Postawy nauczycieli szkół podstawowych w sektorze arabskim w Izraelu wobec integracji uczniów ze specjalnymi potrzebami

Loading...
Thumbnail Image

Date

2024

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

Attitudes of teachers in primary schools in the Arab sector in Israel towards inclusion of students with special needs

Abstract

Celem pracy było zbadanie postaw nauczycieli w odniesieniu do integracji uczniów ze specjalnymi potrzebami. Materiał badawczy stanowią odpowiedzi na pytania kwestionariusza nauczycieli edukacji publicznej w szkołach podstawowych w sektorze arabskim w Izraelu. Wyniki badania potwierdzają wsparcie behawioralno-wartościowe nauczycieli z sektora arabskiego w integracji dzieci ze SPE w regularnych ramach szkoły, ale także ograniczenia w poziomie wiedzy nauczycieli na ten temat, a także osobistą niechęć nauczycieli do stosowania go w klasie. Postawy nauczycieli są powiązane z poziomem wykształcenia nauczycieli, tak, że nauczyciele o wyższym poziomie wykształcenia częściej mają mniejszą otwartość emocjonalną na integrację uczniów ze SPE w zwykłych warunkach, nauczyciele ci są często bardziej świadomi luki między oczekiwaniami udanej integracji a ich osobistą zdolnością do pomyślnego ukończenia takiego zadania. Proces własnej edukacji ma znaczący wpływ na postawy wobec integracji uczniów z SPE. Wyniki badania wskazują związek procesu szkoleniowego na poziom wiedzy i emocjonalno-subiektywną otwartość nauczycieli na integrację. Potrzebna jest zmiana w sposobie postrzega uczniów z SPE, nie tylko przez nauczycielki i nauczycieli, ale też ogół społeczeństwa. Konserwatywny i tradycyjny charakter społeczeństwa arabskiego rzutuje na postawy wobec tych osób i utrudnia włączenia w akceptowane ramy społeczne. Placówki kształcenia nauczycieli powinny poszerzyć zakres kursów i kształcenia praktycznego w zakresie pedagogiki specjalnej. The purpose of the study is to examine the perceptions of 250 teachers regarding the full inclusion of students with special needs. The research included obtaining comments from public education teachers in primary schools in the Arab sector in Israel. The findings of the study confirm the behavioral-value support of teachers from the Arab sector in the integration of children with SEN in normal frameworks, but also limitations in the level of teachers'knowledge of the subject, as well as personal reluctance of teachers to apply it in their classroom. The attitudes of teachers in the Arab sector are influenced by the level of education of the teachers, so that teachers with a higher level of education are more likely to have a lower emotional openness towards the integration of students with SEN in ordinary settings, when this means that these teachers are often more sober about the gap between the expectations of a successful integration and their personal ability to successfully complete such a project. The training process has a significant impact on teachers' attitudes towards the integration of students with SEN. The findings of the study indicate an indirect effect of this training process on the level of knowledge and the emotional-subjective openness of teachers towards integration, which is a product of the improvement in the behavioral and value support of teachers in the sector. To change the limiting perception towards students with SEN, A perceptual change that begins in education is required, but this also requires openness among the teachers themselves. Teachers’ training institutions should expand the range of courses and practical training in the field of special education.

Description

Wydział Studiów Edukacyjnych

Sponsor

Keywords

specjalne potrzeby edukacyjne, postawy nauczycieli, Izrael, edukacja, special educational needs, teachers' attitudes, Israel, education

Citation

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego