Doktoraty (WSE)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 158
 • Item
  Kompetencje menedżerskie dyrektorów szkół. Socjopedagogiczne studium zarządzania polską szkołą
  (2023) Wieczorek, Emilia; Banaszak, Sławomir
  Problematyka zawarta w pracy dotyczy kompetencji menedżerskich dyrektorów współczesnych szkół w świetle literatury przedmiotu oraz własnych badań empirycznych. Celem pracy jest pogłębienie wiedzy na temat określonych predyspozycji dyrektorów, jako kompetentnych i profesjonalnych liderów, będących jednocześnie kierownikami, menedżerami oraz przywódcami szkoły. Badania w tym zakresie mają za zadanie poznanie opinii dyrektorów na temat tej problematyki, dokonanie analizy pozyskanego materiału oraz opracowanie wniosków poszerzonych dodatkowo o implikacje praktyczne, mające na celu próbę konstrukcji kategorii kompetencji menadżerskich. Komponenty tej kategorii to kompleksowość oraz interdyscyplinarna wiedza i umiejętności, aktywne słuchanie, otwartość na zmianę i planowanie wizji rozwoju placówki, elastyczność czasowa, inteligencja emocjonalna, odpowiedzialność. Przeprowadzone badania mają charakter jakościowy oraz plasują się w obszarze badań eksplanacyjnych. W postępowaniu badawczym zastosowano technikę indywidualnych wywiadów pogłębionych. Analiza zebranego materiału jest kontekstowa, czyli bazuje na wiedzy zaprezentowanej w teoretycznych częściach rozprawy. Badania dotyczyły wyselekcjonowanej grupy dyrektorów poznańskich szkół publicznych i zbiegły się czasem czasie z lockdownem spowodowanym pandemią covid-19, zostały więc wzbogacone o szczególną i nietypową perspektywę w zarządzaniu szkołami. Wnioski wynikające z badań wykazują, że dyrektorzy dzisiejszych szkół jako jej menedżerowie, kierownicy i przywódcy, mają wiele różnorodnych obowiązków, stawiane są przed nimi zróżnicowane wymagania, a pełniona przez nich funkcja stale ewoluuje. Wzmożonej uwagi wymaga obszar kształcenia oraz zawodowego doskonalenia dyrektorów w zakresie menedżerskim. Podejmowanie praktycznych działań, wspierających dyrektorów szkół powinno stanowić istotne zadanie dla władz oświatowych zarówno na poziomie lokalnym, jak i krajowym. The issues in the thesis concern the managerial competencies of modern school principals in light of the scholarly literature and my empirical research. The work aims to deepen the knowledge about the specific predispositions of headteachers as competent and professional leaders who are simultaneously managers and leaders of the school. Research in this area is aimed at getting to know the opinions of head teachers on this issue, analysing the obtained material and developing conclusions additionally extended by practical implications aimed at attempting to construct a category of managerial competencies. The components of this category are comprehensiveness and interdisciplinary knowledge and skills, active listening, openness to change and planning a vision for the institution’s development, time flexibility, emotional intelligence, and responsibility. The conducted research is qualitative and falls within the field of explanatory study. The research procedure used the technique of individual in-depth interviews. The analysis of the collected material is contextual, i.e., based on the knowledge presented in the theoretical parts of the dissertation. The research concerned a selected group of head teachers of Poznan public schools. It coincided with the lockdown caused by the covid-19 pandemic, so it was enriched with a unique and unusual perspective on school management. The research conclusions show that the head teachers of contemporary schools, as their managers and leaders, experience a multitude of different duties and requirements, and their role is constantly evolving. The education and professional development of principals in the management field require increased attention. Taking practical action to support head teachers should be an essential task for education authorities at both local and national level
 • Item
  Przetrwałe zaburzenia wymowy a integracja szkolna i osiągnięcia szkolne uczniów kończących etap edukacji wczesnoszkolnej
  (2023) Trębacz-Ritter, Agata; Chrzanowska, Iwona
  Dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość modyfikuje warunki dla szeroko rozumianego rozwoju mowy, w tym dla rozwoju artykulacji, prowadząc w konsekwencji do wzrostu liczby dzieci wymagających wsparcia logopedy na różnych etapach życia, już od okresu niemowlęcego. Chociaż przyjmuje się, że rozwój systemu fonetyczno-fonologicznego języka polskiego powinien zakończyć się u progu przejścia na etap edukacji wczesnoszkolnej, czyli ok. 7. roku życia, to jednoczesne próby szacowania skali występowania zaburzeń wymowy sugerują, że mogą one dotyczyć nawet 47% uczniów w wieku 7-9 lat. W niniejszej pracy zasugerowano, aby na kształt dwóch pojęć ang. persistent speech sound disorder i ang. residual speech errors, utrzymujące się powyżej granicy rozwoju systemu fonetyczno-fonologicznego zaburzenia realizacji dźwięków mowy nazywać przetrwałymi. Badania pokazują, że uczniowie z przetrwałymi zaburzeniami wymowy w większym stopniu niż rówieśnicy o normatywnym przebiegu rozwoju inwentarza fonemów narażeni są na obniżenie osiągnięć, szczególnie w obszarze umiejętności czytania i pisania czy relacji rówieśniczych. Z drugiej jednak strony podkreśla się, że charakter i skala ewentualnego ryzyka niepowodzeń szkolnych mogą różnić się u poszczególnych uczniów, w zależności od uwarunkowań indywidualnych, obejmujących m.in. podłoże zaburzenia wymowy czy uwarunkowań środowiskowych, związanych m.in. ze statusem socjoekonomicznym rodziny. Z tego powodu nadrzędnym celem zrealizowanych badań było rozpoznanie poziomu osiągnięć szkolnych i integracji szkolnej 18 uczniów kończących etap edukacji wczesnoszkolnej w trzech dopełniających się perspektywach: uczniów, ich rodziców i nauczycieli. W badaniu zjawiska wykorzystano metody badań charakterystyczne dla dwóch odmiennych paradygmatów: pomiar osiągnięć szkolnych (Testy Osiągnięć Szkolnych TOS3) i integracji szkolnej (Kwestionariusz Integracji Uczniów KIU), rozpoznanie samooceny uczuć ucznia w sytuacji mówienia w różnych kontekstach (kwestionariusz obrazkowy SPAA-C) i wywiad swobodny ukierunkowany. Zastosowanie modelu badań mieszanych ze strategią zbiorowego (równoległego) studium przypadku, utworzonego w oparciu o kryterium maksymalnego zróżnicowania przypadków, umożliwiło podjęcie próby lepszego rozumienia heterogeniczności grupy badanych dzieci. Chociaż każdy z badanych przypadków był rozpatrywany indywidualnie w ramach opisu profilu funkcjonowania ucznia, to podjęta próba analizy przekrojowej zgromadzonego materiału empirycznego umożliwiła rozpoznanie pewnych ogólnych tendencji, które mogą stanowić punkt wyjścia do dalszej eksploracji pola problemowego i projektowania innych badań naukowych np. w paradygmacie nomotetycznym. Implementacja modelu edukacji wysokiej jakości dla wszystkich kształtuje przestrzeń dla wsparcia wszystkich uczniów, w tym uczniów z zaburzeniami wymowy, a szkolna ocena funkcjonalna, którą cechuje przede wszystkim wielokontekstowość, prognostyczność i ciągłość umożliwia projektowanie rozwiązań dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb i możliwości. W oparciu o zebrane dane można sądzić, że oprócz dobrze zaplanowanej terapii logopedycznej niezbędne jest więc rozpoznanie funkcji, jaką w życiu uczniów mogą pełnić utrzymujące się problemy w produkcji dźwięków mowy, aby zapewniać odpowiedni poziom ukierunkowanego wsparcia w warunkach szkolnych. A large number of children who need school-based speech-language pathologists' support is a growing problem in a school environment. Polish researchers estimate the prevalence of speech sound disorder up to 47% among primary school students aged 7-9 yr. Those children may be at greater risk of educational failures, namely literacy, mathematics, or peer relationships relative to their peers with typical speech. However, nature and the extent of this possible risk can vary significantly from one child to another, depending on the individual and environmental conditions. The present thesis aimed to explore the school integration and academic achievement of 18 third-grade primary school students with speech sound disorders from three complementary perspectives: 1. children, 2. parents, 3. teachers. Applying a mixed methods design with a collective case study strategy helped better understand the children's heterogeneity at different levels. Although each case was primarily considered individually, the cross-case analysis identified some overall tendencies applicable to children who participated in the study. Those subjects with higher academic achievements were more likely to have an articulation disorder without a significant deficit in phonological processing. In turn, those with a distinct phonological deficit were characterized with lower educational achievements. However, most of children felt well-integrated with their peers, which might be partially explained by the teachers’ supportive attitude or by the observed general diversity among children in the classroom. The overall research results may support the need for a continuous functional assessment of all children with speech sound disorders according to their individual, diverse needs and abilities. It seems that apart from well-planned speech therapy, it is essential to recognize the role that persistent problems in speech production may play in children's school life, to ensure appropriate support on time.
 • Item
  Społeczne funkcje edukacji wczesnoszkolnej w Finlandii. Egalitaryzm - Sisu - doskonałość
  (2023) Adamczewski, Jakub; Gromkowska-Melosi, Agnieszka; Kanclerz, Bożena
  Rozprawa doktorska podejmuje problematykę społecznych funkcji edukacji wczesnoszkolnej w fińskim systemie edukacji. Niniejsza praca składa się z dwóch części. W pierwszej zawarto analizę teoretyczną, w której wyjaśniono istotę społecznych funkcji edukacji, ideologii edukacyjnych oraz słów kluczowych w rozprawie: egalitaryzm, Sisu, doskonałość. Dokonano również charakterystyki fińskiego systemu oświaty, ze szczególnym uwzględnieniem pierwszego etapu edukacyjnego. W części empirycznej znalazła się prezentacja metodologicznej koncepcji pracy, opis, analiza i prezentacja wyników przeprowadzonych badań własnych w uniwersyteckich szkołach ćwiczeń w Finlandii. Uzyskane dane pozwoliły na wskazanie na implikacje pedagogiczne dla praktyki edukacyjnej w kontekście polskiej edukacji wczesnoszkolnej. Badania przeprowadzono w języku angielskim w grupie studentów kierunków pedagogicznych, nauczycieli szkół uniwersyteckich oraz wykładowców akademickich. The dissertation addresses the social functions of early childhood education in the Finnish education system. This dissertation consists of two parts. The first part contains a theoretical analysis that explains the essence of the social functions of education, educational ideologies and the key words in the dissertation: egalitarianism, Sisu, excellence. A characterisation of the Finnish education system was also made, with a special focus on the first educational stage. The empirical part included a presentation of the methodological conception of the thesis, a description, analysis and presentation of the results of the own research carried out in university practice schools in Finland. The obtained data made it possible to point out pedagogical implications for educational practice in the context of Polish early childhood education. The research was conducted in English with a group of pedagogical students, university school teachers and university lecturers.
 • Item
  Konstrukcje tożsamości kobiet odbywających karę pozbawienia wolności. Studium socjopedagogiczne na przykładzie Zakładu Karnego w Krzywańcu
  (2023) Biela-Cywka, Magdalena; Gromkowska-Melosik, Agnieszka; Gierczyk, Marcin
  Problematyka pracy związana z przestępczością kobiet pozostaje w kręgu wielu uznanych badaczy. Problem tożsamości skazanych kobiet fascynuje, skupia uwagę, ale także prowadzi do powstania rozmaitych spekulacji. Dotyczą one przyczyn umieszczenia w zakładzie karnym, środowiska w jakim się wychowały, związków partnerskich, poczucia kobiecości, przyczyn popełnienia czynu karalnego, doświadczeń i funkcjonowania w zakładzie karnym. Praca złożona jest z dwóch zasadniczych części. Pierwsza z nich zawiera cztery rozdziały i poświęcona jest wyjaśnieniu najważniejszych pojęć, którymi posługuję się w pracy. Zawiera ona także przegląd wybranych koncepcji przestępczości kobiet oraz rekonstrukcję przepisów wyznaczających prawa przysługujące im podczas odbywania kary pozbawienia wolności Część druga pracy jest poświęcona analizie materiału empirycznego. Poprzedza ją opis podstaw metodologicznych badań własnych. W tym fragmencie pracy opisano zastosowaną w badaniach metodę, oraz scharakteryzowano teren, organizację i przebieg badań oraz próbę badawczą. Następna część zawiera analizę wyników badań własnych autorki, prowadzonych w 2022 roku w Zakładzie Karnym w Krzywańcu. Stanowi ona próbę ukazania czynników mających znaczenie w kształtowaniu się tożsamości kobiet odbywających karę pozbawienia wolności. które odbywają karę pozbawienia wolności w Krzywańcu. Zaprezentowane wyniki, uzyskane w toku badań, pozwalają poznać wizję własnej osoby skazanych kobiet z uwzględnieniem przeszłości, motywacji i sposobu popełnienia czynu karalnego, aspiracji edukacyjnych i zawodowych, wraz z zaplanowaną strategią funkcjonowania po opuszczeniu zakładu karnego. The issue of work related to women's crime remains in the circle of many recognized researchers. The problem of the identity of convicted women fascinates, draws attention, but also leads to various speculations. They concern the reasons for being placed in prison, the environment in which they grew up, partnerships, the sense of femininity, the reasons for committing a criminal act, experiences and functioning in a prison. The work consists of two main parts. The first of them contains four chapters and is devoted to explaining the most important concepts that I use in my work. It also includes a review of selected concepts of women's crime and a reconstruction of the provisions defining their rights while serving a prison sentence The second part of the work is devoted to the analysis of the empirical material. It is preceded by a description of the methodological foundations of the author's own research. This part of the work describes the method used in the research, and characterizes the area, organization and course of research as well as the research sample. The next part contains an analysis of the results of the author's own research, conducted in 2022 in the Prison in Krzywaniec. It is an attempt to show the factors that are important in shaping the identity of women serving a prison sentence. who are serving a prison sentence in Krzywaniec. The presented results, obtained in the course of research, allow us to get to know the vision of the convicted women themselves, taking into account the past, motivation and manner of committing a criminal act, educational and professional aspirations, along with the planned strategy of functioning after leaving prison.
 • Item
  Holistyczny model wsparcia w opiniach i doświadczeniach studentów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (SLD)
  (2023) Mandelblit, Ronit; Krauze-Sikorska, Hanna
  Wyniki wielu badań wskazują na bardzo wysokie prawdopodobieństwo, że dziecko z trudnościami w uczeniu się wyrośnie na dorosłego z tymi trudnościami i napotka trudności w nauce, pracy zawodowej i na rynku pracy. Obecnie obserwuje się wyraźny wzrost liczby studentów z trudnościami w uczeniu się, którzy uczęszczają do instytucji akademickich. Izrael szacuje, że odsetek studentów z trudnościami w uczeniu się na swoich uczelniach wyższych wynosi od 1,5% do 5% zarówno wśród studentów zdiagnozowanych, jak i niezdiagnozowanych. Celem niniejszej pracy doktorskiej było zbadanie postrzegania wkładu Holistycznego Modelu Wsparcia, opartego na programie interwencyjnym, w który zostali wyposażeni studenci z trudnościami w uczeniu się, a także zakresu wpływu tego modelu na poczucie własnej skuteczności w nauce. W studium badano postawy studentów z trudnościami w uczeniu się przed i po udziale w programie interwencyjnym za pomocą dwóch ustrukturyzowanych wywiadów. Wyniki badania ujawniają m.in. różne aspekty rozwoju postrzegania siebie przez studentów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (SLD) w ciągu ich życia. Wyniki badań dowodzą, że niektóre wyobrażenia studentów z SLD na temat trudności w uczeniu się były pozytywne, a niektóre negatywne. Badania rzucają także światło na sposób, w jaki studenci z tymi trudnościami postrzegają samych siebie i jak radzą sobie w różnych cyklach życia nie tylko z programem interwencyjnym, ale także bez niego. Uzyskane wyniki wskazują na potrzebę zmiany istniejącego akademickiego modelu wsparcia studentów z SLD. The results of several studies indicate a very high probability that a child with learning disabilities will grow into an adult with these difficulties and encounter difficulties in learning, professional work, and the job market. There is currently a marked increase in the number of students with learning disabilities attending academic institutions. Israel estimates that the percentage of students with learning disabilities at its higher education institutions ranges from 1.5% to 5% among both diagnosed and undiagnosed students. This dissertation aimed to examine the perceptions of the contribution of the Holistic Support Model, based on the intervention program provided to students with learning disabilities, and the extent to which this model influences students' sense of self-efficacy in learning. The study examined the attitudes of students with learning disabilities before and after participating in the intervention program using two structured interviews. The study's results reveal, among other things, different aspects of the development of self-perceptions of students with specific learning disabilities (SLD) throughout their lives. The findings show that some of the perceptions of students with SLD about learning disabilities were positive, and some were negative. The research also sheds light on how students with these difficulties perceive themselves and how they cope in different life cycles, not only with the intervention program but also without it. The results indicate the need to change the existing academic support model for students with SLD.