Formy wsparcia edukacyjnego dzieci polskich imigrantów w norweskiej szkole

Title alternative

Forms of Educational Support for Children of Polish Immigrants in Norwegian Schools

Abstract

Rozprawa doktorska podejmuje temat wsparcia dzieci polskich imigrantów w norweskiej szkole. Z uwagi na zróżnicowanie kulturowe norweskiego społeczeństwa, spowodowane zarówno wewnętrzną różnorodnością etniczną, jak i na skutek zewnętrznych migracji – wśród których od 2004 roku dużą grupę stanowią Polacy - prowadzona polityka społeczna tego wielokulturowego państwa zmierza w kierunku zagwarantowania wszystkim dzieciom równości w dostępie do edukacji. Polityka oświatowa w Norwegii, realizująca inkluzyjny model edukacji, kształtuje klimat szkoły wspierającej uczniów ze wszystkich środowisk. Wsparcie edukacyjne dla dzieci migrantów w Norwegii to spectrum działań obejmujących zarówno działania instytucjonalne, jak i indywidualne, w tym autorskie projekty nauczycieli, mające na celu tworzenie klimatu szkoły sprzyjającej realizacji założenia o równości szans uczniów w procesie edukacji i integracji społecznej. Badania własne Autorki, zaprojektowane i zrealizowane w strategii jakościowej, skoncentrowane zostały na poznaniu opinii rodziców dzieci polskich imigrantów na temat form wsparcia edukacyjnego oferowanego ich dzieciom w norweskich szkołach. Zastosowano celowy dobór grupy osób badanych. Na podstawie analizy uzyskanego materiału badawczego Autorka dokonała interpretacji uzyskanych wypowiedzi pokazując jak uczestniczący w badaniach rodzice percypują dostępne dla ich dzieci formy wsparcia edukacyjnego w norweskim systemie edukacyjnym na poziomie edukacji obowiązkowej. The doctoral thesis investigates the educational support for children of Polish immigrants in the Norwegian school system. Given the cultural diversity of Norwegian society, fueled by both its internal ethnic diversity and external migrations – with Poles constituting a significant group since 2004 - the social policy of this multicultural state aims towards ensuring equal access to education for all children. Norway's educational policy, which adopts an inclusive model of education, fosters a school environment supportive of students from diverse backgrounds. Educational support for migrant children in Norway encompasses a range of actions, including both institutional and individual activities, such as teacher-led projects designed to create a school atmosphere that promotes equality of opportunity in education and social integration. The Author's own research, designed and conducted in a qualitative strategy, focused on understanding the opinions of parents of Polish immigrant children regarding the forms of educational support their children receive in Norwegian schools. A purposive sampling of informants was employed. Based on the analysis of the collected research material, the Author interpreted the statements to show how the parents participating in the study perceive the forms of educational support available to their children in the Norwegian educational system at the level of compulsory education.

Description

Wydział Studiów Edukacyjnych

Sponsor

Keywords

wsparcie edukacyjne, norweski system szkolny, polscy migranci, educational support, Norwegian school system, Polish immigrants

Citation

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego