Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/24326
Title: Gra biblioteczna w pracy bibliotekarza jako narzędzie kształcenia kompetencji i forma aktywizacji użytkowników biblioteki
Other Titles: A library game at the work of a librarian, as a tool of developing competence and a form of activation for library users
Authors: Kościńska-Jawień, Hanna
Mól, Katarzyna
Keywords: biblioteka naukowa
scientific library
gra biblioteczna
library game
grywalizacja
gamification
generacja Google
Google generation
kompetencje czytelnicze
competence of readers
aktywizacja czytelników
activation of readers
Issue Date: 2018
Publisher: Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu
Citation: Jazdon K., red. nauk., Biblioteka naukowa: czy jeszcze naukowa? Poznań: Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, 2018, s.249-259.
Series/Report no.: Prace Naukowe Biblioteki Uniwersyteckiej;33
Abstract: W warunkach dynamicznych przemian społeczno-kulturowych i postępującej cyfryzacji zmieniają się rola i postrzeganie bibliotek naukowych. Biblioteki coraz częściej szukają nowych form kontaktu z czytelnikiem, wprowadzając rozwiązania spoza tradycyjnego bibliotekarstwa. Zmienia się także zakres usług i rola bibliotekarza jako administratora informacji. Kluczowym elementem stają się właściwie prowadzona komunikacja i kształtowanie nowych kompetencji czytelniczych. Współczesne biblioteki mają do czynienia z klientem nowej generacji, przyzwyczajonym do posługiwania się nowymi technologiami. Spośród wielu nowych narzędzi, które wkroczyły w biblioteczną codzienność, pojawiła się również gra, stosująca metody grywalizacji. Biblioteki naukowe i uniwersyteckie w Polsce adaptują metody gier do swojej pracy, wykorzystując elementy edukacyjne, informacyjne i komunikacyjne. Biblioteka Główna Uniwersytetu Pedagogicznego podjęła próbę organizacji gry w środowisku akademickim. Projekt Wkręceni w Bibliotekę to gra adresowana do studentów, której celem jest promocja i popularyzacja biblioteki przez rywalizację i aktywne spędzanie czasu.
In the conditions of dynamic socio-cultural changes and progressive digitization, the role and perception of scientific libraries is under constant change. Libraries are increasingly looking for new forms of contact with the reader, introducing solutions from outside traditional librarianship. The range of services and the role of the librarian as an information administrator are also changing. The proper communication and shaping of new reading competences becomes the key element. Modern libraries are dealing with a new generation of customers, accustomed to using new technologies. Among the many new tools that have entered the library everyday life: a game has also appeared, using methods of gamification. The scientific and university libraries in Poland adapt the methods of games to their work, using elements of education, information and communication. The Main Library of the Pedagogical University has made an attempt to organize the game in the academic environment. Project under the title Wkręceni w Bibliotekę is a game addressed to students whose aim is to promote and popularize the Library through competition and active spending of time.
URI: http://hdl.handle.net/10593/24326
ISBN: 9788360961162
ISSN: 0860-1933
Appears in Collections:Książki/rozdziały (Bib)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20.pdf1.64 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons