Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/2442
Title: Zaufanie jako kategoria teoretyczna. Współczesne dyskusje na temat subiektywnych struktur działań społecznych
Other Titles: The trust as the theoretical category. Contemporary discussions about subjective structures of social action
Authors: Durzewska, Małgorzata
Advisor: Sójka, Jacek. Promotor
Keywords: zaufanie
trust
zaufanie społeczne
confidence
social capital
kapitał społeczny
subiektywne struktury działań społecznych
subjective structures of social action
Issue Date: 26-Apr-2012
Abstract: Rozprawa została poświęcona zaufaniu jako kategorii teoretycznej, które stanowi ważny temat współczesnych dyskusji na temat subiektywnych struktur działań społecznych. Rozprawa zawiera analizę pojęcia zaufania w rozumieniu potocznym, zaufania społecznego jako przedmiotu badań oraz analizę terminu zaufanie w perspektywie dotychczasowego dorobku różnych dyscyplin naukowych (socjologii, filozofii, politologii, psychologii społecznej, kulturoznawstwa oraz koncepcji z zakresu zarządzania i ekonomii). Rozprawa stanowi próbę znalezienia odpowiedzi na pytanie: czy dotychczasowe badania interdyscyplinarne umożliwiają stworzenie wspólnego paradygmatu badania zaufania. Analiza potoczności pojęcia zaufanie, sposobów badania zaufania oraz kapitału społecznego na gruncie tych nauk, prowadzi do konkluzji pracy, że treść zaufania jest wyznaczana kulturowo lecz trudno jest stworzyć w naukach społecznych jeden paradygmat badań nad zaufaniem. Nie wyklucza to jednak badania zaufania, (analiz socjologicznych, ekonomicznych i kulturoznawczych).
The dissertation concerns the trust as the theoretical category, that constitutes an important subject of the contemporary discussions about the subjective structures of social action. The dissertation contains an analysis of the popularly understood notion of the trust, the social trust as the subject of the research and analysis of the notion of trust in the perspective of the current achievements of different fields of study (of sociology, philosophy, the political science, the social psychology, cultural studies and the concepts in management and economics). The dissertation is an attempt to find the answer to a question: whether the current interdisciplinary research enables to create the common paradigm of the way of analyzing the social trust. Analysis of the informality of the notion confidence, of the ways of carrying out a research on the trust and the social capital on the grounds of these sciences, leads to the conclusion, that the meaning of the confidence and social trust is fixed culturally but it is hard to create only one paradigm of the research on the confidence and social trust in the social science. It does not however rule out carrying out the researches on the confidence, (of sociological, economical and cultural science analysis).
Description: Wydział Nauk Społecznych: Instytut Kulturoznawstwa
URI: http://hdl.handle.net/10593/2442
Appears in Collections:Doktoraty (WNS)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
praca dr Małgorzata Durzewska.pdf
  Restricted Access
1.3 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.