Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/24537
Title: Konsultacje ludowe. Kilka uwag na tle rozwiązań szwajcarskich
Other Titles: People’s consultation. Several comments concerning Swiss solutions
Authors: Aleksandrowicz, Maciej
Keywords: partycypacja
konsultacje ludowe
Konfederacja Szwajcarska
Polska
participation
people’s consultation
Swiss Confederation
Poland
Issue Date: 2019
Publisher: Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM
Citation: Przeglad Politologiczny, nr 1/2019, s. 65-76
Abstract: Konsultacje ludowe są jedną ze współcześnie spotykanych form partycypacji obywateli w procesach podejmowania rozstrzygnięć spraw ogólnospołecznych, w tym w procesach prawotwórczych. W czasie nasilonych dyskusji w polskiej sferze publicznej na temat kształtu modelu demokratycznego warto przedstawić, jak tego typu rozwiązanie uregulowane jest w państwie o ugruntowanej demokracji, to jest w Szwajcarii oraz jakie są konsekwencje praktyczne takich unormowań. Wnioski płynące z porównania obu systemów są następujące: choć regulacje polskie można, z pewnymi zastrzeżeniami, ocenić pozytywnie, jako potencjalnie umożliwiające współudział jednostek w procesach decyzyjnych, to realizacja tych założeń normatywnych, na tle praktyki szwajcarskiej nie wygląda okazale.
People’s consultation is one of the forms of citizen participation in processes of settling national cases that can be found nowadays. These processes include legislative processes. During intensive discussions in Polish public sphere regarding the shape of democratic model, it is worth presenting, how that sort of solution is regulated in a country with well-established democracy, i.e. Switzerland, and what are practical consequences of that sort of normalization. The conclusion of comparison of both systems as follows: although the Polish regulations can be, with some objections, positively assessed as the one that can potentially enable entities’ participation in decision-making processes, realization of these legal provisions against the background of the Swiss practice does not look impressively.
URI: http://hdl.handle.net/10593/24537
DOI: 10.14746/pp.2019.24.1.5
Appears in Collections:Przegląd Politologiczny, 2019, nr 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
05-Aleksandrowicz.pdf530.65 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.