Podejście do uczenia się studentów w instytucjach kształcenia nauczycieli w Izraelu i jego związek z wymiarem kulturowym, motywami wyboru kariery i doświadczeniem akademickim

Title alternative

Approach to Learning of students in teachers' training institutions in Israel and its relation to their cultural dimensions, career choice motives, and academic experience

Abstract

Celem niniejszej pracy doktorskiej jest scharakteryzowanie podejścia izraelskich studentów do uczenia się (approach to learning). Podejście studentów do uczenia się konceptualizuje ich sposoby uczenia się oraz kontekst, w którym odbywa się kształcenie. Koncentrując się na studentach z instytucji kształcących nauczycieli zauważono, że wymiary kulturowe odgrywają znaczącą rolę w ich podejściu do uczenia się, nakreślając motywy wyboru kierunku nauczycielskiego oraz postrzeganie ich doświadczeń akademickich w trakcie studiowania. Prezentowane badanie wpisuje się w kontekst interdyscyplinarny, ponieważ oparte zostało na teoriach pedagogicznych (np. szkolenie nauczycieli, podejście studentów do uczenia się i doświadczenia edukacyjne/akademickie), a także uwzględnia teorie i koncepcje socjologiczne (np. wymiary kulturowe Hofstede, społeczno-kulturowe motywy wyboru kariery). Istnieją trzy wyróżniające się podejścia do uczenia się. Surface Approach to Learning (Surface ATL) odnosi się do biernego/pobieżnego uczenia się, niezaangażowanego i bezrefleksyjnego, w którym stosowane są strategie minimalizujące wysiłek, takie jak uczenie się na pamięć, wybiórcze wykonywanie zadań, niewielkie zainteresowanie treścią przedmiotów. Deep Approach to Learning (Deep ATL) - drugie analizowane podejście do uczenia się, charakteryzuje się osobistym zaangażowaniem, chęcią zrozumienia zagadnień i znaczeniem zawodowym, w którym stosuje się głęboką strategię (tj. wyjaśnienie zjawisk za pomocą nauki, integrację pomysłów i koncepcji w ramach zadań i kursów, określanie ogólnych zasad). Achieving Approach to Learning (Achieving ATL) jest motywowane chęcią odniesienia sukcesu, osiągania wysokich ocen i konkurowania z innymi. Strategia polega na użyciu dowolnej techniki, która prowadzi do osiągania celów, nawet przy nierównym i zmiennym poziomie zrozumienia zagadnień. Ten typ podejścia do uczenia się służy jako wskaźnik późniejszej jakości uczenia się i osiągnięć akademickich, a także środek do lepszego zrozumienia procesu kształcenia nauczycieli. Zrozumienie izraelskiej edukacji oraz procesu kształcenia nauczycieli pozwala wskazać na istotne cechy przyszłych nauczycieli w Izraelu, kształt i charakter izraelskiego systemu edukacji oraz izraelskiego społeczeństwa jako całości. Takie zrozumienie jest konieczne w świetle wyzwań społeczno-kulturowych, przed którymi stoi Izrael współcześnie. Zróżnicowane kulturowo społeczeństwo Izraela (narodowo, etnicznie, jak i religijnie), może być czynnikiem przyczyniającym się do niestabilności przyszłości społeczeństwa, co wyraża się także niższymi wskaźnikami aktywności zawodowej, pogłębiającymi się różnicami społeczno-ekonomicznymi i zwiększonym ubóstwem. Różnice w edukacji Izraela odzwierciedlają się w istnieniu odrębnych systemów edukacji, z których niektóre są w mniejszym stopniu regulowane przez państwo, a wiele z nich odstaje w stosunku do oficjalnego systemu edukacji, głównie pod względem jakości i wyników edukacji. W celu złagodzenia wspomnianych wyzwań społecznych, Izrael musi dołożyć wszelkich starań, aby poprawić jakość edukacji, która przyczyni się do podniesienia jakości kapitału ludzkiego. Jestem przekonany, że aby lepiej zrozumieć izraelski system edukacji i jego zdolność do wspierania przyszłych potrzeb społeczeństwa izraelskiego, należy lepiej zrozumieć aktorów systemu edukacji – tj. nauczycieli – ich proces kształcenia i jakość uczenia się. Podejście studentów do uczenia się nie może ignorować empirycznego kontekstu, w którym odbywa się ich kształcenie, jak również, ich orientacja kulturowa i osobiste preferencje. W tym celu zastosowano ilościowe podejście badawcze, oparte na sprawdzonych kwestionariuszach i korelacyjnym wnioskowaniu statystycznym. Zbadano opinie 314 studentów z trzech pluralistycznych i świeckich instytucji kształcenia z północnego Izraela, które są reprezentatywne dla studentów w instytucjach kształcących nauczycieli w Izraelu. Opisowa analiza podejścia studentów do wyników uczenia się sugeruje hierarchię między trzema podejściami. Badani uzyskali wysokie wyniki w podejściu Achieving ATL, nieco niższe w Deep ATL i średnie w Surface ATL. Ponadto, chociaż nie udokumentowano istotnej korelacji między Deep ATL i Surface ATL, Achieving ATL przez studentów, są one dodatnio skorelowane z Deep ATL i odwrotnie, natomiast negatywnie skorelowane z Surface ATL. Wyniki badań stawiają (Achieving ATL) jako kluczowe podejście do uczenia się, ponieważ ucieleśnia niektóre z najbardziej pożądanych aspektów Deep ATL i zmniejsza niepożądane aspekty związane z Surface ATL. Wielokrotne analizy regresji liniowej sugerują, że studenci z Achieving i Deep ATL są podobni pod tym względem, że oba pozytywnie kojarzą się ze środowiskami uczenia się, które promują krytyczne myślenie. Tak więc krytyczne myślenie jest głównym empirycznym aspektem uczenia się akademickiego w celu promowania pożądanych aspektów uczenia się, takich jak wysoki poziom myślenia i umiejętność łączenia pojęć oraz budowania nowej wiedzy. Jednakże analizy sugerują również, że studenci zdobywający Deep ATL pokazują wewnętrzną motywację do nauki, Deep ATL nie jest związany z żadnym innym empirycznym aspektem uczenia się akademickiego, a zamiast tego wiąże się z postrzeganą wrodzoną zdolnością studentów jako motywatorem do wyboru kariery nauczycielskiej i negatywnie wiąże się z orientacjami kulturowymi związanymi z męskością (np. materializm i konkurencyjność). Ponieważ osiągnięcie ATL wiąże się z długoterminową orientacją kulturową i postrzeganym doświadczeniem akademickim promującym dostosowanie zawodowe (ale nie z żadnym subiektywnym motywem zostania nauczycielami), Achieving ATL powinno być postrzegane jako długoterminowe, strategiczne uczenie się, mające na celu promowanie dopasowania zawodowego. Badania pokazały, że Surface ATL studentów jest związany z ich osobistymi motywami przy wyborze kariery nauczycielskiej (tj. kariery, która pozwoli im przeznaczyć więcej czasu i zasobów na osobiste potrzeby oraz pragnienia). Jednak wspomaganie nauczania może pomóc w zmniejszeniu niektórych negatywnych aspektów przypisywanych Surface ATL. Wnioski z badania sugerują, że studentom trudno jest utrzymać wysoki poziom Deep ATL w miarę postępów w nauce i że niektóre różnice w Surface ATL można przypisać cechom etnicznym i religijnym badanych studentów (tj. muzułmanom i żydowskim ultraortodoksyjnym studentom), ale nie ich orientacji kulturowej. The aim of the present study is to characterize Israeli students’ approach to learning. Students’ approach to learning conceptualizes their learning intentions and the context in which learning takes place. Focusing on students in teachers training institutions, it is suggested that cultural dimensions play a significant role in their approach to learning as well are their motives for choosing to become teachers, and their perceived academic experience during their studies. The presented study may be regarded as multidisciplinary as it is located in pedagogy (e.g., teachers' training, students' Approach to Learning, and academic experience) while also considering theories and concepts from sociology (e.g., Hofstede's cultural dimensions, socio-cultural career choice motives). There are three distinguished approaches to learning. Surface Approach to Learning (Surface ATL) refers to passive learning, unengaged and unreflective, and in which strategies to minimize effort, such as rote learning, isolated task completion with little real interest in content, are used. Deep Approach to Learning (Deep ATL) is motivated by real personal interest, desire to understand, and vocational relevance in which deep strategy (i.e., relate ideas to evidence, integration of ideas and concepts across tasks and courses, identifying general principles) is used. Achieving Approach to Learning (Achieving ATL) is motivated by a desire to be successful, achieving high grades, and competing with others in which students’ strategy is to use any technique that achieves these goals, even with patchy and variable level of understanding. To this end, students’ approach to learning serves as a proxy for their subsequent learning quality and academic achievements, as well as a means for better understanding the teachers training process. Better understanding of Israeli teaching students and teachers' training process can shed light on some of the salient characteristics of future teachers in Israel, the nature of Israeli education system and Israeli society as a whole. Such an understanding is required in light of the socio-cultural challenges Israel is expected to face. Israel’s culturally diverse society, both nationally, ethnically, and religiously, is unsustainable and foreboding for Israel’s future with lower labor force participation rates, widening socio-economical gaps, and increased poverty. Disparities in Israel’s education are already evident with the existence of separate education systems, some of which are almost unregulated by the state and most of which lag behind the official education systems in their education quality and performance. To successfully mitigate its social challenges, and since culture and education are interrelated, Israel must improve its education to improve its human capital. Thus, it holds that to better understand Israel’s education system and its ability to support the future needs of Israeli society, one must better understand the agents of the education system – i.e., its teachers – their training process and learning quality. It is argued that students’ approach to learning cannot ignore the experiential context in which their studies take place, and similarly that their cultural orientation and personal preferences influence this experience. For this purpose, a quantitative research approach, based on validated questionnaires and correlational statistical inference was used. The sample consists of 314 students from three pluralistic and secular students’ training institutions in northern Israel, which are representative of sampling students in teachers’ training institutions in Israel. Descriptive analysis of students’ approach to learning scores suggests a hierarchy between the three approaches. Students scored high on the Achieving approach to learning, slightly lower on Deep ATL and medium on Surface ATL. Furthermore, while no significant correlation was documented between Deep ATL and Surface ATL, students’ Achieving ATL is positively correlated with Deep ATL and, conversely, negatively correlated with Surface ATL. These findings place Achieving ATL as a pivotal approach to learning, as it embodies some of Deep ATL’s most desirable aspects and diminishes undesirable aspects associated with Surface ATL. Multiple regression analyses suggest that students with Achieving and Deep ATLs are similar in that both positively associated with learning environments that promote critical thinking. Thus, critical thinking is the main experiential academic learning aspect to promote desirable aspects of learning such as high levels of thinking and the ability to connect concepts and build new knowledge. However, the analyses also suggest that students scoring Deep ATL embody an intrinsic motivation to learn, Deep ATL is not associated with any other experiential academic learning aspect and instead is associated with students’ perceived innate ability as a motivator for choosing a teaching career, and negatively associated with cultural orientations associated with masculinity (e.g., materialism and competitiveness). Conversely, as Achieving ATL is associated with cultural long-term orientation and perceived academic learning experience promoting professional alignment (but not with any subjective motive to become teachers), Achieving ATL should be better viewed as long-term, strategic oriented learning designed to promote professional alignment. Students’ Surface ATL was found to be associated with their personal utility motives for choosing teaching career (i.e., a career which will enable them to allocate more time and resources to personal needs and wants). However, supportive teaching may help in diminishing some of the negative aspects attributed to Surface ATL. Additional findings suggest that students find it hard to maintain high levels of Deep ATL as they progress with their studies and that some of the variation in students’ Surface ATL can be attributed to students’ ethnic and religious background characteristics (i.e., Muslims and Jewish ultra-Orthodox students), but not to their cultural orientation.

Description

Wydział Studiów Edukacyjnych

Sponsor

Keywords

podejście do uczenia się, szkolenie nauczycieli, wymiar kulturowy, motywy kariery, doświadczenie w szkolnictwie wyższym, approach to learning, teachers training, cultural dimensions, career motives, higher education experience

Citation

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego