Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/2438
Title: Społeczne konstrukcje podejść do uczenia się. Między kulturą linearną a kulturą klikania
Other Titles: Social constructs of approaches to learning. Between the linear culture and the culture of clicking
Authors: Klichowski, Michał
Advisor: Krauze-Sikorska, Hanna. Promotor
Keywords: Uczenie się
Learning
Społeczny konstruktywizm
Social constructivism
Socjologia wiedzy
Sociological theory of knowledge
Kultura klikania
Culture of clicking
Issue Date: 23-Apr-2012
Abstract: Czym jest uczenie się człowieka? Dlaczego ludzie uczą się w różny sposób? Czy sytuacja społeczna może kształtować podejścia do uczenia się? Czy podejścia do uczenia się mogą mieć konstytucję historyczną? Jak podejście do uczenia się wpływa na kształt ludzkiej biografii? Próba odpowiedzi na pytania stanowiła cel tej pracy. W pracy postawiono hipotezę zakładającą, że podejścia do uczenia się są konstruowane społecznie. Procedurą sprawdzenia tej hipotezy była analiza sposobów uczenia się (rodzajów podejść do uczenia się) młodzieży posiadającej odmienny kapitał kulturowy. Gdyby okazało się bowiem, że osoby o odmiennym kapitale kulturowym uczą się inaczej, można by stwierdzić, że podejścia do uczenia się są społecznymi konstrukcjami. Praca stanowi rodzaj projektu ukierunkowanego na inne odczytanie teorii uczenia się. Inne, bo z jednej strony ukierunkowane socjologicznie, z drugiej natomiast wykorzystujące bardzo rzadko stosowane w pedagogice narzędzie – autorski program komputerowy. Jest ona także pewną próbą odejścia od konwencji pisania o uczeniu się. Najważniejszym wnioskiem z badań jest potwierdzenie stawianej w dysertacji hipotezy. Podejścia do uczenia się są konstruowane społecznie – większość młodzieży o niskim kapitale kulturowym uczy się w sposób linearny, natomiast większość tej o wysokim – klikany.
What is human learning? Why do people learn in different ways? Can a social situation mould approaches to learning? Can approaches to learning have historical constitution? How does an approach to learning influence a person’s biography? The aim of this paper is to make an attempt at answering these questions. The paper poses a hypothesis assuming that approaches to learning are socially moulded. The procedure for verifying this hypothesis was an analysis of learning ways (types of approaches to learning) of young people with a different cultural capital. If it was found that people with a different cultural capital learn in a different way, it could be claimed that approaches to learning are social constructs. The paper is a project directed at a different reading of the theory of learning. It is different because, on the one hand, it is sociologically-oriented and, on the other hand, it uses a tool that is rarely applied in pedagogy – an original computer program. The paper is also an attempt at departing from conventional writing on learning. The most important conclusion from the research is the confirmation of the hypothesis formulated in the dissertation. Approaches to learning are socially constructed – most young people of a low cultural capital learn in a linear way, whereas most of those with a high cultural capital learn in a clicking way.
Description: Wydział Studiów Edukacyjnych: Zakład Teoretycznych Podstaw Edukacji
URI: http://hdl.handle.net/10593/2438
Appears in Collections:Doktoraty (WSE)
Doktoraty 2010-2021 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
michal_klichowski.pdf
  Restricted Access
4.73 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.