Uniwersyteckie kształcenie humanistyczne online jako przestrzeń szans i ryzyka

Loading...
Thumbnail Image

Date

2024

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

University-level online humanities education as a space of opportunities and risks

Abstract

Praca zawiera wieloaspektową analizę zagrożeń oraz perspektyw będących następstwem obecności kształcenia online w akademickiej edukacji humanistycznej. W punkcie wyjścia zdefiniowano wyjątkowość humanistyki oraz studiów humanistycznych. Następnie przybliżone zostały różne aspekty funkcjonowania kształcenia online. Na bazie dostępnych danych i studiów przypadków przedstawiony został aktualny stan kształcenia humanistycznego online na świecie – tak pod kątem ilościowym, jak i jakościowym. Obecna w pracy analiza ryzyka koncentruje się w pierwszej kolejności na pedagogicznych aspektach kształcenia online, w tym ocenie jego jakości. Następnie skupia się na społecznym kontekście ryzyka identyfikując i analizując kluczowe dyskursy kształtujące współczesny paradygmat e-edukacji: neoliberalizm, solucjonizm i ekonomię daru. Uzupełnia ją analiza z perspektywy filozofii i socjologii techniki, w której eksplikacji poddano zagadnienie relacji technika-społeczeństwo oraz aksjologię techniki. Pracę kończą rozważania dotyczące możliwych kierunków rozwoju kształcenia przez Internet oraz wskazanie drogi wspierającej rozwój humanistycznego paradygmatu e-edukacji. Do pracy dołączony jest suplement zawierający wyniki badań opinii studentów kierunków humanistycznych na temat akceptacji asynchronicznej formy kształcenia online przeprowadzone w latach 2011, 2012 i 2019. The thesis encompasses a multifaceted analysis of threats and prospects resulting from the presence of online education in academic humanistic education. It begins by defining the uniqueness of the humanities and humanistic studies. It then explores various aspects of online education. The current state of online humanistic education worldwide is presented based on available data and case studies, both quantitatively and qualitatively. The risk analysis in this work focuses primarily on the pedagogical aspects of online education, including the assessment of its quality. It subsequently delves into the social context of risk, identifying and analyzing key discourses shaping the contemporary online education: neoliberalism, solutionism, and the gift economy. This is complemented by an analysis from the perspective of philosophy and sociology of technology, exploring the issue of technology-society relationship and axiology of technology. The work concludes with considerations regarding possible directions for the development of online education and points to a path supporting the development of a humanistic online education paradigm. The thesis is accompanied by a supplement containing the results of research on the opinions of students in humanities disciplines regarding the acceptance of asynchronous forms of online education conducted in 2011, 2012, and 2019.

Description

Wydział Studiów Edukacyjnych

Sponsor

Keywords

kształcenie online, humanistyka, metodyka kształcenia, filozofia techniki, krytyczna pedagogika cyfrowa, online education, humanities, online pedagogy, philosophy of technology, critical digital pedagogy

Citation

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego