzeby. Czy oprócz ich zaspokajania wpływa też na ich kształtowanie? Czy biblioteka akademicka pozostaje nadal ważnym zapleczem informacyjnym? Starano się pokazać, jak dużym wyzwaniem dla bibliotekarzy jest dostosowanie oferty bibliotek akademickich do potrzeb nowej generacji czytelników. Zawarte w artykule tezy sformułowano na podstawie literatury przedmiotu. Do ich zilustrowania wykorzystano przykład Biblioteki Głównej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy (BG UTP). Artykuł powstał na podstawie analizy literatury przedmiotu, sprawozdań rocznych BG UTP, strony internetowej BG UTP oraz profilu w serwisie społecznościowym Facebook.
 • Item
  Witryna biblioteki 2.0 w przestrzeni cyfrowej. Skuteczność promocji, udostępnienia i organizacji oferty bibliotecznej w pomiarach Google Analytics na przykładzie Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu
  (Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, 2018) Szerksznis, Żaneta
  W przestrzeni cyfrowej witryna/portal biblioteki akademickiej ma do spełnienia wiele funkcji realizujących potrzeby społeczności akademickiej, tzw. wartości dodanej, celów i misji uniwersytetu. Tradycyjnie witryna biblioteki związana jest z usługami bibliotecznymi, a obecnie to tzw. 2D: discovery and delivery – odkrywanie i dostarczanie zasobów, szkolenia, zapisy i wypożyczenia, komunikacja z czytelnikami, biblioteki cyfrowe i repozytoria. Wszystkie te usługi realizowane są zdalnie z użyciem programów informatycznych. Portal, wspierany przez kanały społecznościowe oraz nowe media w sieci, promuje działania kulturotwórcze biblioteki jako miejsca i przestrzeni spotkań, uczenia się, nauczania i badań. Biblioteka tworzy przestrzeń cyfrową w modelu biblioteki 2.0 z interakcją, multimedialnością i partycypacją użytkowników. Pomiary Google Analytics pozwalają na przyjrzenie się naszym wirtualnym użytkownikom i analizę realizacji celów stawianych witrynie biblioteki akademickiej, skoncentrowanej na udostępnianiu i dzieleniu się informacją i wiedzą.
 • Item
  „Będzie pan zadowolony” – czy i jakie oczekiwania czytelnicze są realizowane w bibliotece uczelnianej
  (2018) Poślada, Urszula
  W artykule omówiono zadania realizowane przez biblioteki uczelniane na przykładzie Biblioteki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, zadania zarówno wspomagające działalność naukową i dydaktyczną uniwersytetu, jak również wpływające na szeroko pojętą działalność edukacyjną, zgodną ze statutowymi celami biblioteki uczelnianej, która pełni funkcję instytucji naukowej, czyli służy potrzebom nauki i kształcenia, a także prowadzi działalność edukacyjną i popularyzatorską w środowisku uczelnianym. Tekst jest próbą odpowiedzi na pytanie, czy i w jakim stopniu potencjał biblioteki jest wykorzystywany w rozwoju naukowym rodzimej uczelni oraz w jakim stopniu podjęte już przez bibliotekę działania bibliograficzne, dokumentacyjne, naukowo-badawcze są wykorzystywane przez pracowników naukowych uczelni.
 • Item
  Jak powstaje „Polska Bibliografia Literacka”? Znaczenie współpracy z bibliotekami naukowymi
  (Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, 2018) Jaworska, Karolina
  „Polska Bibliografia Literacka” (PBL) ze względu na zakres czasowy – od 1944 roku – oraz przedmiotowy – zbiera różnorodne typy materiałów dotyczących szeroko pojętej polskiej kultury literackiej – jest unikatową bazą bibliograficzną. Jako publikacja książkowa ukazywała się w latach 1954–2000 (roczniki 1944/1945–1988). W 1998 roku ze specjalistycznej bibliografii, wydawanej w małym nakładzie, przekształciła się w powszechnie dostępną elektroniczną bazę danych (obejmuje roczniki 1988–2003, co daje ponad 600 tys. zapisów bibliograficznych). Obecnie do każdego rocznika „Polskiej Bibliografii Literackiej” wprowadzanych jest ok. 6700 zapisów książek. Ponadto z autopsji opracowywanych jest ponad 800 tytułów czasopism. Jednym z podstawowych źródeł informacji o książkach i czasopismach polskich oraz zagranicznych będących w kręgu zainteresowań „Polskiej Bibliografii Literackiej” jest „Przewodnik Bibliograficzny” wydawany przez Bibliotekę Narodową w Warszawie. Z tej biblioteki przejmowane są także informacje o polonikach zagranicznych. Duże znaczenie ma również współpraca z innymi bibliotekami. Opracowując czasopisma, zespół Pracowni Bibliografii Bieżącej IBL PAN, w której powstaje PBL, korzysta z zasobów krajowych bibliotek uniwersyteckich, publicznych i instytucji kultury. Nieocenioną pomocą jest również możliwość korzystania z zasobów bibliotek cyfrowych. W artykule omówione zostaną dotychczasowa współpraca Pracowni Bibliografii Bieżącej IBL PAN z poszczególnymi bibliotekami oraz możliwości jej rozwoju.
 • Item
  Budowanie kapitału społecznego przez biblioteki akademickie
  (Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, 2018) Wojciechowska, Maja
  Współczesne biblioteki naukowe stają przed nowymi wyzwaniami, które są wynikiem zmiany społeczeństwa – jego kształtu, struktury, zwyczajów, potrzeb i wreszcie oczekiwań. Zmiany te implikują innowacje biblioteczne, niezbędne dla sprawnego funkcjonowania tych instytucji. Biblioteki naukowe, do tej pory związane przede wszystkim z macierzystym środowiskiem naukowym i świadczące na jego rzecz usługi informacyjne, coraz częściej otwierają się na klientów zewnętrznych, tworząc zasoby kapitału społecznego. W artykule przedstawiono zagadnienie kapitału społecznego oraz rolę i znaczenie bibliotek akademickich w jego budowaniu.
 • Item
  Współpraca bibliotekarzy województwa zachodniopomorskiego
  (Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, 2018) Różycka, Mirosława
  Współpraca w środowisku bibliotekarskim jest jak najbardziej możliwa. Przykładem takiego dobrze rozumianego współdziałania – i to nie tylko między bibliotekami naukowymi, publicznymi, ale również między bibliotekami działającymi w muzeach czy archiwach – jest Zachodniopomorskie Porozumienie Bibliotek. W artykule przedstawiono powstanie porozumienia, wspólne działania oraz wymierne efekty współpracy. Opisano także współpracę wykraczającą poza granice regionu i kraju.
 • Item
  Działalność kulturotwórcza i jej rola w bibliotece naukowej na przykładzie Biblioteki Politechniki Lubelskiej
  (Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, 2018) Panasiewicz, Katarzyna; Tomczak, Łukasz
  W artykule prezentowane są działania i propozycje upowszechniania kultury realizowane w Bibliotece Politechniki Lubelskiej, dające możliwość rozwoju osobom korzystającym z jej usług i bibliotekarzom. Inicjatywy te uzupełniają i poszerzają ofertę biblioteki oraz stanowią szansę na integrację ze środowiskiem akademickim.
 • Item
  Bibliotekarze akademiccy inicjatorami działań kulturalnych w organizacji uczącej się – na przykładzie Biblioteki Politechniki Łódzkiej
  (Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, 2018) Kołodziejczyk, Edyta
  Biblioteki akademickie nie mogą utrwalać dawnego statusu (pozycji w otoczeniu), lecz ciągle muszą poszukiwać nowych, efektywniejszych form, które mogą zapewnić im wysoki poziom sprawności. Jeśli chcą się wyróżniać na tle innych instytucji, powinny pokazać swoją innowacyjność i elastyczność. Menedżer biblioteki (dyrektor) jest zobowiązany zarządzać w sposób wynikający z pozytywnego podejścia do twórczych wysiłków pracowników i traktować ludzi jako najważniejszy intelektualny majątek, stwarzając im możliwości ujawnienia ich kreatywności i zaangażowania. Nową kulturę kierowania wprowadzają organizacje uczące się. Organizacja ucząca się opiera się na założeniach podkreślających znaczenie kapitału ludzkiego. W związku z tym coraz większą uwagę przywiązuje się do ludzi z dużą wyobraźnią i inwencją twórczą. Celem artykułu jest prezentacja działań kulturalnych zainicjowanych przez pracowników Biblioteki Politechniki Łódzkiej.
 • Item
  W poszukiwaniu remedium na wielofunkcyjność bibliotekarzy: Oddział Promocji, Wystaw i Współpracy Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie i jego zadania jako instytucjonalna próba wyjścia z impasu
  (Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, 2018) Kościelniak-Osiak, Agnieszka
  Biblioteki naukowe, pragnąc realizować postulaty badawcze oraz plany indywidualnego rozwoju naukowego pracowników, konfrontowane są z szeregiem nowych dodatkowych absorbujących zadań, nowymi koncepcjami funkcjonowania bibliotek, rozwojem pojęcia usług bibliotecznych i rozwojem technologicznym. Biblioteki mierzą się dodatkowo z problemem pozyskiwania środków zewnętrznych, zarządzają nimi w czasochłonnym i zbiurokratyzowanym procesie. Zabiegając o fundusze zewnętrzne, rozszerzają często pola działalności – od tych związanych z popularyzacją wiedzy po te charakterystyczne dla szeroko pojętej funkcji kulturotwórczej. Oddział Promocji, Wystaw i Współpracy (obok Oddziału Projektów Celowych i Funduszy Zewnętrznych BUW) powołany został, aby choć w części przejąć zadania wynikające z tych nowych wyzwań z ramion przeciążonych bibliotekarzy z pozostałych oddziałów biblioteki.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego